Reseni samospravy 1024x683Čisto česká priemyselná skupina CONTEG Group zaviedla moderný informačný systém KARAT českej proveniencie. Nahradila ním svoje starnúce ERP riešenie, ktoré nedokázalo podporovať jej dynamický obchodný a akvizičný rast. IS KARAT umožnil zefektívniť interné procesy, zabezpečil stálu aktuálnosť informácií a ich zdieľanie v celej skupine a je pripravený na ľahké začlenenie ďalších akvizícií.

Skupina CONTEG Group, ktorá pozostáva zo 7 kľúčových a 4 ďalších pridružených spoločností a pôsobí v 60 krajinách na troch kontinentoch, disponuje tromi výrobnými závodmi v Prahe, Pelhřimově a Příbrami. Na celkovej ploche 25 750 m² zamestnáva viac ako 500 ľudí. Jej portfólio produktov sa počas viac ako 20 rokov postupne rozrástlo od výroby elektrických rozvádzačov cez chladiace systémy, vitríny, vinotéky až po dátové centrá a komplexné technologické celky. Svoje produkty dodáva firemným zákazníkom všetkých veľkostí.

Dynamický rozvoj firmy si vyžadoval moderný, flexibilný ERP systém

V roku 2017 mala skupina CONTEG Group tri kľúčové výrobné spoločnosti a smerovala k ďalším akvizíciám. Dynamický rozvoj vyvolal potrebu nového sofistikovaného riešenia na plánovanie a riadenie výroby, a to pre zákazkovú i sériovú výrobu. Existujúce riešenie postavené na ERP systéme Navision primárne zamerané na obchodné spoločnosti totiž novým požiadavkám prestalo vyhovovať. Ďalším dôvodom prechodu na nový systém bola nefunkčnosť jednoduchého prechodu bez zbytočných zvýšených nákladov na novšie verzie ERP Navision.
Vo výberovom konaní, ktoré pre CONTEG Group realizovala externá poradenská spoločnosť, zostali po prvom kole z 8 oslovených dodávateľov traja finalisti – IS KARAT, IFS a Helios Green – z nich nakoniec zvíťazil IS KARAT. Ten najlepšie splnil požiadavky, medzi ktoré patrila aj schopnosť obojsmernej komunikácie s aplikáciou TruTops Fab a s riadeným skladom STOPA, napojenie na CAD/CAM software Solidworks, integrované vývojové prostredie umožňujúce vlastné úpravy zo strany zákazníka s garanciou bezproblémového prechodu na vyššie verzie, podpora rôznych jazykových verzií, integrované BPM riešenie na vytváranie procesných diagramov s možnosťou automatického generovania workflow alebo automatická synchronizácia nomenklatúr a dokladov medzi rôznymi firmami v skupine.

20210802092954three RF1 42U 800x1200 A plus CoolTop WEB

Oneskorenie implementácie IS spôsobilo preťaženie pracovníkov IT oddelenia

Z hľadiska dodávateľa prebehla príprava projektu a predimplementačná analýza bezproblémovo. Neskoršie problémy nastávali skôr na strane zákazníka a spôsobilo ich preťaženie pracovníkov IT oddelenia, ktoré má v skupine CONTEG Group kľúčovú úlohu. Preto dochádzalo k časovým sklzom v dodávkach požadovaných podkladov. V niektorých prípadoch museli byť dáta importované viackrát, pretože neboli dôsledne otestované. Všetko komplikoval dynamický vývoj samotných spoločností v skupine CONTEG Group a zmeny v ich interných procesoch, ktoré spôsobovali odchýlky od predimplementačnej analýzy. Na tie bolo nutné pri realizácii projektu pružne reagovať. Spustenie ostrej prevádzky IS KARAT v spoločnosti CONTEG sa preto posunulo z januára na máj 2019.
„V prípade takej dynamickej firmy, ako je skupina CONTEG Group, je úloha IT a finančného oddelenia kľúčová. Dôležité sú nielen odborné znalosti jednotlivých členov implementačného tímu, ale taktiež ich vzájomná komunikácia a súčinnosť. A toto platí pre obe strany, teda zákazníka i dodávateľa,“ hovorí Lukáš Knapík, vedúci IT oddelenia v skupine CONTEG Group.

