karat1Odporúčania a skúsenosti z implementácie ERP systému v spoločnosti CBG AUTOMATION, s. r. o., ktorá sa zaoberá spracovaním riešenia na mieru v oblasti priemyselnej automatizácie.

 

Postavenie na trhu a konkurenčné výhody spoločnosti
Pôvodné zamarenie spoločnosti CBG Impex, ktorá bola predchodcom dnešnej CBG Automation, bola obchodná činnosť so zamarením na export, ale postupom času sa začala v spoločnosti viacej presadzovať výrobná a vývojová činnosť.
Spočiatku išlo o menšie časti automatizácie s vysokým podielom nakupovaných produktov, najmä od spoločnosti BOSCH Rexroth, ale vždy vo forme dodávok na kľúč koncovému zákazníkovi. Zlom nastal v roku 2003, kedy spoločnosť získala prvú väčšiu objednávku, konkrétne pre spoločnosť Continental, ktorá je okrem iného výrobcom automobilovej elektroniky. Práve táto zákazka a skúsenosti z nej predurčili budúci hlavný smer činnosti firmy. V súčasnosti tvoria hlavných zákazníkov práve firmy z oblasti automotive, konkrétne ide o spoločnosti Automotive Lighting, Brose, Hella, Witte, Varroc, Bosch a Continental. Mimo nich však spoločnosť CBG obsluhuje desiatky ďalších zákazníkov z rôznych odborných činností, napr. Nestlé, Mondelez a ďalšie.
Prvá väčšia zákazka pre Continental však priniesla i ďalšiu významnú zmenu v produkcii spoločnosti CBG – prestala sa orientovať na nakupované produkty, ktoré by iba „oživovala“ a dodávala na kľúč koncovým zákazníkom formou celku. Namiesto toho začala navrhovať a vyrábať rad vecí vlastnými silami. Dnes sa dá povedať, že s výnimkou pohonov, senzorov a elektroniky tvoria minimálne 70 % výsledného celku produkty spoločnosti CBG. Väčšina produkcie sú dnes špeciálne jednoúčelové zariadenia, výrobné a montážne linky, robotické, vision a testovacie technológie a projekty s dôrazom na možnosť univerzálneho použitia takéhoto zariadenia.
V roku 2011 sa spoločnosť presťahovala do nových vlastných priestorov vo Valašskom Meziříčí. Aktuálne zamestnáva približne sto ľudí a dosahuje ročného obratu cca 200 mil. Kč. Medzi hlavné motta ich činnosti patril vždy otvorený a férový prístup a veľký dôraz na maximálnu spokojnosť zákazníka. Sú si vedomí, že najcennejšou firemnou hodnotou sú zamestnanci. Hodnoty spoločnosti vytvárajú tak, aby boli v zhode so životnými hodnotami a sú pre vedenie spoločnosti osobne dôležité.

karat2

Dôvody pre výber nového ERP a rozhodnutie pre IS KARAT
Zhruba pred ôsmimi rokmi, teda v dobe po presťahovaní do nových priestorov, ktoré mimo iného priniesli i rastúci počet zamestnancov, začal byť problém s dodržiavaním a kontrolou popísaných firemných procesov. Začali taktiež bytostne chýbať aktuálne informácie o stave jednotlivých zákaziek a ďalších kľúčových ukazovateľov činnosti firmy. Pôvodný účtovný softvér napísaný v technológii FoxPro už nepostačoval, preto prvý pokus o riešenie stavu bolo oslovenie súčasného dodávateľa. Tento pokus však nedopadol dobre, a tak došlo cca v roku 2013 k osloveniu zhruba desiatich dodávateľov ERP a k zisťovaniu kľúčových informácií. Práve z kapacitných dôvodov na vlastnej strane však bola táto fáza výberu dočasne pozastavená. K jej obnoveniu prišlo v roku 2015, kedy si management a kľúčoví používatelia uvedomili skutočnú nutnosť výmeny aktuálneho účtovo-skladového systému za plnohodnotný ERP systém s podporou projektového riadenia a výroby. Nasledovalo oslovenie užšieho kruhu potencionálnych dodávateľov s produktami K2, QI, QAD, Helios, Money, CITO, Navision a KARAT. Po úvodných stretnutiach a prezentáciách bol výber zúžený na tri produkty, a to KARAT, CITO a Navision. Medzi týmito firmami rozhodli najmä referenčné návštevy, kedy iba KARAT bol schopný prakticky ukázať zástupcom spoločnosti CBG to, čo očakávali, a prečo o novom ERP riešení uvažovali. V roku 2017 sa rozhodlo o výbere ERP riešenia KARAT a mohli byť zahájené implementačné práce.
I keď to nemusí byť časté, tak mimo špecializovaných častí nového ERP riešenia kládli zástupcovia spoločnosti CBG veľký dôraz i na GUI nového produktu. Od začiatku si uvedomovali, že iba s produktom s dobrým GUI budú chcieť jeho používatelia skutočne pracovať a zároveň ho posúvať na vyššiu a vyššiu úroveň využitia. A práve v oblasti GUI sa ukázal IS KARAT ako bezkonkurenčne najlepší a získal významné plusové body.
Zo špecializovaných častí kládli zástupcovia spoločnosti dôraz na riešenie projektového riadenia od výroby až po finálnu realizáciu dodávky zákazníkovi a jej následný servis, a taktiež na oblasť zmenového riadenia, ktoré je v samotnom priebehu tohoto typu výroby kľúčové. Ďalšie body potom IS KARAT získal prístupom zástupcu dodávateľa pri prezentáciách, referenčných návštevách, analýzach a ďalších rokovaniach.

