obr1Spoločnosť IFS, ktorá je celosvetovým špecialistom na podnikové aplikácie, informuje o výstupoch z prieskumu zameraného na digitálnu zmenu, v rámci ktorého oslovila 750 pracovníkov s rozhodovacou právomocou zo 16 krajín sveta, aby sami ohodnotili úroveň digitálnej transformácie v sektoroch, ako je výroba, ropa a zemný plyn, letectvo, stavebníctvo a uzatváranie zmlúv a služby.

Silná vôľa investovať
Približne 90 % všetkých opýtaných firiem považuje financovanie digitálnej transformácie za „zodpovedajúce“ alebo „priaznivé“, čo určuje silnú vôľu investovať a veľkú chuť rozvíjať podnikanie s cieľom udržať konkurencieschopnosti a podporiť rast. Pri otázke na to, do ktorých oblastí sa investuje prioritne, boli tri najčastejšie odpovede IoT, ERP a veľké dáta a analytické nástroje.
„Je zrejmé, že súčasné spoločnosti chápu, aké dôležité je zamerať sa na digitálnu transformáciu,“ popisuje Antony Bourne, viceprezident pre globálne odborové riešenia zo spoločnosti IFS. „Technológie ako veľké dáta a analytické nástroje, plánovanie podnikových zdrojov a Internet vecí sú pri transformácii podnikania rozhodujúce. Spoločnosti musia využívať inovatívne technológie a uplatniť svoje skúsenosti z odboru, aby uspeli a získali konkurenčnú výhodu. Práve táto kombinácia je predpokladom toho, aby digitálna transformácia bola zmysluplná a súčasne účinná.“

Nedostatok talentovaných zamestnancov
Je alarmujúce, že viac než tretina spoločností (34 percent) sa cíti byť čiastočne alebo úplne nepripravená na digitálnu transformáciu z dôvodu nedostatku talentov. Keď mali respondenti vymenovať oblasti, v ktorých bude nedostatok talentovaných pracovníkov najciteľnejší, 40 % z nich uviedlo, že ide o „Business Intelligence“ a 39 % zmienilo „kyberbezpečnosť“. Ďalšími oblasťami, ktoré budia obavy, sú „umelá inteligencia a robotika“ (30 percent), „veľké dáta a analytické nástroje“ (24 percent) a „cloud“ (21 percent).
Antony Bourne dodáva: „Hoci kľúčom k digitálnej transformácii sú nové technológie, je viac než jasné, že informovanie o zmenách a prístup k tým správnym talentom hrajú na ceste k úspechu zásadnú rolu. Je alarmujúce, že viac než tretina spoločností nemá dostatok personálu na to, aby digitálnu transformáciu zvládla. Tieto organizácie musia vytvoriť konkrétne plány investícií do získania talentov, aby obsadili funkcie nutné na úspech vo svojom odvetví. Ďalším dôležitým krokom je potom vyhľadanie a prilákanie talentov a taktiež školenie a rekvalifikácia súčasných pracovníkov.“

* * * * *
Veľké dáta, ERP a IoT sú oblasti, do ktorých počas digitálnej transformácie smerujú najvyššie investície. Tretina spoločností je však na túto transformáciu nepripravená pre nedostatok talentov.
* * * * *

Veľké rozdiely v rôznych odvetviach
Pri otázke týkajúcej sa pripravenosti organizácií na digitálnu transformáciu v zmysle skutočného pokroku 31 % respondentov zaradilo svoju spoločnosť na dve najvyššie priečky vyspelosti na päťbodovej stupnici. Najprogresívnejšou je v regióne strednej a východnej Európy oblasť služieb, kde sa 44 % respondentov považuje za dostatočne pokročilých, aby dokázali zvládnuť digitálnu transformáciu a využiť ju vo svoj prospech. na opačnom konci škály potom stojí oblasť stavebníctva, z ktorého zástupcov si iba 19 % myslí, že dokážu využiť výhody digitálnej transformácie.

Hybné sily a cielenie investícií
43 % opýtaných uviedlo ako primárnu hybnú silu digitálnej transformácie „efektivitu interných procesov“. Na druhom mieste potom nasleduje „urýchlenie inovácie“ (29 percent) a na treťom „príležitosť rásť na nových trhoch“ (28 percent).

Prekážky digitálnej transformácie
Navzdory praktickej a technickej zložitosti digitálnej transformácie stojí zmenám v ceste predovšetkým ľudský faktor, konkrétne potom najmä: „odpor k zmene“ (42 percent). Druhou najväčšou bariérou sú už konkrétnejšie „bezpečnostné hrozby a obavy“ (39 percent) a treťou „absencia správneho organizačného a riadiaceho modelu“ (38 percent).

Ktoré technológie budú vyžadovať najväčšie zmeny?
Medzi odpoveďami na otázku, ktoré technológie najviac narušia aktuálne zabehnuté procesy, jednoznačne kraľuje odpoveď „veľké dáta“ s bodovým ziskom 7,2 z 10 bodov. Druhé miesto obsadila „automatizácia“ (7 bodov) a na treťom sa usadil „Internet vecí“ (6,6 bodu). Hoci v celkovom hodnotení sa najvyššie umiestili veľké dáta, nezanedbateľná časť opýtaných si myslí, že najdramatickejší dopad bude mať automatizácia. Vyše 40 % respondentov priradilo automatizácii mieru narušenia 8 bodov z 10, zatiaľ čo v prípade veľkých dát toto hodnotenie udelilo iba 32 % opýtaných. V stavebníctve (48 %), letectve (48 %) a výrobe (50 %) získala automatizácia ako mieru narušenia súčasnej prevádzky viac než 8 z 10 bodov, čím zaujíma pozíciu s najväčším bodovým ziskom v týchto odvetviach.

O prieskume
Tento prieskum bol realizovaný spoločnosťou IFS a jeho účelom bolo posúdiť pripravenosť na digitálnu transformáciu v jednotlivých odvetviach v globálnom meradle. Prieskum bol vedený formou podrobných rozhovorov prostredníctvom agentúry Raconteur Custom Publishing, ktorá brala do úvahy názory 750 jednotlivcov s rozhodovacími právomocami zo 16 krajín sveta, ktorí pôsobia v oblasti ropného a plynárenského priemyslu, letectva, dodávok investičných celkov a stavebníctva, konštrukcie a uzatvárania zmlúv, výroby a služieb.

TEXT/FOTO IFS