Spoločnosť ZVL SLOVAKIA, a. s., sa ako prvá na Slovensku zúčastnila testovania nových prísad do mazív Nanotech N1 a ich vplyvu na zvýšenie životnosti ložísk, kde sa jednoznačne preukázalo predĺženie životnosti o 100 percent.

 

Kvalita používaného maziva ložísk v prevádzke predstavuje výrazný fak­tor predĺženia životnosti ložísk. Vý­voj v oblasti aplikácie tuhých prísad do kon­venčných mazív v súčasnosti výrazne pokročil, čo otvára ďalšie možnosti, ako zákazníkom za­bezpečiť splnenie ich požiadaviek v oblasti pre­dĺženia životnosti ložísk.

 

ZVL SLOVAKIA, a. s., sa v rámci vlastného vý­vojového programu rozhodla otestovať vplyv novej technológie prísad na báze nanočastíc WS2. Prísady s výnimočnou odolnosťou voči extrémnym teplotám a vysokým tlakom svojou štruktúrou a morfológiou vytvárajú jedinečný mechanizmus uvoľňovania tribofilmu vyvola­ného trením počas procesov mazania stykových plôch. Pridanie týchto anorganických prísad do bežných olejov a tukov používaných na maza­nie ložísk v ich prevádzke prinesie významné zníženie opotrebovania činných plôch ložísk, zníženie trenia a tým i prevádzkovej teploty. Mnohovrstvový WS2 nano fullerén, ktorý pra­cuje na báze tzv. „duálneho mazania“ spôsobuje vylepšovanie alebo určitú regeneráciu vznika­júceho poškodenia povrchov opotrebením po­čas prevádzky.

obr2

Spoločnosť ZVL SLOVAKIA vstúpila do pro­jektu s firmou Nanotech N1, s. r. o., ktorá na Slovensku zastupuje medzinárodnú spoloč­nosť Nano Materials Ltd. Táto spoločnosť zís­kala prestížnu cenu Nano 50TM Award od Na­notech Briefs. Je to prvá spoločnosť, ktorá bola úspešná v komerčnej výrobe anorganických, viacvrstvových WS2 nano fullerénov a nano rú­rok na základe exkluzívne patentovanej platfor­my technológie vyvinutej vo Weitzmannovom technologickom inštitúte.

 

Skúšky boli vykonané podľa predpisov ZVL SLOVAKIA porovnávacím spôsobom tak, že boli vybraté dve náhodné skupiny ložísk z jed­nej výrobnej dávky. Prvá skupina bola testovaná s mazaním olejom bez prísad a druhá bola tes­tovaná mazaním olejom, ktorý obsahoval uve­dené prísady od Nanotech 1. Tým istým spôso­bom boli vybraté ďalšie dve skupiny ložísk na testovanie mazacieho tuku s prísadou od Na­notech N1.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY PRI MAZANÍ LOŽÍSK OLEJOM

Skúšaná dávka 25 ks ložísk 6305 mazaná čistým olejom OL-46 bez prísady dosiahla štatistic­ky vypočítanú životnosť 501 hodín, čo zodpo­vedá únosnosti ZDÚ Cr = 22 751 N a výsledku 109,9 %. Skúšaná dávka 25 ks ložísk 6305 ma­zaných olejom s prísadou Nano Save 1 dosiah­la štatisticky vypočítanú životnosť 983 hodín, čo zodpovedá ZDU Cr = 28 488 N a výsledku 137,6 %.

Z porovnania dosiahnutých výsledkov vyplýva, že vplyvom použitia prísady NANO Save 1 do ložiskového oleja OL-46 došlo k zvýšeniu život­nosti týchto ložísk takmer o 100 % a k zvýšeniu ich dynamickej únosnosti o cca 25 %.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY PRI MAZANÍ LOŽÍSK MAZACÍM TUKOM

Skúšaná dávka 8 ks ložísk 6202-2ZR s použitým tukom so základovou zložkou na báze polomo­čoviny (RAS) bez prísady dosiahla štatisticky vy­počítanú životnosť 430 hodín, čo zodpovedá únosnosti 8 024 N a výsledku ZDÚ: 113 %.

Skúšaná dávka 8 ks ložísk 6202-2ZR s použitým tým istým základným tukom RAS, ale s primie­šanou prísadou NANO Save 1 dosiahla štatistic­ky vypočítanú životnosť 892 hod., čo zodpove­dá únosnosti 10 235 N a výsledku ZDÚ: 144 %.

Z porovnania dosiahnutých výsledkov vyplýva, že vplyvom primiešania prísady NANO Save 1 do použitého tuku skupiny RAS došlo k zvýše­niu životnosti týchto ložísk o 100 % a k zvýše­niu ich dynamickej únosnosti o 30 %.

ZÁVER

Zo záverov skúšok vyplýva, že uvedené nano­prísady na báze WS2 od Nanotech N1 použité pridaním do oleja, ale i do tuku, majú pozitív­ny vplyv na predĺženie životnosti ložísk, a to až o 100 percent v porovnaní s ich predpísanými katalógovými hodnotami.

Zníženie trenia použitím prídavkov Nanotech 1 preukazuje aj vývoj pracovných teplôt počas skúšky, ktoré dosahujú nižšie hodnoty v prípa­de oleja i tuku s prísadou na báze WS2.

zvl1

Pre presnejšie a objektívnejšie zistenie koefi­cientu nárastu životnosti valivých ložísk je po­trebné vykonať viac opakovaných skúšok, a to nielen pre malé jednoradové guľôčkové ložis­ká, ale aj pre valčekové a súdkové ložiská väč­ších rozmerov, ktoré sú používané v náročnej­ších prevádzkových podmienkach. Predpokladá sa, že práve tu sa prejaví vplyv skúšanej prísady ešte pozitívnejšie. V každom prípade je zrejmé, že tieto nové prídavky do mazív otvárajú ďalšie možnosti pri zlepšovaní úžitkových vlastností, životnosti, a tým i kvality valivých ložísk.

TEXT/FOTO JAROMÍR FALÁT, ZVL SLOVAKIA, A. S.