obr1Akciová společnost OFZ se nachází uprostřed hutních center Slovenska, Polska, České republiky, Maďarska a Rakouska. A právě geografická poloha společnosti je také její největší konkurenční výhodou a do regionu střední Evropy putuje přibližně 90 procent její produkce.


Nízké logistické náklady spolu s komplexním portfoliem výrobků a JIT dodávkami předurčují společnost OFZ k tomu, aby byla pánem regionu střední Evropy a skutečně vážní konkurenti se nacházeli až na Ukrajině nebo v Norsku. Navíc se společnost nebojí expandovat i na další trhy, důkazem čehož může být nákup ruské společnosti, přes kterou proudí speciální produkty na tamní trh.
Historie společnosti sahá až do roku 1952, kdy byly vyrobeny první feroslitiny na Slovensku. Dnes je společnost OFZ diverzifikovaným středoevropským výrobcem feroslitin a nabízí zákazníkům širokou paletu feroslitin na bázi manganu a křemíku. Vedle masových feroslitin OFZ vyrábí i plněné profily s náplní. Do jejího výrobního programu jsou zařazeny i vedlejší produkty vyráběné ze zachycených úletů a trosek – výrobky pro stavební průmysl Microsilica Sioxid, Grasimat a Simat.
Společnost dokázala také zajímavě využít odpadového tepla, kterého v tomto segmentu výroby vzniká opravdu hodně, a to k výrobě dřevěných briket a pelet. Z ekonomického hlediska je to smysluplné, protože k výrobě tohoto sortimentu je potřebný především dostatečný zdroj suroviny, tedy dřeva, a k tomu kvalitní nízkonákladový zdroj tepla na jeho sušení. A obou věcí je zde skutečně hodně. Pokud se navíc toto palivo pomalu stává ekologickým palivem budoucnosti pro domácnosti, dává takový výrobní program jednoznačně smysl.

obr2

Důvody pro výběr nového ERP a rozhodnutí pro IS KARAT
Od roku 1994 společnost OFZ využívala informační systém, který byl v té době jediným komplexním systémem na trhu a který jediný dokázal uspokojit její požadavky. Postupem doby se však jeho provozování pro společnost OFZ stávalo méně a méně výhodným, až společnost dospěla k rozhodnutí jej nahradit systémem novým. Hlavním důvodem byly zcela nepřiměřené náklady, kdy za přemrštěnou cenu získávala společnost v podstatě jen údržbu již dlouho provozovaného řešení, bez jakéhokoliv rozvoje a přidané hodnoty. Přičteme-li i pocit zákazníka, že pro dodavatele není rovnocenným a důležitým partnerem, je změna pravděpodobně nejvhodnějším řešením.
V roce 2012 proto bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele nového ERP řešení, kterého se v 1. kole zúčastnily produkty Softip, Helios SPIN, KARAT a ABRA. Do užšího výběru postoupila řešení KARAT a ABRA, celkovým vítězem se stal informační systém KARAT. Klíčovými faktory finálního výběru byly poměr ceny a výkonu, dostupnost servisní podpory a přiměřená velikost dodavatele, ideálně lokálního, aby vzájemný vztah mohl být skutečně rovnocenným partnerstvím a zákazník v něm netahal vždy za kratší konec. Z hlediska funkcionality byly základní požadavky postaveny na úroveň provozovaného IS. Společnost OFZ navíc požadovala skutečně komplexní řešení s integrací do jednoho uživatelského prostředí a s možností provozu na více platformách.

Průběh implementace a kritické faktory úspěchu
Implementace měla jasné zadání, a to zajistit provoz v rozsahu dříve provozovaného IS. Byly stanoveny klíčové osoby pro jednotlivé oblasti poptávaného řešení, tzv. klíčoví uživatelé. Ti plánovanou změnu informačního systému uvítali, protože sami již delší dobu cítili, že původní IS je nevyhovující a brzdí rozvoj společnosti i jich samotných. Nutno zdůraznit, že původní IS užívalo ve společnosti OFZ 16 současně pracujících uživatelů, ale dnes jich v IS KARAT pracuje současně téměř 80.
Samotná implementace byla rozdělena do tří etap:
• V 1. etapě byly v průběhu roku 2013 implementovány moduly Personalistika a Mzdy, protože tato agenda vyžadovala neodkladné řešení. Od ledna 2014 byla oblast PaM IS KARAT předána do ostrého provozu.
• Ve 2. etapě byly implementovány moduly Ekonomika, Majetek, Sklady, Nákup a Prodej a Výroba, včetně grafického analytického nástroje KARAT Manažer. V lednu 2015 byly tyto oblasti předány do ostrého provozu.
• 3. etapa probíhala současně a spočívala v doplnění firemních řešení a implementaci IS KARAT v dalších společnostech ve skupině.

obr3

Doporučení a zkušenosti z implementace
„Dnes bychom se nesnažili postavit zadání na rozsahu řešení původního IS, ale snažili bychom se je postavit kompletně znovu a s čistým štítem. Všechny procesy ve společnosti bych si tedy nakreslil znovu, nastavil vazby mezi nimi a toto se snažil držet jako zadání pro dodavatele,“ říká Ing. Branislav Klocok, výkonný ředitel společnosti.
„Před implementací IS KARAT jsem osobně zažil tři implementace předešlého IS a mohu prohlásit, že implementace IS KARAT byla nejméně problematická,“ říká dále výkonný ředitel společnosti.
„Externí dodavatel čerpá zkušenosti z praxe a realizovaných projektů, což interní IT oddělení nemůže. Čím více je firma závislá na činnosti IT oddělení, tím spíš by se měla spoléhat na externí dodavatele,“ říká Ing. Branislav Klocok.
„Nemá smysl převádět ze starého systému historická data, ale pouze statické číselníky a neuhrazené faktury. Je to zbytečná investice, která nikdy nedopadne ideálně a lze ji jednoduše nahradit různými typy přehledů a statistik,“ dodává.

Zkušenosti s užíváním IS KARAT a spoluprací s KARAT Software
Přínosy IS KARAT lze rozdělit do dvou oblastí, a to na okamžité a postupné. Mezi okamžité se řadí poměr ceny a výkonu, kdy za poloviční náklady má společnost OFZ řešení v podobném funkčním rozsahu jako dřív, ale pro téměř 80 uživatelů. Z jiné strany se to dá hodnotit i tak, že za stejný roční rozpočet na provoz ERP má společnost OFZ cca čtyřikrát vyšší funkčnost řešení.
Z hlediska funkčního se jedná o komplexní řešení s kvalitně navrženým uživatelským rozhraním, integrované v dceřiných společnostech a provozované na cloudových serverech. Zpočátku byla drobným handicapem přílišná vázanost na platformu Microsoft Windows, ale s příchodem mobilního klienta IS KARAT se toto zásadně změnilo.
Dalším přínosem je možnost využívat unikátní Otevřenost IS KARAT, která umožňuje v krátkém čase vytvářet firemní funkcionality, které jsou designem a způsobem ovládání shodné se standardem IS KARAT a navíc jsou zcela kompatibilní s každoročně vydávanými novými verzemi systému. Navíc díky dostupnosti této možnosti za přijatelných nákladů stoupá i její využití k oboustranné spokojenosti. Společnost OFZ ji na podnikové úrovni s úspěchem využila k řešení specifických agend, jako jsou údržba, výrobní služby, životní prostředí, registrace úrazů, logistika a další.
O přínosu nového řešení svědčí i zvýšení obratu z původních 90 na současných 150 milionů eur ročně, a to bez nutnosti posilování personálního obsazení.

obr4
Přínosy spolupráce s firmou KARAT Software se dají shrnout do jedné věty, a to, že přešli k dodavateli, kterému jsou skutečnými partnery, a ne těmi posledními v řadě.
Navíc, zákazník má možnost vyjádřit i případnou nespokojenost. Příkladem je požadavek na zvýšení kapacit KARAT Software pro tento projekt – v poslední době by zákazník dokázal využít více kapacit dodavatele a tím urychlit implementaci nových funkcí.

Plány do budoucnosti a další rozvoj spolupráce
Plány do budoucnosti jsou do značné míry spojené s novými řešeními, které IS KARAT v posledních letech přináší. Jedná se například o rozsáhlejší využívání nástroje BPM pro realizaci workflow procesů ve společnosti. V současné době jej společnost OFZ využívá především jako nástroj pro vrcholové vedení firmy, ale cílem je jeho rozšíření i na nižší úrovně řízení. Dále si velmi mnoho slibuje od nasazení inovovaného řešení Projekty, na které chce navázat implementací další novinky z produktové nabídky IS KARAT, řešením DMS. Po letech by se společnost OFZ také ráda vrátila k řešení CRM, které dosud užívala v podobě vzešlé z předchozího IS. Záměrem je provést opětovnou implementaci podle aktuálních požadavků a trendů, mezi něž patří mimo jiné mobilita. I zde může pomoci jedna z novinek IS KARAT, kterou je mobilní klient uvedený na trh na podzim 2017.
V roce 2018 společnost OFZ převzala důl na těžbu manganové rudy v Rumunsku, kde uvažuje o nasazení legislativně nezávislé části řešení IS KARAT s využitím anglické jazykové verze a jejím propojení s vhodným lokálním řešením pro ekonomiku.

TEXT/FOTO: Karat Software