obr. 1

Novodobý nárast medzinárodného obchodu so sebou prináša aj zvyšovanie prepravovaných objemov tovarov. Európska únia vytvorila vhodný právny rámec pre odvetvie dopravy na uľahčenie voľného pohybu osôb a tovaru v rámci Únie. [1] Každý deň sa cez EÚ prepravia tisíce ton tovaru do tovární, skladov alebo ku konečným zákazníkom.

TEXT Romana Hricová, Technická univerzita Košice, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky

[2] Ale aj v rámci EÚ sa ako významný prvok ukazuje prepravované množstvo medzi Európou a Áziou, pretože Čínska ľudová demokratická republika je jedným z najvýznamnejších ázijských partnerov. Aj keď hlavným dopravným spôsobom je námorná kontajnerová doprava, v posledných rokoch sa časť toku tovaru presunula z námornej dopravy na železnicu. Na podporu železničnej dopravy v tejto oblasti boli prijaté viaceré opatrenia, ako napríklad vytvorenie spoločného nákladného listu CIM/SMGS. Podpora a zlepšovanie železničnej prepravy v rámci tovarových tokov Európa – Ázia prináša príležitosť pre rozvoj najväčšieho slovenského prekladiska v Čiernej nad Tisou. Prekladisko sa tak stáva jedným z najvýznamnejších bodov dvoch medzinárodných priamych prepravných režimov (CIM/SMGS) v nákladnej železničnej preprave.

V konečnom dôsledku to, čo rozhodne o tom, ktorý spôsob dopravy sa zvolí, závisí od:

nákladov na dopravu,

schopnosti vytvárať siete,

bezpečnosti zvoleného spôsobu dopravy a

ochrany životného prostredia. [3]

Charakteristika Východoslovenských prekladísk

Po skončení 2. svetovej vojny boli slovenské železnice jedny z najviac poškodených európskych železníc a ich obnovovanie trvalo až do apríla 1946. V máji 1946 sa začala aj výstavba železničného prekladiska v Čiernej nad Tisou. Vďaka rozsiahlemu areálu, v ktorom sú koľaje širokého aj normálneho rozchodu sa o Čiernej nad Tisou hovorí ako o najväčšom suchozemskom prístave. 15. apríla 1947 sa širokorozchodná trať vybudovaná na Slovensku spojila so širokorozchodnou na sovietskom území. Už o týždeň 22.apríla 1947 dorazil do Čiernej na Tisou prvý vlak zo ZSSR po širokom rozchode a začala sa prekládka do vozňov normálneho rozchodu. Najviac prekladanou komoditou bolo spočiatku obilie, už napr. v roku 1947 sa preložilo na prekladisku 700 tisíc ton obilia. Skladba prekladaných a prepravovaných komodít bola neskôr ovplyvnená aj výstavbou Východoslovenských železiarní v Košiciach, kedy stúpla preprava železnej rudy. A rok 1963 bol významný spustením ropovodu Družba, dôsledkom čoho sa v Čiernej nad Tisou prestali ročne prekladať milióny ton ropy.

V súčasnosti je na prekladisku v Čiernej nad Tisou 160 km koľají a 500 výhybiek na ploche 10 km2.

Do Východoslovenských prekladísk sú začlenené:

- prekladiskové komplexy v Čiernej nad Tisou,

- preväzovňa vozňov zo širokého rozchodu (1 520 mm) na normálny rozchod (1 435 mm) a

- moderný Terminál kombinovanej dopravy v Dobrej.

Východoslovenské prekladiská majú strategický význam v európskom meradle najmä pri prepravách východ – západ, pretože sú bránou do strednej Európy.

Prekladisko Čiernej nad Tisou poskytuje tieto služby:

- prekládka, nakládka a vykládka tovarov,

- prečerpávanie kvapalných látok,

- previazanie vozňov,

- zisťovanie hmotnosti zásielok,

- paletizácia, paketizácia a páskovanie tovarov,

- zisťovanie poškodenia vozňových zásielok,

- distribúcia zásielok so zabezpečením vykládky,

- vystavenie tranzitného colného vyhlásenia,

- pri dodaní colného vyhlásenia zastupovanie deklaranta,

- doručenie prepravných dokladov,

- zasielanie nákladných listov a iných dokladov prepravcom. [4]

Na nakládku, prekládku a vykládku sa vo Východoslovenských prekladiskách používajú rôzne druhy prekládkových strojov a zariadení:

- zdvíhacie zariadenia,

- hydraulické rýpadlá,

- univerzálne čelné nakladače,

- technologické prekladacie zariadenia,

- prečerpávacie komplexy,

- výklopníky.

