SchaefflerSpoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, predložila priebežnú správu za prvý polrok 2020. V prvých šiestich mesiacoch dosahuje obrat skupiny Schaeffler 5 574 miliónov eur (minulý rok: 7 226 miliónov eur).

Upravený o menové vplyvy obrat v tomto období výrazne poklesol o 21,8 %, najmä v dôsledku zníženia dopytu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, v druhom kvartáli predstavoval pokles 34,5 %. Rozhodujúcim tu bol klesajúci vývoj obratu vo všetkých troch divíziách, pričom pokles obratu v divízii Automotive OEM upravený o menové vplyvy bol v prvom polroku s 26,8 % zďaleka najsilnejší.

Štyri regióny boli pandémiou rozlične zasiahnuté. Regiónu Čína sa vzhľadom na nastupujúce zotavenie v druhom kvartáli podarilo vo výkazovom období vykázať rast obratu o 3,0 % na základe upravenom o menové vplyvy. Zvyšné tri regióny vykazujú v prvých šiestich mesiacoch značné poklesy obratu. V priebehu mesiaca júna vo všetkých divíziách a regiónoch nastalo citeľné zotavenie priebehu obchodu.
Skupina Schaeffler dosiahla v prvých šiestich mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 65 miliónov eur (minulý rok: 556 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 1,2 % (minulý rok: 7,7 %). Zhoršenie oproti minulému roku je najmä dôsledkom poklesu hrubej marže ako následku poklesu obratu podmieneného objemom.
EBIT vo výkazovom období bola zaťažená špeciálnymi efektmi vo výške 288 miliónov eur (minulý rok: 73 miliónov eur). Obsiahnuté tu bolo zníženie obchodnej alebo firemnej hodnoty priradenej k divízii Automotive OEM o 249 miliónov eur uskutočnené v prvom kvartáli. Popri tom zahŕňajú špeciálne efekty výdavky vo výške 39 miliónov eur za rozšírenie programu RACE (divízia Automotive OEM) a FIT (divízia Industrie), najmä v súvislosti so znižovaním počtu pracovných miest. S týmito špeciálnymi efektmi predstavovala EBIT mínus 223 miliónov eur (minulý rok: plus 483 miliónov eur).

Obrat Automotive OEM mínus 26,8 %, robustný objem objednávok s vysokým podielom e-mobility
Divízia Automotive OEM dosiahla v prvom polroku výnosy z obratu vo výške 3 264 miliónov eur (minulý rok: 4 517 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy obrat v porovnaní s minulým rokom výrazne poklesol o 26,8 %, podmienený najmä objemom. Prechodné odstávky výroby v dôsledku pandémie koronavírusu sa vo výkazovom období značne prejavili na globálnej výrobe automobilov, ktorá počas prvých šiestich mesiacov roku 2020 klesla o cca 33 %. Na základe toho bol outperformance divízie Automotive OEM cca 6 percentuálnych bodov. Príjem objednávok sa v prvých šiestich mesiacoch vyvíjal v pomere k ťažkému prostrediu dobre a dosiahol 4,6 miliárd eur. Výsledný ukazovateľ „book-to-bill-ratio“, ktorý udáva príjem objednávok v pomere k obratu, predstavoval v prvom polroku 1,4x (minulý rok: 1,8x). Obchodnej divízii e-mobilita sa podarilo vo výkazovom období získať dve zákazky od celosvetových prémiových výrobcov na dodávku elektrických pohonov náprav v objeme cca 1,1 miliárd eur.
Regionálne bol vývoj obratu veľmi heterogénny. V regióne Európa poklesol obrat upravený o menové vplyvy o 36,0 %. Región Amerika zaznamenal pokles obratu upravený o menové vplyvy vo výške 32,6 %. V regióne Čína predstavoval pokles obratu na základe upravenom o menové vplyvy 2,2 %. Po veľmi slabom dopyte v prvom kvartáli nastalo v apríli výrazné zotavenie v automobilovom sektore, čo viedlo k zvýšeniu obratu v druhom kvartáli. V regióne Ázia/Pacifik klesol v prvom polroku obrat upravený o menové vplyvy o 24,9 %. V štyroch obchodných divíziách (OD) sa podarilo zvýšiť výnosy z obratu len skupinám produktov aktorika a elektrické nápravy (obe OD e-mobilita), ako aj skupine produktov modul tepelného manažmentu (OD motorové systémy).
V prvých šiestich mesiacoch bola dosiahnutá EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške mínus 179 miliónov eur (minulý rok: 221 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi predstavovala v rovnakom období mínus 5,5 % a bola tak výrazne pod hodnotou minulého roka 4,9 %.

