karat3Spoločnosť MURAT zo sídlom na Slovensku bola založená v roku 1993 v dobe významných spoločenských a ekonomických zmien. Jej zakladatelia využili príležitosť, ktorá sa ponúkala v súvislosti s boomom telekomunikačných služieb, a zaplnili medzeru na trhu káblov. Postupne získali niekoľko tisíc zákazníkov a nabrali takmer 70 nových zamestnancov, vrátane popredných odborníkov na vývoj a výrobu. Firma dnes nielen dodáva káble pre rôzne účely (cestná a železničná doprava, telekomunikácie, energetika, ťažba surovín, ťažký priemysel a pod.), ale venuje sa i vlastnému vývoju a ponúka i služby s pridanou hodnotou – najmä poradenstvo v oblasti dodávok káblov.


Spoločnosť MURAT veľmi dbá na kvalitu svojich výrobkov i služieb. Opakovane obhájila certifikáciu integrovaného systému riadenia kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015. Ako člen Zväzu elektrotechnického priemyslu sa taktiež podieľa na testoch dovozových produktov, ktoré sprevádza Asociácia výrobcov káblov.
Firma postupne rozšírila záber i na predaj elektroinštalačného materiálu a svietidiel, takže dokáže uspokojiť i komplexné požiadavky. Táto časť sortimentu tvorí okolo 40 % obratu. Prevažná časť ich výnosov pochádza zo slovenského trhu a z 80 % sa na nich podieľa zhruba 100 najväčších zákazníkov. Dlhodobo patrí medzi 5 najväčších dodávateľov elektroinštalačného materiálu na slovenskom trhu.

karat

Prechod z vlastného riešenia na nové ERP sa vyplatil
Spoločnosť MURAT k riadeniu svojej prevádzky a ekonomiky využívala niekoľko samostatných systémov a od roku 2001 taktiež interne vyvinuté riešenie pre skladové hospodárstvo. To bolo plne závislé na dvoch konkrétnych pracovníkoch, čo znamenalo značné riziko z hľadiska prevádzky i ďalšieho rozvoja. V roku 2012 naviac dodávateľ ukončil podporu technológie, na ktorej bolo toto riešenie vybudované. Firma sa teda rozhodla prejsť na nové komplexné ERP riešenie.
Pri výbere nového ERP systému sa zamerala na niekoľko hlavných technických a funkčných kritérií, medzi ktoré patrila robustnosť a stabilita pokrytia všetkých podnikových procesov, otvorenosť pre vlastný vývoj s garantovaným zachovaním väzby na štandardné verzie, schopnosť sledovania pôvodu, zloženia a manipulácie u konkrétnych kusov výrobkov vo všetkých fázach podľa požiadaviek priemyslu, schopnosť vyhovieť častým požiadavkám na zmeny procesov a podprocesov alebo možnosť synchronizácie číselníkov a niektorých vybraných dát s dcérskou spoločnosťou v Lučenci.
Spoločnosť MURAT si uvedomovala, že vybrať nový ERP systém bude ťažká úloha a že prechod z vlastného riešenia na dodávateľské môže v určitých ohľadoch znamenať krok späť. Firma oslovila niekoľkých popredných dodávateľov ERP riešení na slovenskom i českom trhu, medzi ktoré patrili i spoločnosti Microsoft a SAP. Žiadny z ponúkaných systémov však nespĺňal najdôležitejšie kritérium, a to otvorenosť a možnosť vlastného prispôsobenia. Požiadavkám zadávateľa maximálne vyhovelo až riešenie IS KARAT, ktorého nová verzia s prepracovaným užívateľským rozhraním založená na nových technológiách vyšla práve v dobe, kedy prebiehal výber. Ku konečnému rozhodnutiu prispel i fakt, že jeden z hlavných slovenských konkurentov spoločnosti MURAT už v tej dobe informačný systém KARAT dlhodobo s úspechom využíval.

IS KARAT prekonal očakávania
Spoločnosť MURAT si bola vedomá možných rizík prechodu na nový systém a nemala preto v ďalších ohľadoch prehnane vysoké očakávania, ale zamerala sa na splnenie vybraných kľúčových ukazovateľov. V tých IS KARAT preukázal svoje kvality, a dokonca v niektorých ohľadoch prekročil očakávania. Podobne ako v iných firmách sa zavádzanie nového systému vo vnútri firmy stretlo s pozitívnymi i negatívnymi ohlasmi. Firme sa podarilo tie s pozitívnym postojom do projektu implementácie zapojiť, čo prispelo k jej úspechu, rovnako ako účasť vývojárov doterajšieho riešenia na výbere nového systému.
Implementáciu systému IS KARAT do určitej miery skomplikovala skutočnosť, že sa jednalo o jeho technologicky celkom novú verziu, kedy sa inovácie vývojového prostredia v niektorých prípadoch oneskorovali oproti inováciám užívateľského rozhrania aplikácie. To znamená, že interní vývojári v praxi používali odlišné rozhranie, ako pre aké boli vyškolení. Tieto prvotné problémy však implementační tím úspešne prekonal.

karat2

Prínosy v krátkom i dlhodobom horizonte
Prechod na IS KARAT sa pre spoločnosť MURAT ukázal ako prínosný v niekoľkých rovinách a časových horizontoch.

