Vzájomné prepojenie CAD systémov pre navrhovanie, PDM systémov pre správu produktových dát a ERP systémov pre plánovanie podnikových zdrojov pomáha urýchľovať inovácie i okamžité reakcie na požiadavky zákazníka. Je tak priamou cestou, ako skvalitniť, urýchliť a zlacniť podnikové procesy aj samotnú výrobu. Vďaka riešeniam firiem Autodesk a CAD Studio je možné navyše implementáciu zvládnuť ľahko a rýchlo.

 

 

Už odzvonilo časom, kedy si oddelenie konštrukcie vystačilo iba so svojím CAD riešením a medzi sebou a okolím komunikovalo výhradne s pomocou výmeny súborov - prípadne dokonca len prostredníctvom papierovej dokumentácie (výkresov a kusovníkov). Aby dnes výrobcovia obstáli na vysoko konkurenčnom trhu, sú nútení odbúravať úzke miesta ako v komunikácii medzi členmi konštrukčných tímov, tak aj v zdieľaní informácií ďalej do firmy (k technológom, výrobe, kontrole či obchodu). Konštrukčné dáta je potrebné zdieľať prostredníctvom integrácie so systémami ERP (Enterprise Resource Planning), prípadne TPV (Technická príprava výroby). Ako efektívne vyriešiť toto dlhodobo problematické miesto u slovenských zákazníkov využívajúcich CAD nástroje spoločnosti Autodesk?

Všetky návrhové nástroje firmy Autodesk pre digitálne prototypy - Product Design Suite s 3D konštrukčnou CAD/CAM aplikáciou Autodesk Inventor, 2D aplikáciou AutoCAD Mechanical, alebo s CAE aplikáciou Autodesk Simulation - sú vo svojich najnovších verziách "2014" prepojené s PDM nástrojom Autodesk Vault pre správu produktových dát. Vďaka otvorenosti možno všetky tieto aplikácie dopĺňať o ďalšie nadstavbové riešenie a práve nadstavbové nástroje firmy CAD Studio - CS-Link a ERP Connector sú určené pre úzku priamu integráciu CAD softvéru s ERP a TPV systémami. Na toto spojenie nadväzuje ešte PLM systém pre správu podnikových procesov, Autodesk PLM 360.

obr1m

Autodesk Vault pre všestrannú správu dokumentácie

Jadrom našich riešení pre PDM (Product Data Management) je rodina produktov Autodesk Vault, ktorá vyniká výbornou škálovateľnosťou. Konštrukčný tím v malej firme s 3-5 užívateľmi bude mať iné požiadavky ako nadnárodná spoločnosť s požiadavkou na prepojenie niekoľkých pobočiek v rôznych krajinách. Podstatné ale je, že existuje dostupné riešenie ako pre malú firmu, tak aj pre nadnárodný koncern. A ak malá firma vyrastie - a to aj vo svojich požiadavkách na správu dokumentácie - máme nástroje, ktoré jej potreby rieši.

Sebelepší nástroj na správu dokumentácie by nebol užívateľmi prijatý a používaný, ak by nebol náležite užívateľsky prívetivý. Ide o jeden z kľúčových bodov integrácie Vaultu do CAD nástrojov (Inventor, AutoCAD a na ňom založené produkty, Inventor Publisher ad.), Ale aj najčastejšie používaných kancelárskych aplikácií z balíka MS Office (Excel, Word, PowerPoint alebo Outlook).

 

Dobré riešenie? Na mieru vašim potrebám

Každá spoločnosť má iné nároky a zabehnuté interné procesy. Riešenia postavené na technológii Autodesk Vault je možné prispôsobiť tak, aby ich čo najlepšie podporovala. Ktoré vlastnosti považujeme pri správe dát za kľúčové?

