kinex1mSkupina Kinex Bearings hodnotí rok 2011 ako rok úspešný. I napriek krízovým prognózam vo všetkých sférach priemyslu boli stanovené ciele a úlohy splnené s pozitívnym výsledkom.


K úspechom nepochybne patrí nielen udržanie si pozície v odvetví ložísk pre koľajové vozidlá, ako jedného z rozhodujúcich hráčov v dodávkach nápravových ložísk pre nákladné vagóny v strednej a západnej Európe, ale aj vytvorenie predpokladov, že v roku 2012 budeme realizovať dodávky aj pre prvé moderné osobné jednotky vyrábané jedným z najväčších výrobcov na svete.

Najväčšia investícia v skupine
K tomu by mala prispieť aj najväčšia investícia v skupine Kinex Bearings za rok 2011 vložená do realizácie montážno-kontrolnej linky valčekových ložísk pre koľajové vozidlá v sume 1 110 000 eur. Investícia bola vyvolaná predovšetkým zvýšeným záujmom zákazníkov o nápravové ložiská, neustálymi požiadavkami na zvýšenie kvality a požiadavkami vyplývajúcimi z normy STN EN 12 080.
Vychádzalo sa z eliminovania viacnásobného vracania sa materiálu, vysokej rozpracovanosti výroby, dlhých čakacích dôb po opraní jednotlivých súčastí, namáhavej manipulácie s výrobkami a v neposlednej miere z potreby odstrániť negatívne vplyvy súčasného spôsobu výroby na životné prostredie. Na dodávke zariadení sa podieľali renomované slovenské a české firmy, ktoré patria medzi svetovú špičku v oblasti nedeštruktívnej kontroly a meracích zariadení.
kinex2mCelá investícia bola rozdelená na tri časti. Na pracie, konzervačné a dopravné zariadenia, na meracie zariadenia pre rozmeriavanie krúžkov a meranie blokov ložísk a na zariadenia nedeštruktívnej kontroly. V súčasnosti sa vykonávajú posledné skúšky montážnej linky, dolaďujú sa jednotlivé vykonávané činnosti tak, aby sa postupne nabehlo na plánovaný výkon linky.  
Montážno-kontrolná linka z hľadiska jedinečnosti kvality realizácie a zabezpečenia kontrolných činností spĺňa požiadavky súčasných odberateľov a spolu s modelom manažérstva kvality, potvrdeným certifikátom IRIS, posúva spoločnosť o krok vpred k spokojnosti zákazníkov a zároveň otvára perspektívy a možnosti dodávok valčekových ložísk pre koľajové vozidla a poskytovanie služieb ďalším, novým odberateľom.

TEXT/FOTO: Ľuboš Konárik