ifsPo tom ako sa začali budovať dátové centrá a na cloudových platformách vznikať ERP riešenia, rôzni odborníci predpovedali rýchly nástup týchto technológií a ich masívne využívanie pri prevádzke podnikových systémov. Realita však doteraz zaostávala za prognózami, v regióne strednej Európy ešte výraznejšie ako v štátoch s rozvinutejšou infraštruktúrou. Základnou mantrou v oblasti podnikových IT bola ochrana dát spravovaných na vlastnom hardvéri. A pritom dookola čítame správy o neustávajúcich útokoch na servery so zámerom získania citlivých dát, alebo zablokovania prístupu k nim, aj keď nie vždy sa (najmä pri úspešnom útoku) podniky k tomu priznajú.


Prístup vlastných pracovníkov k podnikovým riešeniam, dátam či dokumentom „spoza brány“ v niektorých podnikoch pritom v nedávnej minulosti vôbec nebol možný. Buď sa tomu pod hrozbou už spomínaných útokov bránili IT oddelenia, alebo v prípade starších ERP systémov to boli dôvody skôr technické, ktoré neumožňovali používateľom efektívne s dátami pracovať. S nástupom pandemických opatrení však aj vo výrobných podnikoch nastala situácia, kedy bolo potrebné činnosti niekedy celých oddelení zabezpečiť prácou z domu. A tak sa stalo, že namiesto vysunutia dát mimo firmu sa mimo nej ocitli používatelia, ktorí s týmito dátami pracujú.
Aj to je jedným z dôvodov prečo v súčasnosti niektoré výrobné podniky začali uvažovať o zmene podnikového systému. Okrem (budúcej) možnosti prechodu do cloudového prostredia a zvýšenia bezpečnosti dát sú tu však aj iné faktory súvisiace s digitalizáciou procesov, automatizáciou výroby, internetom vecí či potrebou detailného vyhodnocovania výrobných činností v reálnom čase, ktoré sú motorom zmeny. A viaceré firmy pochopili, že obaľovať zastaralý ERP doplnkovými aplikáciami, CRM počnúc a OEE či údržbou končiac, nie je cesta vedúca vždy k zvyšovaniu výkonnosti procesov, znižovaniu nákladov na IT alebo k požadovanej dostupnosti informácií pre objektívne rozhodovanie v reálnom čase.

Dve cesty
Niektoré výrobné spoločnosti sa však pustili cestou prepájania ERP a MES systémov, pôvodne masívne využívaných najmä v hromadnej výrobe, predpokladajúc skvalitnenie nástrojov pre zber dát a riadenie výroby či údržby výrobných zariadení. Tu však mnohé narazili na limity samotného ERP systému a kvalitu údajovej základne poskytovanej pre využitie v MES.
Druhou možnosťou je implementovať komplexný ERP, akým je napríklad riešenie od švédskej spoločnosti IFS, ktorý na Slovensku a v Českej republike dodáva a implementuje spoločnosť InfoConsulting. Takéto riešenie kvalitne pokrýva drvivú väčšinu podnikových procesov a poskytuje efektívne nástroje pre plánovanie a riadenie výrobných činností a zber dát z výroby vrátane ich prezentácie prostredníctvom OEE. Samozrejmosťou sú nástroje pre riadenie vzťahov so zákazníkmi alebo dodávateľmi, správu dokumentov, riadenie kvality ale tiež komplexné funkcie pre riadenie vývoja, projektovej výroby alebo realizáciu dodávok podľa projektu.

Požiadavky neustále rastú
Do popredia však vystupujú dve ďalšie požiadavky: Tou prvou je potreba prezentácie informácií používateľom tak, aby dokázal čo najefektívnejšie a najrýchlejšie odstrániť odchýlky v procese, za ktorý zodpovedá, a tou druhou je možnosť jednoduchej personalizácie ERP bez potreby rozsiahleho programovania. Nejedná sa pritom iba o možnosť zvýraznenia si dôležitých stavov údajov či celých záznamov v ich prehľadoch priamo používateľom alebo vytvorenie si vlastných filtrov záznamov a ich uloženie pre opakované použitie. Možnosti konfigurácie systému by mali siahať ďalej. Napríklad k možnosti jednoducho rozšíriť si štandardné záznamy o vlastné údaje.
Najmä v čase, keď niektorí pracovníci boli „prinútení“ pracovať z domu, vznikla potreba lepšej informovanosti (nielen) týchto pracovníkov o  nimi spravovaných ale aj súvisiacich procesoch a činnostiach, ovplyvňujúcich ich prácu, prakticky on-line priamo v systéme.
IFS Lobby, ako súčasť ERP od spoločnosti IFS, ponúka práve možnosť takejto jednoduchej personalizácie systému, kedy môže používateľ vidieť stav procesov priamo v systéme. Jednotlivé segmenty Lobby zvoleným spôsobom graficky vyhodnocujú procesy podobne ako KPI. Používateľ systému však jednoduchým kliknutím na príslušný objekt prejde na konkrétne záznamy, ktoré vyžadujú jeho pozornosť, či ďalšie spracovanie. Spolu s automatizáciou niektorých činností táto funkcionalita významne vplýva na produktivitu práce používateľov v systéme.
Digitalizácia podniku znamená veľké množstvo dát, čo do rozsahu aj objemu, ktoré treba ďalej spracovať a transformovať na informácie, ktoré sú základom pre efektívne riadenie podniku. A to všetko takmer v reálnom čase a za podmienok, ktoré v súčasnosti používatelia ani samotný podnik nedokáže predvídať. Preto aj podnikový systém musí byť flexibilný tak, ako sa menia podmienky podnikania.

Text: Ľudovít Balaj, Sales Manager, InfoConsulting Slovakia