ckd blanskoPriemyselná spoločnosť ČKD Blansko Holding, a.s. (ďalej len ČKD Blansko) je celosvetovo unikátna tým, že funguje bez prestávky už viac než 320 rokov. Svedčí to o jej inovatívnosti, konkurencieschopnosti a najmä kvalite ľudských zdrojov, ktoré si v Blansku váži najviac.

 

Postavenie na trhu a konkurenčné výhody spoločnosti
Prvá vodná turbína tu bola vyrobená pred viac ako 115 rokmi, v roku 1904. V roku 1927 sa blanenský závod stal súčasťou koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk, a. s., a zameral sa na výrobu vodných, mlynských, potravinárskych a drevoobrábacích strojov. V roku 2010 sa ČKD Blansko stalo súčasťou medzinárodnej skupiny Tyazhmash zameranej na odvetvie energetiky. Dlhoročné skúsenosti a know-how v odbore hydroenergetiky a strojárstva jej umožnili stať sa silným hráčom na trhu, ktorý dodáva komplexné projekty hydroelektrární na kľúč, vrátane výskumu a vývoja, projekcie, konštrukcie, výroby, montáže, skúšok, sprevádzkovania a popredajného servisu. Doposiaľ realizovala viac než tisíc projektov v 55 krajinách sveta.

ckd blansko3Výber nového ERP
Výrobky ČKD Blansko sú jedinečné a neopakovateľné. Realizované projekty sú časovo náročné (zvyčajne 1-2 roky), pričom projekty tvoria výrobky a polotovary s dlhou dobou dodania. Zahraničný vlastník firme poskytol priestor pre vlastný výber ERP systému s tým, že pokiaľ sa výber a implementácia podaria, môže sa k vybranému riešeniu v budúcnosti prikloniť i materská firma.
Po zložitých vnútorných rokovaniach sa spoločnosť ČKD Blansko v roku 2014 rozhodla nahradiť pôvodný informačný systém (IS) iným, ktorý by lepšie napĺňal potreby riadenia firmy. Bol stanovený pracovný tím „kľúčových používateľov“, prevažne odborných riaditeľov oddelení, ktoré sa podieľajú na hlavnej činnosti firmy, ale i servisných a podporných oddelení.
Tím kľúčových používateľov najskôr stanovil kritéria pre výber systému. Následne bola vykonaná podrobná analýza potrieb, kedy kľúčoví používatelia so svojimi kolegami presne špecifikovali predstavy a požiadavky na nový IS. Na základe kritických interných diskusií vznikol tzv. „katalóg požiadaviek“ na nový IS, ktorý na 50 stranách špecifikoval konkrétne požiadavky jednotlivých oddelení firmy a stal sa hlavným dokumentom pre výber IS a podkladom pre formuláciu podmienok zmluvy o implementácii.

Dôvody pre výber IS KARAT
Výber dodávateľa prebiehal v dvoch kolách. Prvého sa zúčastnilo 14 firiem, ktoré jednak prezentovali svoje riešenia, jednak predkladali cenové ponuky a navrhnuté harmonogramy analýzy i implementácie. Tím kľúčových používateľov z nich vybral troch tuzemských kandidátov, ponuky ktorých sa najviac približovali predstavám a požiadavkám zadávateľa – dva s vlastným vývojom a vlastným IS (ERP) a jedného ponúkajúceho zahraničný IS. V nasledujúcim kole títo uchádzači pripravili samostatné celodenné prezentácie so vzorkou reálnych dát pre väčšiu názornosť. Hlavnej prezentácie systému a následných podrobnejších čiastkových prezentácií sa zúčastnili odborný pracovníci z rôznych oddelení. V záverečnej fáze výberu kľúčoví používatelia na základe odporúčaní svojich pracovných tímov hlasovali pre víťaznú ponuku. Tou sa stal IS KARAT, ktorý z pohľadu odborných tímov najviac vyhovoval stanoveným požiadavkám na nový IS.