Výklopníky sa používajú v moderne vybavených prekladiskách na prekládku sypkých substrátov. Majú väčší výkon ako ostatné prekládkové zariadenia, vykládka vozňa je automatizovaná.

Typy výklopníkov:

- bočné výklopníky – náklad sa vysype bočnou stenou, natáčanie vozňa je možné o 150° - 175° okolo osi, ktorá je súbežná s osou koľají,

- čelné výklopníky – náklad sa vysype cez odklopenú čelnú stenu vozňa, nakláňajú vozeň o 45°+ 65° okolo osi, ktorá je kolmá na os koľají,

- rotačné výklopníky – náklad sa vysype bočnou stenou vozňa, natáčanie vozňa je možné o 150° - 175° okolo osi, ktorá je súbežná s osou koľají,

- kombinované výklopníky – v pozdĺžnom a priečnom smere nakláňajú zatvorený vozeň s vysypaním nákladu dverami vozňa.

Obr. Výklopník [5]

Dnes je prekladisko využívané prevažne na sypké substráty, pričom hlavným zameraním je ruda, ktorá je určená na výrobu ocele. Niektoré druhy tovarov sa aj teraz prekladajú bagrami, ale prekladisko to zvláda výrazne rýchlejšie – proces preloženia širokorozchodného vozňa na vozeň normálneho rozchodu trvá zhruba 5 minút. Za 2,5 až 3 hodiny na prekladisku naložia alebo preložia zo širokého rozchodu do ucelenej súpravy normálneho rozchodu a následne môže lokomotíva vytiahnuť naloženú súpravu z komplexu. Celý proces prebieha v nasledovných krokoch:

1. po nájazdovej rampe príde širokorozchodná súprava do budovy výklopníka,

2. naložený vozeň sa odpojí od súpravy s ťažným zariadením,

3. naložený vozeň sa posúva do rotačného výklopníka,

4. v rotačnom výklopníku je vozeň fixovaný a otočený o 175 stupňov.

Celý proces trvá 120 sekúnd a do zásobníkov je vyložených 69-70 ton tovaru.

ČiernaProstredníctvom automatizovanej technológie sa presúva nakládka tovaru zo zásobníkov a na celý proces dohliadajú operátori, ktorých úlohou je tiež kontrolovať, či je vozeň správne naložený. Dopravníková technológia – od vyhrňovačov cez pásové dopravníky a tiež pohyblivý nákladový dopravník, ktorý nakladá tovar do vozňov normálneho rozchodu. Vozeň normálneho rozchodu je stabilizovaný a stojí na úradnej váhe mostovej, takže vďaka tomu sú k dispozícii presné údaje o tare vozňa, brutto vozňa aj netto hmotnosti naloženého tovaru. Efektivita systému je zjavná aj z ekonomického pohľadu, nakoľko je takto možné maximálne využiť únosnosť vozňa vďaka čomu je následne vypravená súprava s menším počtom vozňov, než si pamätáme z minulosti.

Prekladisko v Čiernej nad Tisou je inovatívne a ekologické aj v ďalších oblastiach – napríklad pri práci so sypkými materiáli je do vzduchu uvoľňovaných veľa prachových častíc. Na prekladisku v presypoch je striekaná, rozprašovaná voda a tiež vodná clona je okolo násypky, keď je tovar sypaný do vozňa normálneho rozchodu. To vytvára zábrana úniku prachových častíc do okolia. V budove prekladiska je veľmi výkonné odsávacie a filtrovacie zariadenie v troch úrovniach, ktoré vymení za hodinu 60 000 kubíkov vzduchu. [6]

Ďalšie špecifikum prekladiska je jeho nepretržitá prevádzka v priebehu celého roka, čo ale znamená, že v zimnom období môže prísť náklad zamrznutý. Na prekladisku fungujú automatizované rozmrazovacie haly, v ktorých sa rozmrazuje horúcim vzduchom, ktorý s teplotou 120 stupňov Celzia je vháňaný do vozňov ventilátormi spod stropu cez vzduchotechnické zariadenie. Takto odovzdá teplo tovaru a so 60 stupňovou teplotou ho odsávací kanál odsaje pod úroveň koľaje do agregátu, kde je následne opäť prihrievaný a vháňaný.

Silné a slabé stránky Východoslovenských prekladísk

Východoslovenské prekladiská majú niekoľko silných stránok:

- skúsení a profesionálni pracovníci,

- prekladisko je vstupnou bránou do strednej Európy a do EÚ ako takej,

- prekládka tovaru je na jednom mieste,

- najväčšie prekladisko, ktoré ponúka širokú škálu služieb medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou,

- celoročná prevádzka,

- obľúbená a uznávaná dopravná spoločnosť na trhu železničnej dopravy.

