2018 06 20 140948Súčasná doba si vyžaduje, aby podniky boli schopné veľmi pružne, rýchlo a presne reagovať na požiadavky svojich zákazníkov. Aby im boli schopní potvrdzovať termíny dodávok i v situácii, kedy dochádza k zmenám týchto termínov na poslednú chvíľu. Táto problematika je známa najmä tým, ktorí využívajú EDI komunikáciu pre import odvolávok od svojich odberateľov.


Vo výrobných podnikoch sa snažíme vyriešiť hneď niekoľko otázok súčasne:
- rýchlo a automatizovane prijímať požiadavky na dodávky produktov,
- rýchlo preveriť dostupnosť skladových zásob a tú si zarezervovať tak, aby ju nespotrebovala iná zákazka,
- prípadne rýchlo predpísať do výroby a zaistiť termín výroby,
- termín výroby zaistiť s ohľadom nielen na výrobné kapacity, ale aj s ohľadom na dostupnosť vstupov,
- zohľadnenie dostupnosti vstupov môže byť požadované adresne za využitia rezervačných mechanizmov,
- v niektorých prípadoch je vyžadovaná istá miera voľnosti a využíva sa iba dostupnosť neadresná, teda preveruje sa iba disponibilita,
- disponibilita s ohľadom na časové hľadisko za zvolené intervaly (týždeň, dekáda, mesiac, …),
- výsledok zaplánovania má byť podkladom pre riadenie procesu zásobovania a expedície.

2018 06 20 141430
Zobrazenie detailných informácií spôsobujúcich pokles alebo prírastok na časovej osi


Pokročilé plánovanie výroby
Jedným z podporných nástrojov pre riadenie výroby v IS KARAT a celého dodávateľského reťazca sú plánovacie nástroje, najmä Pokročilé plánovanie výroby. Veľkou výhodou plánovacích nástrojov IS KARAT je možnosť kedykoľvek ľahko meniť ich konfiguráciu a prístupy k plánovaniu podľa aktuálnej situácie.
V nedávnej dobe sa naši zákazníci stretávali s tým, že riešili „iba“ výrobné kapacity strojové. Pracovná sila hrala vedľajšiu úlohu, pretože jej bol vždy dostatok. Situácia sa však zmenila a bolo potrebné reagovať na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Z toho dôvodu, bolo nutné pri plánovaní prihliadať na skutočnosť, ako ľudia ovplyvňujú konečný termín realizácie. Z hľadiska plánovacích nástrojov v IS KARAT tak dochádza k obmedzovaniu strojovej kapacity dostupnosti pracovnej sily pomocou zdieľania obslúh. A to jednoduchou zmenou nastavenia systému.
Bez čoho sa výroba, samozrejme, nezaobíde, sú jej vstupy – nakupované i vyrábané vlastnými silami. Bez dostatočného množstva vstupov, ktoré sú včas k dispozícii, nie je nikto schopný splniť požadované termíny.
Pokročilé plánovanie výroby predstavuje syntetický prístup k súboru faktorov, ktoré vo výrobe ovplyvňujú stanovenie termínov dokončenia zákaziek. Základným predpokladom Pokročilého plánovania výroby je, že sa plány vykonávajú s dátami exportovanými z reálnych výrobných dát do samostatného modulu, kde s nimi plánovači pracujú a tvoria si varianty plánov s odlišnými východiskovými predpokladmi. Akonáhle vytvoria plán, ktorý môžu ešte v priebehu práce aktualizovať o skutočný stav výroby, a s ktorým sú spokojní, prepíšu ich a uložia späť do reálnych výrobných dát. Do tej doby systém pracuje podľa starého plánu.
Pri pokročilom plánovaní výroby teda musíme byť schopný používať rôzne konfigurácie a metódy plánovania kapacity pracovísk - zdrojov, ale zároveň obmedzovať plánovanie kapacít s ohľadom na vstupy a výstupy iných či vlastných výrob (iné závody, predvýroba).
To má zásadný význam pri type výrob, kde sú požadované špeciálne materiály s dlhou dobou dodania a kde projekty prebiehajú počas dlhšieho obdobia. To isté však platí i pre turbulentnejšiu výrobu, kde sú naopak zákazky relatívne krátkodobé a materiálovo zaistené v režime just-in-time.
IS KARAT dokázal vo svojich plánovacích algoritmoch zohľadňovať dostupnosť vstupov i v minulosti. Bolo to za predpokladu využitia rezervačných mechanizmov na úrovni vstupujúcich materiálov a polotovarov, teda presné blokácie vstupov pre konkrétny výrobný príkaz a jeho operácie.
Spolu so zohľadnením vstupov pri kapacitách strojov je požadovaná kumulácia zákaziek s cieľom optimalizovať priebeh výroby. Kumulácia odstraňuje adresnosť výroby, kedy konkrétnu objednávku vykrýva jeden výrobný príkaz. Súčasne je však nutné mať prehlaď o tom, či je možné dodať zákazky pri kumulovanej výrobe včas.
Aké požiadavky by teda plánovanie kapacít a zásob malo spĺňať:
- vyhodnocovať dostupnosť vstupov (a tým i výstupov) výroby iba z hľadiska disponibility bez zbytočnej administratívnej záťaže,
- riešiť disponibilitu v čase, teda za sledované intervaly – deň, týždeň, mesiac,
- vyhodnocovať disponibilitu za viac skladov súčasne, nielen za výrobné sklady, ale napr. i za centrálne sklady, zdieľané sklady, atď.,
- zohľadňovať požiadavky iných výrob – zdieľané zásoby a vzájomne vyrábané polotovary medzi viacerými pobočkami,
- zohľadňovať kooperovanú výrobu medzi závodmi,
- mať prehlaď o vykrytí konkrétnych objednávok i pri neadresnej výrobe bez využitia rezervačných mechanizmov,
- umožňovať na základe výsledku zaplánovania vytvárať návrhy pre objednanie materiálu, a to ideálne rozdelených po jednotlivých oblastiach nákupu (centrálny, čiastkové sklady, po nákupcoch).
Modul Pokročilého plánovania výroby môže fungovať na dvoch úrovniach, ktoré sú popísané ďalej.