ckd blansko4Skúsenosti s používaním IS KARAT
Všeobecný predpoklad je, že správne vybraný a nasadený IS bude pomáhať okamžite, čo v prípade ČKD Blansko platilo ihneď. Okamžite po zahájení ostrej prevádzky mohla spoločnosť zistiť profitabilitu jednotlivých činností. Najväčší prínos sa však prejavil vo výrobe, kde bolo možné konečne vyhodnocovať prestoje. IS KARAT umožnil nastaviť túto problematiku presne podľa špecifických potrieb ČKD Blansko, poznať nielen začiatok a koniec činnosti konkrétneho zdroja, ale i akýkoľvek prestoj a jeho dôvod. K vyhodnoteniu prestojov bol využitý najmä komponent KARAT Analyzér. Každodennou kontrolou sa podarilo opakovane znižovať podiel neefektívne využitého času naprieč celou firmou.
Ďalším okamžitým prínosom bol prechod z existujúceho odchýlkového riešenia oceňovania na oceňovanie pomocou metódy FIFO. Vzhľadom k tomu, že bol doposiaľ využívaný IS konglomerátom rôznorodých, vzájomne nekomunikujúcich systémov, prejavil sa prínos jedného uceleného riešenia IS KARAT okamžite – podnikoví ekonómovia začali dostávať včas spoľahlivé informácie.
Nemenej dôležitá je pre ČKD Blansko i otvorenosť IS KARAT, ktorá firme umožnila vlastnými silami prispôsobiť štandardné riešenie CRM svojim potrebám. Otvorenosť sa osvedčila i v oblasti jazykových mutácií a v tvorbe jazykových reportov, kedy bola firma skôr odkázaná len na tri pevne dané jazyky, ktoré boli naviac zviazané s konkrétnymi projektmi.
ČKD Blansko na IS KARAT oceňuje taktiež riešenie pracovných postupov (workflow), ktoré možno dynamicky upravovať podľa meniacich sa potrieb, a to vlastnými silami bez ďalších dodatočných nákladov. Opäť sa prejavila spomínaná otvorenosť IS KARAT, kedy vybraný pracovníci môžu definovať workflow procesy priamo v integrovanom grafickom nástroji založenom na uznávanej notácii BPMN. Firma rozsiahlo využíva i riešenie DMS v IS KARAT, predovšetkým ako záznamovú službu (archív).
V neposlednom rade sa prejavilo i prívetivé používateľské rozhranie IS KARAT, ktoré nemalou mierou prispelo k tomu, že si systém rýchlo získal obľubu medzi používateľmi.

Odporúčania a skúsenosti z implementácie
Hoci je jeden a pol roka dlhá doba, je si spoločnosť ČKD Blansko istá, že sa vyplatilo implementáciu neunáhliť. Predovšetkým preto, že si sama najskôr urobila poriadok vo svojich predstavách, potrebách a procesoch a zistila, že sa k riešeniu rovnakého problému môže pristupovať veľmi odlišnými spôsobmi. Veľakrát tiež narazila na doteraz netušené alebo opomínané otázky a odpovede.
„Ak chce vedenie firmy skutočne zaviesť najvhodnejší IS, musí sa na tom samo podieľať – zúčastniť sa výberu, analýzy i implementácie. IS mu totiž poskytuje nástroje pre efektívne riadenie iba do takej miery, do akej sa bude aktívne angažovať. Vedenie musí niekomu delegovať právomoc, kedy taká osoba má kompetencie, ale i ochotu na seba vziať zodpovednosť, pri riešení rozporov, medzi jednotlivými odbornými tímami. Dochádza k tomu a niekto musí rozhodnúť, ako pokračovať. Na porade vedenia by sa riešenie nenašlo,“ uviedol Petr Trojan, vedúci odboru IT a riadenie procesov v spoločnosti ČKD Blansko Holding, a. s.

ckd blansko2

Plány do budúcna a ďalší rozvoj spolupráce
ČKD Blansko vidí budúcnosť využitia IS KARAT v jeho postupnom rozširovaní na akékoľvek ďalšie činnosti, ktoré je možné zlepšovať. Už dnes sa plánuje zamerať na niekoľko vybraných oblastí, mimo iných i o výrobný outsourcing, zavedenie kapacitného plánovania predvýrobných pracovníkov, spoluprácu na vylepšovaní KP výroby, balení alebo vylepšovaní CRM.

TEXT/FOTO KARAT Software