obr1mDetailní přehled o zařízení, provozované organizací, je základním předpokladem pro efektivnější řízení procesů v oblasti revizí VTZ, údržby, kalibrací ...

Informační systém Enterprise Inspection Manager (dále jen EIM) společnosti Digital Data 3D, s. r. o., je zaměřen právě na zpracování základní evidence zařízení a následné správě a řízení revizí VTZ, kontrol, údržby a kalibrací, včetně evidence školení pracovníků. Systém EIM dokáže evidovat veškerá zařízení a to od regálů a žebříků, přes elektrické ruční spotřebiče, komplexní technologické celky, VTZ, stavební a důlní díla, dopravní prostředky a pod. až po prostředky požární ochrany.

Jednotlivé prvky systému  lze nejen doplnit o řadu užitečných dokumentů (mazací plány, technologické postupy údržby a obsluhy, fotografie, obrázky, ...), ale je možné je i  zařadit do různých uživatelsky definovaných skupin, které podléhají tomu kterému typu údržby. Tzn., že konkrétní zařízení může procházet např. revizemi VTZ, údržbou i kalibrací a to v různých časových intervalech.

Systém EIM je koncepčně řešen tak, aby uživateli poskytnul celou řadu pohledů na uložená data. Z pohledu kontrol (revizí, údržby, kalibrací, ...) můžeme vysledovat, kterých zařízení se tyto kontroly týkají a obráceně, z pohledu zařízení můžeme vysledovat, jakými kontrolami zařízení kdy prošlo. Samozřejmostí je i evidence nalezených závad, včetně stanovení termínů odstranění, odpovědné osoby a definice příslušné opakované kontroly.

Pohledy na data jsou silnou stránkou systému EIM. Zařízení lze mezi s sebou vzájemně propojovat. Např. varnou konvici lze napojit jak na konkrétní místnost, tak i na konkrétní elektrickou zásuvku v místnosti. Z pohledu místnosti (el. zásuvky) pak můžeme vidět, která zařízení jsou k tomuto prvku připojena. Systém EIM disponuje téměř 200 různými seznamy (tabulkami) zařízení. Jednotlivé seznamy lze třídit, tisknout a exportovat do dalších formátů, včetně *.pdf či MS Excelu a dále s nimi pracovat v jiných programech.

Koncepčně se systém EIM vyznačuje jednoduchostí a identickým ovládáním. Všechna data jsou hierarchicky uspořádána, včetně hlavní nabídky. Pro každý prvek systému EIM, a to nejen pro zařízení, je definována základní evidenční karta prvku. Uživatel může mít otevřeno a rozpracováno několik karet současně. Každý prvek systému EIM lze pak doplnit o celou řadu dalších potřebných informací, které může uživatel k záznamu připojit. Prakticky každý záznam v systému může být doplněn o textovou poznámku o rozsahu až 2048 znaků. Počet poznámek k záznamu není nijak omezen a uživatel se systémem může pracovat tak, jak byl zvyký na papíře.

Evidovaná zařízení mohou mít celou řadu identifikátorů (identifikační kód, evidenční kód, výrobní kód, inventární kód, ...), které mají výstup i vstup do čárového kódu. Samozřejmostí je i vyhledávání nad všemi uloženými daty.

Vedení evidence zařízení, správa a řízení revizí VTZ, kontrol, údržby či školení, včetně plánování potřebných financí, je náročnou oblastí, jelikož se týká velkého množství různorodých prvků, podléhajích rozdílným legislativním předpisům a normám. To klade nemalé nároky na zodpovědné pracovníky, kteří se musí denně vypořádávat nejenom s vedením aktuální evidence, nýbrž musí sledovat i související a harmonizující se předpisy. I přes to, že je toto jako povinnost organizace upraveno zákonem s nemalými sankcemi, jde v řadě případů z pohledu vedení organizace o zcela okrajovou záležitost.

V případě nasazení systému EIM tak dostává organizace mocný nástroj, který jí pomáhá nejen zlepšit evidenci v oblasti BOZP, ale v samotném důsledku jí šetří i významnou část finančních nákladů, potřebnou k jejímu zajištění.

 

Plnohodnotná časově omezená verze je dostupná na stránkách http://digitaldata3d.eu/, kde si ji můžete zdarma stáhnout a v klidu domova vyzkoušet.

 

Zajímáte-li se o náš produkt, rádi vám poskytneme podrobnější informace, včetně konzultace řešení importu základních dat z jiných systémů.


TEXT/FOTO Digital Data 3D, s. r .o.