Medzi slabé stránky patrí:

- momentálna vojensko-politická situácia na Ukrajine,

- vysoká miera opotrebovania strojového parku,

- nedostatočné a nerovnomerné využitie prekládkovej kapacity,

- nevybudované hraničné priechody.

Tieto slabé stránky dávajú možnosti rozvoja prekladiska. Hlavné oblasti vhodné na rozvoj sú:

- modernizácia informačných technológií,

- modernizácia prekládkovej techniky,

- rozvoj obchodnej a prevádzkovej činnosti,

- zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Záver

Hraničná priechodová stanica Čierna nad Tisou, ktorá sa nachádza na veľkom území, má viacero pracovísk. Zároveň disponuje množstvom mechanizačného vybavenia. V prevádzke má nový čerpací komplex, ktorý je určený na prečerpávanie tekutých komodít a tiež rotačný vozňový výklopník, ktorý je určený na prekládku rudy. Veľkou výzvou, pred ktorou Východoslovenské prekladiská stoja je skutočnosť, že z Ďalekého východu a späť sa dnes cez Bielorusko a Poľsko prepravuje okolo 12 000 vlakov, no cez slovenský terminál v Dobrej ide len niekoľko desiatok. Je to preto, že okolité štáty podporujú tento segment najmä dotáciami na kontajner.

Slovenská republika chce zvýšiť vplyv železničnej dopravy. To je aj cieľ dopravnej politiky Európskej komisie. V rámci EÚ prechádza značná časť tovarových tokov, najmä na dlhšie vzdialenosti, z ciest na železnicu. Je to hlavne v záujme udržateľnosti nákladnej dopravy a ekológie. Avšak bez podporných opatrení jednotlivých členských krajín EÚ to nepôjde. Viaceré európske krajiny už podnikajú kroky vedúce napríklad k podpore intermodálnej prepravy, podpore systému individuálnych vozňových zásielok a pod. Aj Slovenská republika musí byť na tomto poli aktívna a viac podporovať železničnú nákladnú dopravu.

Poďakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Rozšírenia pre podporu účinnej exploatácie výstupov z H2020 projektov riešených na TUKE (kód ITMS: 313011W554), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

Použitá literatúra

[1] KNAPČÍKOVÁ, L., KAŠČÁK, P.: Sustainable multimodal and combined transport in the European Union, Acta Logistica, Vol. 6, No. 4, pp. 165-170, 2019. ISSN 1339-5629 (online) doi:10.22306/al.v6i4.144

[2] KNAPČÍKOVÁ, L., BALOG, M.: Selected legal conditions valid by transport of dangerous goods by rail in European Union, Acta Tecnología. Vol. 3, No. 3 (2017), pp. 7-10. ISSN 2453-675X Available: https://actatecnologia.eu/index.php?stranka=2017_02

[3] KNAPČÍKOVÁ, L., KONINGS, R.: European railway infrastructure: A review, Acta logistica, Vol. 5, No. 3 (2018), pp. 71-77 [online]. -ISSN 1339-5629 Available: https://www.actalogistica.eu/index.php?stranka=2018_03

[4] Services at East Slovak Transshipment Yards, https://www.zscargo.sk. Available: https://www.zscargo.sk/en/services/transshipment-services/services-at-east-slovak-transshipment-yards [20 May 2022]

[5] Bulk Transshipment Slovakia, bulk transshipment slovakia, a.s. Available: http://www.btslovakia.sk/sk/sluzby/prekladka-sypkych-substratov [19 May 2022]

[6] https://techpedia.ta3.com/technologie-pre-ludi/novinky/doprava-a-preprava/5431/moderne-technologie-sluzia-v-jedinecnom-prekladisku-vagonov-na-slovensku

Resumé

THE OPTIONS OF EAST SLOVAK TRANSSHIPMENT, THEIR STRENGTHS AND WEAKNESSES

Eastern Slovakian transshipment centers have a key position not only within the Slovak Republic, but also within the EU, as they form an entry gate. However, despite the advantageous strategic location and the possibilities they provide, the Eastern Slovakian transshipment points are not used enough. The growing requirements for ecological transport create space for increasing the share of rail transport in the total volume of transported goods, which goes hand in hand with better use of the services of East Slovakian transshipment facilities, on the other hand, long-term problems, insufficient support from the state put them in a competitively disadvantageous position in comparison with the surrounding countries. It is therefore necessary not only to point out these problems, but above all to start solving them as soon as possible, before the East Slovak Transshipment Centers completely lose their competitive advantage.

Príspevok lektorovala: doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing.Paed.IGIP, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove