ITA2-maleKaždý podnik môže ovplyvňovať hospodárnosť využívania svojich výrobných zdrojov. Pre kvalifikované posúdenie stavu výroby v reálnom čase je efektívne použiť niekoľko metrík súčasne. Seiichi Nakajima tento vzťah pomenoval ako OEE (Overal Equipment Effectiveness), celková efektívnosť zariadenia.

 

 

 

Systém sledovania OEE prináša ná­stroj, s ktorým sa identifikuje plyt­vanie v reálnom čase a tým vzniká priestor na ladenie procesov, opti­malizáciu, zlepšovanie. Často vzniká situácia, že na stole je požiadavka na obstaranie no­vého drahého výrobného prostriedku, hoci súčasný sa využíva na menej ako 40 %. Na západe je bežný ukazovateľ OEE okolo 85 %, u nás je to sotva polovica. Je to indikátor skrytej rezervy, priestoru na zlepšovanie.

Systém sledovania OEE a KPI je súčasťou ino­vatívneho riešenia LEAN SCADA / MES spo­ločnosti IT Association.

ITA3-maleInovačný trend v systémoch LEAN SCADA / MES

Je vôbec možné implementovať zásady štíh­losti do IT technológií tak, ako do výroby? Spoločnosť IT Association sa intenzívne za­oberala touto výzvou a výsledkom vývoja je revolučné riešenie systémov novej generácie LEAN SCADA / MES na podporu riadenia.

Hlavný cieľ bol zameraný na zníženie ROI na 50 % (návratnosť investície). To sa dá dosiah­nuť len využitím najnovších informačných technológií na platforme virtualizácie, integ­rácie používateľských služieb s pridanou hod­notou do systémov HMI a využitím „Clouding technology“. Zmena technologického prístu­pu prináša vyššiu bezpečnosť spracovávaných informácií, získanie lokalitnej nezávislosti.

Základné princípy LEAN SCADA / MES

►►Použitie virtualizácie HMI cez VMWare

►►Mobilné HMI a HMI s pridanou hodnotou

►►Prezentačná vrstva na platforme „Clouding technogy“

►►Vyššia úroveň bezpečnosti ochrany údajov.

Virtualizácia

Vstupom virtualizačných technológií do ob­lasti SCADA / MES sa získa výrazné zníženie investičných nákladov, zvýšenie dostupnosti služieb a zjednodušenie administrácie celého systému. Je flexibilnejší na rozširovanie a vy­konávanie zmien.

Mobilné HMI a HMI s novou pridanou hodnotou

HMI sú doplnené o nové funkcie, ako sú „Výrobná technická dokumentácia“, moni­toring OOE a KPI a overený systém z diel­ne TOYOTA „Záchranná brzda“ pre okam­žitú identifikáciu nezhody v procese. Ako mobilné HMI možno použiť Smartphone s napojením na internet, kde sú manažérom dostupné prehľady OEE a KPI vo formáte prehľadných grafov a tabuliek.

ITA1-male

Zvýšte efektívnosť výroby využitím skrytých kapacít

Schopnosť rýchlo reagovať závisí od správ­nych informácií. Je ťažké, niekedy až nemož­né, správne a rýchlo sa rozhodnúť bez in­formácií. Rozdiel medzi dobrými a zlými spoločnosťami je práve v tom, aké informá­cie majú a ako ich vedia využiť. Na základe výskumu vykonaného americkou spoločnos­ťou Aberdeen Group prináša produkt „Real-time“ výrobný manažment preukázateľné úspory v skrátení výrobného cyklu, skrátenie času expedície a celkovo sa odrazí vo zvýše­ní výnosov.

Použitím systému LEAN SCADA / MES zís­kava manažment silný nástroj na riadenie výroby v reálnom čase. Implementovaním a správnym používaním je možné dosiah­nuť až 30 % zvýšenie produktivity. S použi­tím tohto systému je možné radikálne a sys­tematicky zvyšovať výkonnosť procesov v podniku. Radikálnejšie a rýchlejšie ako kon­kurencia.

Spoločnosť IT Association sa orientuje na priemyselnú automatizáciu a riadiace výrob­né informačné systémy v oblasti zvyšovania produktivity výrobného procesu, zvyšova­nia kvality a znižovania výrobných nákladov spoločnosti. Je zameraná prevažne na seg­ment automotive, kde má viacročné skúse­nosti s implementáciou ponúkaných systé­mov.

►►Oblasť produktivity práce – SCADA / MES systémy, Pick to Light systémy, RFID technológie

►►Oblasť kvality – kamerové inšpekčné systémy

►►Oblasť skladov a logistiky – Pick to Light systémy, RFID technológie a technológie čiarových a 2D kódov

►►Vývoj softvéru na zákazku

Technické riešenia sú postavené na techno­lógiách TURCK a BANNER.

ITA-logo

 

www.itassociation.eu

 

Prezentáciu našich systémov, špeciálne LEAN SCADA / MES, môžete vidieť na MSV 2011 v Brne, pavilón V stánok č. 107 a na výsta­ve EloSys v Trenčíne, pavilón č. 7, stánok č. 47.

TEXT/FOTO: Ing. Igor Straka