kinSpoločnosť KINEX BEARINGS, ktorá sa zaoberá výrobou a svetovou distribúciou valivých ložísk, oslavuje v roku 2013 svoje 107. výročie. Tento fakt je dôkazom, že spoločnosť je počas tohto dlhého obdobia schopná držať krok s konkurenciou a v určitých segmentoch patrí medzi svetových, resp. európskych lídrov na trhu valivých ložísk.

Od počiatkov až dodnes prešla firma v oblasti priemyselného pôsobenia rôznymi menej, či viac výraznými zmenami, ktoré pomohli k zlepšeniu firemnej štruktúry a kvality služieb. KINEX BEARINGS patrí medzi významných dodávateľov valivých ložísk pre rôzne segmenty priemyslu. Je súčas­ťou silnej európskej priemyselnej skupiny HTC Holding, a. s., a v súčasnosti dodáva svoje pro­dukty do viac ako 80 krajín sveta. Je na prvom mieste medzi dodávateľmi špeciálnych ložísk pre textilný priemysel a zároveň európskym lídrom vo výrobe valčekových ložísk pre koľajo­vé vozidlá.

 

DÔRAZ NA INOVÁCIE

Neoddeliteľnou súčasťou stratégie napredo­vania spoločnosti je realizácia výskumu a vý­voja v oblasti valivých ložísk. Výskum a vývoj zabezpečuje vysoko kvalifikovaný kolektív vý­vojových pracovníkov v úzkej spolupráci so zá­kazníkmi. Inovácia výrobkov je založená na skúsenostiach a vedomostiach zamestnan­cov a na spolupráci s univerzitami. Výsledkom týchto procesov sú produkty, ktoré spĺňajú ná­ročné požiadavky zákazníkov na kvalitu a ži­votnosť a pomáhajú napĺňať ciele spoločnosti v oblasti uplatnenia sa na svetových ložisko­vých trhoch.

V rámci napĺňania stratégie spoločnosti plánu­je KINEX BEARINGS aj naďalej prinášať zákaz­níkom tie najlepšie a najvýhodnejšie riešenia v oblasti ložiskovej výroby a naďalej modernizo­vať svoje výrobné systémy a procesy, a takým­to spôsobom rozvíjať svoje portfólio dopyto­vaných produktov a služieb. Prostredníctvom aktívnej komunikácie, ktorá je v procese úspeš­ného rozvoja kľúčová, budeme pokračovať v udržiavaní dôležitých vzťahov so zákazníkmi a zároveň, tak ako doteraz, systematicky sledo­vať ich aktuálne požiadavky a potreby a budo­vať partnerské vzťahy založené predovšetkým na pevných a kvalitných základoch.

 

TEXT/FOTO Peter Ťapay