Priebeh implementácie a kritické faktory úspechu
Na úvod je treba povedať, že i keď bol celý projekt od počiatku pod hlavičkou výrobcu IS KARAT, spoločnosti KARAT Software, tak samotnú implementáciu dostal na starosť certifikovaný Solution partner, spoločnosť AXIMA Brno. Od začiatku sa ukázal tento krok ako veľmi dobrý, pretože zástupcovia partnera priniesli veľký zápal pre vec a snahu o kvalitné riešenie požiadaviek zákazníka. Časový priebeh i finančný rozpočet bol dodržaný pre časť predimplementačnej analýzy i pre časť samotnej implementácie. Zrejme z dôvodu, že tlak na zmenu informačného systému bol veľký od jeho samotných používateľov, nebol problém s ich motiváciou a udržaním pozitívneho prístupu, i keď to niekedy prinášalo zvýšené nároky na ich časovú vyťaženosť. Jar roku 2018 bola vtedy venovaná predimplementačnej analýze a druhá polovica roka potom samotnej implementácii, vrátanie školení a skúšobnej prevádzky. Od 1.januára 2019 bol IS KARAT spustený do ostrej prevádzky.

karat4Odporúčania a skúsenosti z implementácie
Ing. Libor Tománek, konateľ spoločnosti CBG Automation, odporúča:
„Skutočne veľký dôraz je potrebné klásť na predimplementačnú analýzu a výstupy z nej žiadnym spôsobom nepodceniť. Zároveň sa v nej skutočne dôkladne zamerať na oblasti, ktoré sú pre činnosť firmy kľúčové.“
„V priebehu implementácie nepodceniť jej záver, teda testovaciu prevádzku, pretože sa to v budúcnosti vráti.“
„Je treba počítať s tým, že aktívne zapojenie kľúčových užívateľov nekončí okamžikom ukončenia implementácie, ale budú v tejto roli čiastočne po celú dobu života informačného systému v spoločnosti.“

Skúsenosti s využívaním IS KARAT a spolupráca s KARAT Software
Ako najväčšie prínosy IS KARAT v prvom roku prevádzky sa ukazujú:
- Riešenie nedokončenej výroby, ktoré je na úplne inej úrovni, ako boli zvyknutý.
- Zrýchlenie a najmä výrazné termínové spresnenie nákupných objednávok.
- Sledovanie nákladov na zákazky s oveľa väčšou presnosťou a možnosťami rozpadu.
- Všetky potrebné informácie sú vždy k dispozícii na jednom mieste a na ich zisťovanie treba menej času a energie.
- Adresná rezervácia dielov na skladoch.
- Prepojenie na automatický skladovací systém Kardex.
- Rýchla implementácia firemných úprav.
Z hľadiska komunikácie s dodávateľom je firma rada, že nadšenie pracovníkov spoločnosti AXIMA neopadlo a je schopná pracovníkov zákazníka neustále posúvať dopredu.

Plány do budúcna a ďalší rozvoj spolupráce
V 2020 chce firma spustiť plnohodnotné plánovanie výroby v IS KARAT a chce omnoho viac začať využívať analytické nástroje IS KARAT, pretože dátová základňa už bude obsahovať dáta aspoň z jedného kompletného roku, a bude teda s čím porovnávať. V krátkodobom horizonte by chcela spoločnosť rozbehnúť riešenie Workflow a následne možno i DMS s väzbou na PDM riešenie, o ktorom vážne uvažuje.
Z hľadiska činnosti firmy by sa jej predstavitelia chceli viacej zamerať na oblasť robotiky a riešenie ešte väčších technologických celkov a inteligentných výrobných liniek. Ďalej by chceli ešte viacej preniknúť do segmentu potravinárstva a farmácie, pretože práve tu vidia zástupcovia spoločnosti CBG „druhú nohu“ svojho kmeňa zákazníkov, aby firma nebola závislá iba na objednávkach z automobilového priemyslu. Pretože v Českej republike pôsobí skutočne veľké množstvo výrobných závodov nadnárodných koncernov, vystačila si spoločnosť CBG až do dnešnej doby s orientáciou primárne na tuzemský trh. Svet sa však mení, a tak medzi dlhodobé plány spoločnosti patrí mimo iného i presadenie sa na zahraničných trhoch, kde má čo ponúknuť.

TEXT/FOTO Jana Blahová