Obrat Automotive Aftermarket mínus 14,8 %, EBIT marža 13,8 %
Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala v prvom polroku s obratom 747 miliónov eur (minulý rok: 904 miliónov eur) objemom podmienený pokles obratu upravený o menové vplyvy 14,8 %. Po tom, čo v prvých dvoch mesiacoch roka najmä obchod oblasti Independent-Aftermarket (IAM) v regióne Európa výrazne stúpol oproti minulému roku, v ďalšom priebehu výkazového obdobia výnosy z obratu vo všetkých regiónoch značne poklesli. V priebehu druhého kvartálu sa globálny príjem objednávok zlepšil a priblížil sa priemernej hodnote minulého roka. Popri tom zaznamenal portál digitálnej dielne REPXPERT v priebehu druhého kvartálu výrazný nárast aktivity.
Pokles obratu v regióne Európa predstavoval na základe upravenom o menové vplyvy 13,3 %, v regióne Amerika 19,5 %, v regióne Čína 12,3 % a v regióne Ázia/Pacifik 27,0 %. V regióne Čína nastalo začiatkom druhého kvartálu zotavenie.
Na tomto základe predstavovala EBIT pred špeciálnymi efektmi 103 miliónov eur (minulý rok: 141 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 13,8 % (minulý rok: 15,6 %).


Obrat divízie Industrie mínus 12,8 %, silný rast v Číne predovšetkým vďaka sektoru veternej energie
Divízia Industrie dosiahla v prvom polroku výnosy z obratu vo výške 1 562 miliónov eur (minulý rok: 1 804 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy dosiahol pokles obratu 12,8 %. Počas prvých šiestich mesiacov roka 2020 zaznamenali regióny Európa, Amerika a Ázia/Pacifik v dôsledky krízy výrazne negatívny vývoj obchodu. Dvojmiestnu mieru rastu sa naproti tomu podarilo vykázať v regióne Čína, v ktorom najmä klaster v sektore veternej energie vykázal výrazný rast. K rastu prispel aj klaster v sektore Power Transmission. Príjem objednávok divízie Industrie sa k polovici roka stabilizoval. V druhom kvartáli sa podarilo získať dôležité objednávky zákazníkov na nové produkty, aj v rastúcom sektore Robotics a produkty lineárnej techniky. Popri tom bol systém monitorovania stavu OPTIME, ktorý bol cielene vyvíjaný pre jednoduché doplnenie do existujúcich priemyselných zariadení, privedený do stavu zrelosti pre trh. Uvedenie na trh sa uskutočnilo v júli.
Rast obratu predstavoval v regióne Čína na základe upravenom o menové vplyvy 17,6 %, zatiaľ čo vývoj obratu v regiónoch Ázia/Pacifik s 23,4 %, Európa s 20,6 % a Amerika s 16,8 % bol klesajúci.
Divízia Industrie dosiahla v prvých šiestich mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 141 miliónov eur (minulý rok: 194 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 9,0 % (minulý rok: 10,8 %).

Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A nad minulým rokom
Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúci vlastníkom podielov v prvých šiestich mesiacoch 2020 v porovnaní s obdobím minulého roka výrazne klesol na mínus 76 miliónov eur (minulý rok: 324 miliónov eur). Výsledok koncernu predstavoval mínus 353 miliónov eur (minulý rok: 273 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu tak dosiahol mínus 0,52 eur (minulý rok: 0,42 eur).
Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A predstavoval v prvom polroku mínus 148 miliónov eur a nachádzal sa tak výrazne nad porovnávaným obdobím minulého roka (mínus 229 miliónov eur). V prvých šiestich mesiacoch boli investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty s 300 miliónmi eur výrazne pod úrovňou minulého roka (594 miliónov eur), čo zodpovedá investičnému podielu vo vzťahu k obratu vo výške 5,4 % (minulý rok: 8,2 %).
Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal: „Vďaka predvídavému riadeniu Free Cash Flow sa nám v prvom polroku podarilo dosiahnuť lepšiu hodnotu ako v minulom roku. Prísna kapitálová a nákladová disciplína v posledných mesiacoch sa vyplatila. Zachováme si ju naďalej aj v druhom polroku.“
Finančné dlhy netto sa zvýšili k 30. júnu 2020 na 3 002 miliónov eur (31. december 2019: 2 526 miliónov eur). Ukazovateľ gearing-ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, sa výrazne zvýšil na cca 160 % (31. december 2019: 86,6 %). Stupeň zadlženosti pred špeciálnymi efektmi bol koncom júna 2020 1,8x (31. december 2019: 1,2x).
Koncern zamestnával k 30. júnu 2020 84 223 zamestnancov (31. december 2019: 87 748), čo zodpovedá poklesu počtu zamestnancov v prvom polroku o 4 % alebo o 3 525 miest.

Programy divízií a opatrenia na zníženie nákladov sú účinné, silná pozícia likvidity
Programy RACE (Automotive OEM), GRIP (Automotive Aftermarket) a FIT (Industrie) iniciované v troch divíziách na jar 2019 ukazujú zamýšľaný účinok. Opatrenia týkajúce sa štruktúry a efektivity zavedené v tomto kontexte sa prejavili pozitívne na nákladoch na predaj. Okrem toho sa vo výkazovom období pokračovalo s opatreniami a boli zavádzané opatrenia, pomocou ktorých boli zmierňované finančné efekty spôsobené pandémiou koronavírusu. Patria sem dočasné opatrenia, ako napríklad zavádzanie a rozšírenie nástroja „Kurzarbeit“, vyberanie dovolenky a znižovanie časového konta, zastavenie prijímania zamestnancov a odstávky v našich závodoch. Už v prvom kvartáli bol program dobrovoľnosti rozšírený z 1 300 na 1 900 pracovných miest, ktoré sa majú zrušiť.
Skupina Schaeffler disponuje voľne dostupnými prostriedkami vo forme hotovosti a úverových liniek vo výške cca 2,4 miliárd eur, čo zodpovedá približne 19 % obratu posledných dvanástich mesiacov.
Predstavenstvo Schaeffler AG 24. marca 2020 v dôsledku celosvetovo sa šíriacej pandémie koronavírusu a z toho vyplývajúceho dopadu na vývoj obchodu pozastavilo prognózu pre obchodný rok 2020 pre skupinu Schaeffler a jej divízie, ktorá bola zverejnená 10. marca 2020. Z dnešného pohľadu naďalej platí, že sa spoľahlivo nedá odhadnúť ani ďalší priebeh pandémie, ani jej ekonomické dopady. Skupina Schaeffler vychádza momentálne z toho, že v obchodnom roku 2020 dosiahne rast obratu upravený o menové vplyvy, EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi a Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A pod príslušnými hodnotami minulého roka.
Klaus Rosenfeld povedal: „Vďaka dôsledne zavedeným protiopatreniam a solídnemu prispeniu výsledkov našich divízií Automotive Aftermarket a Industrie sme doteraz krízou prešli lepšie, než sme očakávali. Oživenie dopytu v júni naznačuje, že po najhlbšom bode v apríli postupne smerujeme opäť nahor. Naďalej zostáva vysoká miera neistoty v tom, kedy sa znovu dosiahnu úrovne spred krízy. Pre nás to znamená, že musíme naďalej konať veľmi disciplinovane a predvídavo.“

TEXT/FOTO Schaeffler