obr2Nástroje PLM (Product Lifecycle Management) v IFS Applications predstavujú silne integrovaný produkt pre realizáciu činností spojených s návrhom a vývojom produktov, ich výrobou a popredajným servisom. Tlak konkurenčného prostredia na skracovanie životného cyklu výrobkov vyvoláva potrebu rýchleho zavádzania inovácií a nových technológií.


Riadenie predvýrobných etáp s využitím funkcií IFS Project umožňuje výrazne skrátiť túto fázu, efektívnejšie riadiť potrebné zdroje, znižovať náklady a eliminovať prípadné riziká. Riadenie životného cyklu produktov začína prípravou štúdie a projektu. Následne sú v systémoch pre konštrukciu a dizajn spracovávané návrhy výrobkov, ich funkčné, resp. komponentové špecifikácie. Vznikajú konštrukčné položky, ktoré sú spájané do viacúrovňových štruktúr a logických celkov. Činnosti sú definované v pláne projektu, jednotlivé úlohy sú priradené pracovníkom a ich plnenie je sledované priebežne.
Zefektívňovať procesy vývoja výrobkov umožňuje prepojenie IFS PDM s CAD systémami, využitie integrovaných nástrojov pre správu dokumentov, workflow a riadenie zmien. Príprava výrobkových štruktúr alebo receptúr a následná tvorba pracovných postupov – s možnosťou definovať rôzne technologické cesty v závislosti od veľkosti výrobných dávok – zabezpečí všetky potrebné dáta pre procesy cenotvorby, plánovania a riadenia výroby a nákupu ale aj zvyšovanie kvality produkcie. Systém riadenia nákladov umožňuje spracovávať rôzne typy kalkulácií a následne porovnávať skutočné náklady s plánovanými. Využitie metódy tradičného oceňovania v kombinácii s ABC alebo Kaizen prístupom umožňuje zvoliť si ten správny pohľad na ekonomiku výroby.
Projektové riadenie sa tak stále viac stáva pracovným prostriedkom, ktorý je schopný efektívnejšie distribuovať požiadavky, zabezpečiť plnú kontrolu nákladov a riadiť priebeh procesov spojených s inováciami produktov. A to je len jedna z možností, ako sa dajú plnohodnotné nástroje projektového riadenia v podnikovom ERP systéme naplno využiť aj vo výrobných organizáciách, ktoré sa nezaoberajú dodávkami alebo výrobou podľa projektu.

TEXT/FOTO IFS SLOVAKIA