2018 06 20 142002
Spoločné zobrazenie výrobných príkazov, objednávok a časovej osi kariet

 

Čiastkové plány s plánovaním materiálu
Prvým stupňom je izolované plánovanie výrobných kapacít a materiálových požiadaviek danej výroby -pobočky. To znamená, že táto výroba - pobočka nezdieľa vstupy ani kapacity s inou výrobou/pobočkou/strediskom.
Východiskovým predpokladom je, že si daná organizačná jednotka zvolí, že chce obmedzovať plánovanie svojich kapacít i dostupnosti vstupov.
Môže sa rozhodnúť, že zahrnie všetky vstupujúce materiály do prepočtu, alebo si selektívne vyberie iba niektoré, pre ňu kľúčové materiály – tie, ktoré významne ovplyvňujú výrobu a ktorých nedostatok je pre realizáciu výroby fatálny.
Systém umožňuje zohľadniť obvyklé dodacie lehoty materiálov a ich dostupnosť na viacerých skladoch. Zohľadní už vydané a doteraz nedodané objednávky a berie do úvahy potvrdené termíny dodania. Rovnako tak termíny výroby skôr uvoľnených dielcov, ktoré sa vyrábajú v predstihu v hospodárnych dávkach na sklad.
Výsledný plánovací algoritmus vyhodnotí časovú os vstupov – či je príslušný vstup v termíne, kedy je operácia plánovaná, k dispozícii, a to i so zohľadnením požiadaviek iných výrobných príkazov, ktoré majú rovnaký dátum plánovanej spotreby. V prípade, že k dispozícii nie je a daná nomenklatúra vstupu je pod disponibilným množstvom, posunie sa zaplánovanie až na dátum, kedy sa dostupnosť vstupu dostane do kladných medzí. Samozrejme i naďalej platí, že je vyhodnocovaná i strojová kapacita.
Týmto spôsobom systém zohľadní každý jeden vstupujúci materiál alebo polotovar do operácie. Rovnakým spôsobom sú prezentované zaplánované výstupy z výroby. Tie rovnako ovplyvňujú časovú os, a tým i zaplánovanie výrobných príkazov, ktoré ju požadujú.
Vývoj disponibility v čase je za jednotlivé nomenklatúry vizualizovaný v plánovači priamo v plánovacom nástroji IS KARAT – Ganttových diagramoch.
Rovnako ako jednotlivé karty sú do Ganttových diagramov nahrávané konkrétne položky objednávok, ktoré sú výsledkom zaplánovania ovplyvnené. Časová os konkrétnej karty výrobku je vyhodnocovaná voči požadovaným objednávkam k danému termínu.
Pre ľahké zobrazenie kolízií je pre plánovača k dispozícii množstvo nových filtrov, ktoré dokážu ľahko dohľadať:
- nedisponibilné karty vstupov a výstupov,
- zobrazenie výrobných príkazov, ktoré sú nezaplánované z dôvodu nedostatku materiálu alebo kapacít stroja,
- kolízia nevykrytia položiek objednávok, ktoré sú z hľadiska odovzdania výrobku z výroby na sklad nedisponibilné.

2018 06 20 140533
Zobrazenie časovej osi kariet vstupujúcich do operácie. Zobrazenie nedisponibilnej karty

 

Master plán
Vyššia úroveň plánovania predstavuje situácie, kedy sa jednotlivé druhy výrob ovplyvňujú a prelínajú so svojimi požiadavkami. Tieto čiastkové plány je možné v rámci IS KARAT spojiť do jediného tzv. master plánu.
Prepojením viacerých čiastkových plánov dochádza k vzájomnému zohľadneniu časovej osi vstupov a výstupov z výroby naprieč pobočkami. Tie však stále plánujú len pre svoje vlastné strojné zariadenie. Plánovač vo svojom pláne vidí i požiadavky z iného plánu.
Uzatvorením čiastkových plánov alebo master plánu dochádza k zaznamenávaniu výsledkov plánovania do kapacít strojov, i do požiadaviek na výdaj a príjem z výroby. Zaznamenajú sa dáta, ktoré boli vyrátané po zohľadnení všetkých hore uvedených parametrov. Na základe toho sa následne generujú objednávky, sprievodky a ďalšie potrebné dokumenty súvisiace s realizáciou výroby.
Uzatvorením cyklu plánovania a uložením všetkých dát, vrátane dát zahájenia operácií a dát, na kedy sú požadované jednotlivé vstupy, vzniká podklad pre generovanie objednávok na dodávky materiálu.

Celý systém od prijatia odvolávky cez uvoľnenie do výroby, zaplánovanie, zaistenie vstupov, realizáciu výroby a následné odovzdanie k expedícii môže byť nastavený na maximum vyššie uvedeného. Ale rovnako tak si po konzultácii s dodávateľom IS KARAT môže každý zákazník sám nastaviť väčšiu mieru voľnosti podľa svojich zvyklostí.

TEXT Ing. Tomáš Lovas, konzultant výroby ve společnosti KARAT Software a. s.