Okamžité prínosy
- Celkovo spoľahlivé ekonomické údaje
- On-line pripojenie skladovej a ekonomickej časti systému
- Možnosť vytvorenia zápočtu a jednostranných kompenzácií
- Možnosť napojenia IS KARAT na zdroje dát tretích strán. Týmto spôsobom firma využíva napr. dáta importované z dodávateľských databáz vrátane všetkých parametrov a cien. Špecifikum obchodu s káblami sú týždenné i denné zmeny nákupných cien kopírujúce pohyby cien medi na Londýnskej burze kovov (LME), pričom jednotliví dodávatelia používajú pri cenotvorbe vlastné kalkulačné vzorce.
- Otvorenosť umožňujúca firme vykonávať vlastné úpravy IS KARAT pri zachovaní vlastného know-how. Za zmienku stojí napríklad úprava náhľadu položiek zoznamu s množstvom ďalších informácií, ktorá sa neskôr stala základom pre zavedenie podobnej funkcionality i do štandardnej distribučnej verzie IS KARAT, kde z nej majú úžitok všetci zákazníci.

Strednodobé a dlhodobé prínosy
V dobe, kedy spoločnosť MURAT prechádzala na systém IS KARAT, nevnímala potrebu spustiť vlastný e-shop. Donútil ju k tomu až stúpajúci tlak zákazníkov, ktorí mali o takýto predajný kanál záujem. Variabilita IS KARAT umožnila implementovať integrované riešenie e-shopu rýchlo a s nízkymi nákladmi počas ostrej prevádzky. E-shop spoločnosti MURAT postavený plne na platforme IS KARAT po prvom roku prevádzky zvíťazil v kategórii B2B v súťaži e-shopov MASTERSGATE. V kontexte pandémie COVID-19 sa ukázalo rozhodnutie spustiť elektronický obchod ako správny smer, pretože tento predajný kanál začalo využívať mnohonásobne viac zákazníkov. To bol i jeden z dôvodov, prečo po niekoľkých rokoch fungovania vlastného riešenia založeného na IS KARAT spoločnosť MURAT začala spolupracovať s externou firmou špecializujúcou sa na prevádzkovanie e-shopov. Výsledkom partnerstva je aktuálny stav, kedy má e-shop nový frontend, zatiaľ čo modul IS KARAT funguje na pozadí a zaisťuje konfiguráciu a odovzdávanie dát.
Obchodní zástupcovia v teréne majú k dispozícii mobilného klienta IS KARAT. Okamžitá dostupnosť dát im umožňuje ihneď reagovať na požiadavky zákazníkov a eliminuje prácu s papierovými podkladmi. Systém poskytuje i presnejšie údaje o jednotlivých obchodných prípadoch pre účely vyhodnocovania výkonov. Po roku od nasadenia Mobilného klienta IS KARAT spoločnosť MURAT vďaka tomu na základe interného auditu odhalila v niektorých prípadoch značný priestor k zlepšeniu.

karat4

Zo zákazníka implementačným partnerom
Spolupráca so spoločnosťou KARAT Software ako dodávateľom systému v mnohých prípadoch postupne získala i osobnú rovinu. V priebehu spolupráce sa taktiež preukázalo, že medzi českým dodávateľom a slovenským zákazníkom neexistuje jazyková bariéra. Pozitívny prístup a ochota zamestnancov KARAT Software po čase spoločnosť MURAT inšpirovala k úvahám o posune do pozície implementačného partnera IS KARAT pre slovenský trh, kedy by mohla s úspechom využiť vybudované kontakty a začať odovzdávať nadobudnuté skúsenosti ďalším zákazníkom. Tým by si rozšírila a diverzifikovala okruh poskytovaných služieb o ďalší zdroj zisku. V roku 2017 sa spoločnosť MURAT teda stala certifikovaným KARAT Solution partnerom a od tej doby realizovala množstvo implementácií IS KARAT na slovenskom trhu.

Text/Foto KARAT Software