NSKStavby budov a mostov v oblastiach, ktoré často postihujú zemetrasenia, si zvyčajne vyžadujú použitie tlmiacej techniky. Zatiaľ čo riešenia ako tlmenie rozsiahlou sústavou pružín alebo pomocou hydraulických systémov poskytujú tradičný spôsob absorpcie dynamických tlakových a ťahových síl, alternatívou je použitie tlmičov vibrácií na princípe guľôčkových skrutiek s vysokou únosnosťou. Použitie guľôčkových skrutiek šetrí priestor a umožňuje jednoduché prispôsobenie individuálnym požiadavkám.

Guľôčkové skrutky s vysokou únosnosťou, aké sa obvykle používajú v priemyselných strojných zariadeniach, poskytujú vysoké a rovnomerné tlačné sily pre servopohony lisov a vstrekovacích lisov pre plasty. Pre tieto aplikácie spoločnosť NSK vyvinula široký rad guľôčkových skrutiek HTF. Guľôčkové skrutky HTF menia rotačný pohyb na lineárny a naopak, pričom ponúkajú vysokú presnosť, aj keď sa jedná o vysoké sily a zaťaženia.

Tieto pohonové komponenty sú takisto vhodné pre aplikácie pre tlmenie a pohlcovanie vibrácií pri budovách a mostoch, napríklad pri výstavbe v Japonsku, kde je riziko zemetrasenia vysoké a všetky stavby musia byť navrhnuté a chránené s ohľadom na túto skutočnosť.

V súčasnosti niekoľko dodávateľov ochranných systémov proti zemetraseniu ponúka riešenie tohto typu založené na aplikácii guľôčkových skrutiek NSK. Technické riešenie využíva vysoko únosné pohony s guľôčkovými skrutkami s rotačným protizávažím na matici. Táto guľôčková skrutka (integrovaná do stavebného prvku) je potom umiestnená medzi dvomi nosnými prvkami budovy, často v suteréne.

Lineárny pohyb guľôčkovej skrutky vzniká vtedy, keď je jeden z obidvoch nosných elementov uvedený do pohybu, obvykle vtedy, keď sa v priebehu krátkeho časového úseku vyskytne vysoké dynamické zaťaženie, ako je zemetrasenie, alebo keď ťažký vlak prechádza cez železničný most. Tento lineárny pohyb sa transformuje do rotačného pohybu tlmiacej hmoty protizávažia. Keď sa smer otáčania zmení, pôvodné kmity sa sčítajú s kmitami, ktoré majú opačné amplitúdy. Výsledkom je efektívne tlmenie rázového namáhania, pričom sa absorbujú dynamické tlakové, ako aj ťahové sily.

Nosnosť pohonu s guľôčkovou skrutkou je samozrejme možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám pomocou užívateľsky prívetivej metódy. Typicky sa používajú prvky, ktoré transformujú malé axiálne rázy na vysoký počet otáčok matice a týmto spôsobom dosahujú požadovaný tlmiaci účinok.

V porovnaní s rozsiahlymi pružinovými systémami a hydraulickými tlmičmi poskytujú systémy s guľôčkovými skrutkami okrem iných výhod tú, že pre inštaláciu vyžadujú len veľmi malý priestor. Ďalšou výhodou je ľahká integrácia do stavebnej konštrukcie.

Ako ukazuje porovnanie čísiel, je tento koncept veľmi efektívny: tlmiaci systém založený na pohone s guľôčkovou skrutkou a rotačným protizávažím s celkovou hmotnosťou okolo dvoch ton dosahuje tlmiaci účinok, pre ktorý by bol potrebný rozsiahly pružinový systém o vlastnej hmotnosti 2 000 až 3 000 ton. Ďalšou prednosťou je, že tento systém je z hľadiska funkčnosti veľmi spoľahlivý, dokonca aj vo veľmi nepriaznivých podmienkach a pri minimálnej údržbe, pretože sú použité len robustné mechanické komponenty bez elektrického pohonu. TEXT NSK/jm

Aplikácie týchto jednoduchých a pritom vysoko efektívnych riešení tlmenia vibrácií zahŕňajú väčšinu oblastí typického pozemného staviteľstva a kritických potrubných systémov, aké sa nachádzajú v elektrárňach, v chemických závodoch a v rafinériách. Tieto kompaktné stavebné prvky sú ideálne nielen pre novú výstavbu, ale aj pre dodatočnú montáž seizmickej ochrany a zosilnenie jestvujúcich konštrukcií. Inžinieri z NSK poskytujú výrobcom tlmiacich systémov pre ochranu proti zemetraseniu podporu v priebehu ich návrhu. TEXT NSK/jm