Architektúra riešenia je postavená na architektúre klient-server. Na vyhradenom serveri je (okrem samotnej serverovej aplikácie Vaultu) umiestnená aj spolupracujúca SQL databáza a úložisko dát. Komunikácia s klientskými stanicami prebieha cez internetovú informačnú službu (IIS) a na klientskej strane môže byť - okrem klientskej integrácie (CAD, Office a tzv tučný klient v podobe Vault Exploreru) - využívaný aj tenký klient sprostredkovaný cez bežný internetový prehliadač.

Tímová spolupráca a konštruovanie v tíme: Viac užívateľov môže spolupracovať na vývoji digitálneho prototypu súčasne a bez obáv z prepisu dát jeden druhému. Lepšie sú využívané zdroje v pracovnej skupine a projekty často bývajú dokončené rýchlejšie.

Jednoduché vyhľadávanie dát: Vďaka serverovej databáze, ktorá ochraňuje nielen samotné súbory, ale aj negrafické informácie zo všetkých dokumentov (nadväznosti medzi súbormi, informácie ako materiál, autor, stav dokumentu z hľadiska životného cyklu, revízie, verzie ad.), sú používatelia schopní rýchlo dohľadať konkrétny dokument alebo odhadnúť dopady zmeny konkrétneho dielu v 3D návrhu na nadradené zostavy (inverzný kusovník).

Efektívne kopírovanie a opätovné využitie dát ponúka ľahko použiteľné funkcie pre kopírovanie návrhových dát k ich opakovanému využitiu, presúvanie, premenovávanie alebo nahrádzanie súborov - bez negatívneho vplyvu na konzistenciu dát. Z hľadiska firemných štandardov je zaujímavé aj automatické pomenúvane súborov pomocou konfigurovateľných pomenovávacích schém alebo kontrola zhody s definovanými štandardy z hľadiska vyplnenia vlastností (model bez vyplneného materiálu nemôže byť uvoľnený do výroby).

Sledovanie návrhových dát v čase, vrátane riadenia zmien, zachytí všetky zmeny v dokumentácii. Návrhové verzie vznikajú v priebehu vývoja výrobku aj revízie návrhu. Funkcia umožňuje sledovať a riadiť stav dokumentácie z hľadiska životného cyklu (rozpracované, na schválenie, uvoľnené do výroby ad.). Zaujímavou a potrebnou funkčnosťou je automatizované zmenové riadenie. Spúšťa prednastavený proces, ktorý dovoľuje rýchlo aktivovať zodpovedné osoby pre kontrolu a schválenie návrhových dát.

Riadený prístup k dokumentácii: S ohľadom na užívateľské úlohy je možné pri jednotlivých užívateľoch riadiť prístup ku konkrétnym dokumentom aj projektom. To všetko na základe rôznych kritérií, ako je napríklad stav dokumentácie (používatelia vo výrobe majú prístup iba k uvoľnenej dokumentácii), kategória dokumentu (používatelia z obchodných oddelení vidia len dokumenty typu Office), alebo jednoducho podľa adresárovej štruktúry.

Spolupráca s podnikovým informačným systémom umožňujúce kompletizovať a prenášať položkové aj konštrukčné dáta a vizualizácie namiesto ich manuálneho vkladania. Dochádza k redukcii času a chýb vznikajúcich pri manuálnom prepise.

 

Využite prínosy systémovej integrácie naplno

Používate už systém pre správu dát o výrobku (PDM) a zaujíma vás, kde hľadať ďalšie rezervy? Prepojte ho s nástrojom pre plánovanie podnikových zdrojov (EPR) a uvidíte, ako výrazne sa zlepší komunikácia medzi konštrukciou, výrobou, nákupom, predajom a ďalšími oddeleniami. Historicky sa oba systémy vyvíjali oddelene a dodnes preto bývajú pod správou rôznych častí organizácie. Existuje ale mnoho oblastí, kde sa ich funkcie prekrývajú - napríklad v kusovníkoch. Často používaný systém ručného prepisu tu okrem duplicitnej práce prináša aj veľké riziko nákladnej chyby.

