Spojenie dvoch obrazov do jedného na prvý pohľad nie je vidieť rozdiel je však možné s priestorom pracovať otáčať ho a vidieť aj za rohjpgV súčasnosti sa veľmi často diskutuje o vytvorení digitálnej verzie prevádzkových zariadení, jednotlivých výrobných liniek, prípadne celého podniku, aby bolo možné hľadať maximálne efektívnu, bezproblémovú prevádzku týchto zdigitalizovaných celkov. Pomocou digitálneho dvojčaťa možno robiť rôzne testy v prevádzke a skúšať zmeny výrobných parametrov v jednotlivých zariadeniach.


Ako to ale je s vytvorením digitálneho dvojčaťa skutočného uceleného priestoru, ktorý nie je tvorený len individuálnymi technickými zariadeniami, ale všetkým čo sa v danom priestore fyzicky nachádza, dynamicky mení a využívaním tejto digitálnej inteligencie v reálnom čase? Akú hodnotu vie táto inteligencia priniesť pre váš biznis?
Digitálna kópia skutočného priestoru zachycujúca zmeny v reálnom čase vzniká nasnímaním reálneho priestoru pomocou lidarových zariadení, klasických kamier a prípadne doplnením termokamier alebo iných špecifických snímaní. Lidar je v tomto smere veľmi prínosným zariadením, keďže umožňuje realisticky v každej chvíli zachytiť priestorovú dispozíciu objektov v priestore, ich dynamiku a pomocou nástrojov umelej inteligencie prinášať hodnotu.

Monitoring priestoru v reálnom čase
Čo ďalej s digitálnym dvojčaťom reálneho výrobného priestoru aj s reálnymi priestorovými hodnotami všetkých zariadení? Jednou z možností môže byť monitoring priestoru výrobných podnikov, zariadení alebo prevádzkových priestorov týchto podnikov. Ako je tento priestor využívaný či je obsadený nejakým človekom, predmetom, ale najmä či je obsadený vždy v súlade s bezpečnostnými a inými pracovnými požiadavkami a postupmi, alebo je táto situácia nežiadúca a vyžaduje si preventívnu okamžitú reakciu.
Monitoring priestoru v reálnom čase je často kritický vinou premávky autonómnych zariadení pomocou senzorov umiestnených na týchto zariadeniach, napríklad autonómne autá, žeriavy alebo roboty. Pokiaľ však hovoríme o pohybe zariadení alebo objektov, ktoré takéto senzory nemajú, nastáva situácia, ktorú veľmi dobre vyrieši využitie staticky umiestnených snímacích zariadení. Treba povedať, že pohybujúce zariadenia monitorujú priestor pred sebou a ten, na ktorý „dovidia“. Ako riešiť pokrytie priestoru, ktorý je skrytý za rohom, za iným výrobným zariadením? Účinnejším sa ukázalo použitie statických alebo nazvime ich, trvalých snímacích zariadení. Každé z nich je schopné pokryť priestor definovaný rozsahom a v určitom smere. Vytvorí sa vždy pohľad z jedného smeru.
Osadením viacerých snímacích zariadení je možné získať niekoľko pohľadov a ich kombináciou získať pohľad, ktorý pokryje rôzne smery a minimalizuje tzv. hluché miesta bez poznatkov, čo sa v danom „hluchom“ priestore nachádza. Samozrejme, vynára sa otázka synchronizovania jednotlivých pohľadov do jednotného celku. A to sa stáva kameňom úrazu. Statické snímače treba často z rôznych dôvodov presúvať. Každé presunutie vyvolá potrebu synchronizácie. Preto je jednoduchosť/automatizovanie synchronizácie dôležité.

Synchronizácia dvoch pohľadov na tú istú oblasť z rôznych uhlov
Snímanie jednej miestnosti dvomi lidarmi v tom istom časejpg Spojenie dvoch obrazov do jedného na prvý pohľad nie je vidieť rozdiel je však možné s priestorom pracovať otáčať ho a vidieť aj za rohjpg
Snímanie jednej miestnosti dvomi lidarmi v tom istom čase. Spojenie dvoch obrazov do jedného, na prvý pohľad nie je vidieť rozdiel, je však možné s priestorom pracovať, otáčať ho a vidieť aj „za roh“.

Skúšajte a vyvíjajte bez obáv

Vytvorenie digitálneho dvojčaťa výrobného priestoru otvára potom ďalšie možnosti na zlepšenie prevádzky a získavania ďalších prínosov, ktoré ponúka také riešenie v reálnom čase (napr. ochrana zdravia a majetku) a vždy aj spätne na vyhodnotenie napr. početnosti výskytu nežiadúcich javov, situácií alebo transparentnej kvalifikácie ich príčin. Tu sa otvára priestor na použitie klasických SW overených dodávateľov ako napríklad rodina produktov Proficy od spoločnosti GE Digital. Sledovanie priestoru (vyššie spomínaná aplikácia), stavov nepreberného množstva parametrov (GE Proficy Cimplicity – HMI/SCADA systémy), vyhodnocovanie prevádzky v reálnom čase (GE Proficy MES), vykonávanie automatizovaných činností (GE Proficy Workflow) poskytuje naozajstné digitálne dvojča vašej prevádzky. Za málo peňazí získate vašu druhú prevádzku kde môžete skúšať a vyvíjať bez obáv z nežiadúcich dopadov.

text/foto Rudolf Horváth