obrČlánok je orientovaný na problematiku ergonomického riešenia pracovného prostredia s podporou simulačného programu Tecnomatix Jack. Prínosy spojené s využívaním simulačných programov sú preukázateľné predovšetkým vo výške ušetrených nákladov, ktoré by bolo potrebné investovať pri aplikácii a analýze navrhovaných variantov v praxi.

Softvérový produkt Tecnomatix Jack je simulačný nástroj, ktorý sa orientuje na oblasť ergonómie pre hodnotenie zaťaženia človeka v pracovnom procese. Vznik tohto nástoja bol podporený NASA prostredníctvom Department of Computer and Information Science na University of Pennsylvania a je datovaný v časovom rámci 80-tych rokov. Ide o dynamický simulačný nástroj, ktorý ponúka ergonomické riešenia pracovísk a pracovných operácií, resp. je nápomocný pri riešení vnútorných priestorov rôznych dopravných prostriedkov s dôrazom na komfort pasažierov.

obr1

Tecnomatix Jack disponuje súborom analýz Task analysis toolkit/TAT, zameraných na zhodnocovanie potenciálneho rizika ohrozenia zdravia pri práci. Ide o analýzy, ktoré toto riziko zhodnocujú na základe vstupných informácií pri rôznych polohách, rozsahu záťaže, využívaní svalov, dĺžke vykonávanej pracovnej činnosti ako aj frekvencie pohybov. Rovnako sú aj podporným nástrojom pri podávaní návrhov na zlepšenie, resp. zníženie pracovného zaťaženia pracovníka. Poukazujú na to, koľko môže pracovník zdvíhať, ukladať, prenášať, tlačiť.
K modulu Task analysis toolkit patria analýzy spracované v tab. 1.

obr2

Ďalším modulom v rámci súboru analýz je Occupant packing toolkit/ OPT, kde sú jednotlivé analýzy orientované do oblasti automobilového priemyslu. Ide o analýzy, ktoré vytvárajú podklady pre návrh vnútorných priestorov osobných automobilov, nákladných automobilov, ale aj lietadiel a pod. Cieľom tohto modulu je ušetriť finančné prostriedky pri tvorbe dizajnu a zhodnocovaní komfortu v rámci prepravy pasažierov v rôznych dopravných prostriedkoch.
Prehľad jednotlivých analýz je spracovaný v tab. 2.

obr3

ZÁVER
Využívanie metód ergonomického hodnotenia záťaže pracovníkov v pracovnom procese by malo byť v priemyselnej praxi bežnou záležitosťou. Zber informácií, ako aj následné vyhodnocovanie výsledkov, preverovanie viacerých variantov priamo v prevádzke a v neposlednom rade implementácia konečného návrhu je náročný proces spojený s vysokými finančnými investíciami. Na podporu efektívnejšej realizácie týchto analýz a aplikácie experimentálneho modelovania sa simulačné nástroje stali neodmysliteľnou súčasťou procesu optimalizácie podnikových procesov.

Príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantového projektu KEGA 004TUKE-4/2013 Intenzifikácia modelovania vo výučbe II. A III. Stupňa v študijnom odbore 5, 2, 52 Priemyselné inžinierstvo.

LITERATÚRA
[1] Malindžák, D., et. al.: Aplikácia modelovania a simulácie v logistike podniku aplikácia modelovania a simulácie, Košice: TU, FBERG – 2009. – 286 s. – ISBN 978-80-553-0264-5.
[2] Straka, M.: Distribučná logistika v príkladoch, ES FA Berg, TU v Košice, 2011, ISBN: 978-80-553-0769-5
[3] STRAKA, M.: Simulácia diskrétnych systémov a simulačné jazyky. Košice: Editačné stredisko/AMS, Fakulta BERG. 2005.
[4] SANIUK, S.; SANIUK, A.: Rapid prototyping of constraint-based production flows in outsourcing, Advanced Materials Research, Vol. 44-46, pp. 355 – 360., 2008.
[5] SPIŠÁK, E.: Modelovanie a simulácia technologických procesov. Košice: TU, p. 51, 1995.
[6] SANIUK, S., SANIUK, A., LENORT, R., SAMOLEJOVA, A.: Formation and planning of virtual production networks in metallurgical clusters, Metalurgija, 53 (4), pp. 725 – 727, 2014.
[7] TREBUŇA, P.; KLIMENT, M.; MARKOVIČ, J.: PLM and its benefits and use in the management of complex business activities in the planning and optimization of production activities, 2013, In: Manažment podnikov. Vol. 3, Issue 2, p. 53 – 56, 2013.
[8] EDL, M.; KUDRNA, J.: Metody průmyslového inženýrství. 1. vyd. Plzeň: Smart Motion, s. r. o., 2013, ISBN: 978-80-87539-40-8
[9] EDL, M.; LERHER, T.; ROSI, B.: Energy efficiency model for the mini-load automated storage and retrieval systems. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, č. 2013, s. 1 – 19. ISSN: 0268-3768
[10] Rosová, A.: Podniková logistika, 1. vyd. – Košice: TU – 2012. – 100 s. – ISBN 978-80-553-0881-4.
[11] TREBUŇA, P.; PEKARČÍKOVÁ, M.: Zásobovacia a distribučná logistika, Košice 2011, ISBN 978-80-553-0797-8
[12] TREBUŇA, P.; Fiľo, M.; PEKARČÍKOVÁ; M.: Zásobovacia a distribučná logistika a príkladoch, Košice 2012, ISBN 978-80-553-1276-7
[13] http://www.kvs.tul.cz/download/logistika/07_logistika_5_ simulace_tisk.pdf

TEXT ING. MIRIAM PEKARČÍKOVÁ, PHD., DOC. ING. PETER TREBUŇA, PHD., ING. JAROMÍR MARKOVIČ, PHD. FOTO ARCHÍV REDAKCIE