Môžete tiež umožniť konštruktérovi pracovať priamo s kartou dielu (položkou) v CAD aplikácii alebo nahliadnuť do skladu bez nutnosti použitia funkcií informačného systému tak, aby do svojho návrhu vybral práve tie diely, ktoré sú skladom - a nebude nutné ich priobjednávať. Tvorba rozpisky sa po novom môže oprieť o informácie dostupné v informačnom systéme firmy. Do rozpisky vo výkrese je možné načítať dáta o nakupovaných dieloch, materiáloch (MTZ) a vyrábaných dieloch (TPV). Hlavnou výhodou je, že konštruktér môže vyberať diely a súčasti momentálne dostupné alebo nadbytočné vo firemnom sklade už počas návrhu. Prípadne môže rovno špecifikovať požiadavky na nákup komponentov alebo materiálov.

Obľúbenou možnosťou je sprístupnenie vizualizácie daného dokumentu (najčastejšie výkresu, ale aj 3D zostavy a dielov) aj užívateľom bez CAD nástrojov. Prístup získajú z prostredia ERP systému - najčastejšie na báze odkazu na neustále aktuálny súbor DWF, prípadne PDF.

obr2v

Nové možnosti a prehľadnejšia komunikácia

Základnými prínosmi prepojenia PDM a ERP systémov sú predovšetkým presné a efektívne získané údaje pre správu dát o výrobku a skrátenie času pre technickú prípravu výroby. Konštruktér má na jednej strane plnú moc rozhodnúť o použitom materiáli, na druhej strane je nútený k vyššej disciplíne pri tvorbe rozpisky vďaka automatickej kontrole podkladov, ktoré opúšťajú jeho pracovisko (kontrola zaknihovania čísla výkresu, kompletnosť vyplnenia materiálovej rozpisky a rohovej pečiatky). Vedľajším, avšak nemenej užitočným javom, je tiež lepšie využitie skladových zásob a s tým súvisiace prečistenie skladu.

CAD Studio má dlhoročné skúsenosti s úspešnými implementáciami PDM systémov v Českej republike i v zahraničí.

Ďalšie informácie na :
www.cadstudio.sk/solutions.asp
www.cadstudo.cz/cslink
www.cadstudio.cz/inventor
www.cadstudio.cz/vault

 

Prepojenie PDM a ERP v praxi

Tím CAD Studia má  za sebou úspešné realizácie prepojenia dát o výrobku s informačnými systémami ako ABRA, ALTEC, Axapta, Helios Orange, HoC, MAX, SAP, K2, Qi, Sysklass, SQL Ekonom, TPV2000, VARIO alebo WAM S3. Tie sú založené na databázach MS SQL Server, Oracle, Paradox, dBASE, MS Visual FoxPro, MS Access aj MS ODBC. Na druhej strane sú známe CAD nástroje zastrešené PDM riešením Autodesk Vault (Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD ad.).

Z referencií možno menovať napríklad :

▪ AŽD Praha: integrácia Vault Professional a TPV2000,
▪ Hydroma: integrácia Vault Professional a Helios Orange,
▪ Reţia: Inventor/AutoCAD a Axapta,
▪ ReTOS: Inventor a Helios Orange,
▪ THT: Inventor a HoC,
▪ MEAS: Inventor a Helios Orange,
▪ FARMET: Inventor a ALTEC,
▪ DAHER (KAR-BOX): Inventor a Helios Orange,
▪ ECOM Praha: Inventor a VARIO,
▪ 2 JCP: Vault Professional a Helios Orange,
▪ LASAK: Vault Professional - ABRA
▪ KOVOBEL: Inventor a Helios Orange,
▪ UNIS-JAKOS: Inventor a Helios Orange,
▪ STEP Trutnov: Inventor a SQL Ekonom,
▪ ALVE: Inventor a MAX,
▪ PROMA REHA: Inventor a Helios Orange.

 

TEXT/FOTO Vladimír Michl