20211202091232cca uzavrena ulicka RF1 CoolTop OptiWay

Prepojenie so softvérom na riadenie výroby i podpora rozhodovania

Veľkou prednosťou, ktorú v novom systéme veľmi oceňujú technológovia, sú hromadné zmeny technologických postupov a zámena operácií, čo do istej miery platí i pri zákazkových postupoch. Výrazne sa tak zjednodušil proces odvádzania výroby a značný potenciál ponúka i integrované APS.
Pracovníkov spoločnosti CONTEG od začiatku prekvapovala ľahkosť a rýchlosť implementácie a modifikácie napojenia na software TruTops Fab od spoločnosti TRUMPF, ktorý slúži na riadenie výroby na deviatich špičkových priemyselných strojoch. Výhoda tohoto napojenia spočíva najmä v tom, že IS KARAT automaticky generuje požiadavky ODM (optimalizácia delenia materiálu) zo zákazkových postupov, ktoré sú potom s využitím plánovaných úloh prenesené do aplikácie TruTops Fab alebo internej aplikácie Geomine, ktorá tieto požiadavky spracuje a umiestni do zásobníku požiadaviek. Po vykonaní rozkladov odchádza automaticky informácia späť do IS KARAT, kde ďalej slúži ako podklad na nákup materiálu. Poslednou etapou automatizácie celého procesu je odvod hotového výrobku alebo polotovaru z konkrétneho stroja TRUMPF priamo do IS KARAT. Automatizácia prepojenia IS KARAT so softvérom TruTops Fab priniesla úsporu jedného pracovníka na každej zmene a dala skupine istotu súbehu a nadväznosti operácií. Prispela tak k rýchlosti samotného odvodu práce.
Ako vynikajúci nástroj nielen na kompletnú evidenciu získaných záznamov v ľubovoľnej evidencii IS KARAT sa osvedčil štandardný zoznam IS KARAT. Tento komponent obsahuje množstvo užitočných funkcií. Vďaka nim slúži i ako sofistikovaný nástroj na podporu rozhodovaní. V kombinácii s možnosťou exportov do Excelu je štandardný zoznam IS KARAT pre množstvo používateľov úplne dostačujúci nielen na získavanie záznamov, ale i na ich vyhodnocovanie. A v prípade, keď tieto komponenty nestačia, sú k dispozícii integrované kontingenčné tabuľky a grafy, o ktorých zástupcovia skupiny CONTEG Group vedeli už pri výbere IS KARAT, ale rozsah ich využitia prekročil všetky očakávania. Teraz sa medzi používateľmi tešia značnej obľube.
„Ako asi každý bežný používateľ ERP systému sme spočiatku mali značné obavy, čo nám zmena systému prinesie a ako sa dostaneme k výstupom a prehľadom, na ktoré sme boli dovtedy zvyknutí. Teraz, po treťom roku práce s IS KARAT, musím konštatovať, že všetky naše obavy sa ukázali ako zbytočné. Keď sme sa v systéme zorientovali, naučili sa správne používať filtre, pracovať s pomenovanými definíciami, kockami a ďalšími prehľadmi a našli riešenie pre niektoré špecifické potreby našej firmy, môžeme tvrdiť, že IS KARAT prekonal naše očakávania a so systémom a všetkým, čo nám ponúka, sme celkovo spokojní. Či chystáme reporty pre vedenie spoločnosti, banky, úrady či audítorov, vždy dokážeme nájsť spôsob, ako sa k požadovanému dostať. Nemalou mierou sa pracovníci KARAT Software podieľali na našej spokojnosti s IS KARAT práve svojím pozitívnym prístupom, ústretovosťou, trpezlivosťou, profesionalitou a snahou nájsť spoločné riešenie každého zadania či nejasností,“ hovorí Miroslava Válková, vedúca finančného oddelenia v skupine CONTEG Group.

Reseni pro eshopyJPG 1024x683
Otvorenosť IS KARAT ďalej umožnila vývoj menších a jednoúčelových riešení, o ktorých na začiatku výberového konania zadávateľ neuvažoval. Ide napr. o automatizáciu procesu príjmu v napojení na vážne systémy, využitie modulu Servis pre riadenie a správu požiadaviek na IT oddelenie alebo špecializované riešenie pre vytváranie automatizovaných priebežných inventúr.
V praxi sa taktiež veľmi osvedčila jednoduchosť nastavení IS KARAT pre nové nevýrobné firmy v skupine. Typickým príkladom bol rozbeh spoločnosti OX Point, kde od nápadu až po ostré spustenie IS KARAT boli iba dva mesiace, a to celkom vo vlastnej réžii bez účasti dodávateľa. Podobnú skúsenosť s implementáciou IS KARAT získala skupina CONTEG vo svojich zahraničných pobočkách vo Francúzsku a Beneluxe, a to vrátane využitia čítačiek pre skladovú evidenciu a expedíciu.

CONTEG ráta s IS KARAT i vo svojich plánoch ďalšieho rozvoja

Skupina CONTEG Group pokračuje v úspešnom raste a plánuje ďalšiu expanziu a akvizície. Už dnes pracovníci IT oddelenia pripravujú potenciálne nasadenie IS KARAT v ďalších dvoch nových výrobných podnikoch. V horizonte tohoto roku považujú za kľúčovú úlohu spustenie integrovaného APS IS KARAT v najstaršej firme skupiny CONTEG Group, ktorá sa zaoberá výrobou IT rozvádzačov a príslušenstva. Medzi ďalšie dôležité úlohy patrí sprevádzkovanie EDI a integrovaného riešenia reklamácií pre väčšinu výrobných podnikov v skupine CONTEG Group, riešenie reklamácií v IS KARAT s napojením na BPM alebo ďalší rozvoj v internom nástroji pre správu IT požiadaviek, postavenom na štandardnom module Servis.

text/foto Karat Software