titMPro všechny subjekty, které pracují se zdroji ionizujícího záření, společnost VF Nuclear vyvíjí, vyrábí, instaluje a udržuje komplexní systémy monitorování radiace, které spolehlivě detekují a měří ionizující záření. Zajišťují tak bezpečí lidí, pracovního prostředí i technologií. Za dobu svého působení firma zrealizovala přes 3 000 zakázek ve více než 40 zemích světa. A nemusí to být nutně jen jaderné elektrárny, nukleární medicína nebo armáda, ale například i firmy, které nakládají s radioaktivními odpady, metrologické laboratoře, výzkumná centra, průmysl a další.


VF Nuclear dělí výrobu na tři základní typy – zakázkovou s vysokým podílem jedinečnosti, zakázkovou s nižším podílem jedinečnosti a opakovanou malosériovou výrobu standardních produktů. Při výrobě konstrukčně a technologicky rozmanitých dílů VF Nuclear spolupracuje s externími dodavateli a má i menší vlastní kovovýrobu využívanou zejména pro fázi prototypování.

Důvody pro výběr nového ERP
Hlavními důvody rozhodnutí o nutnosti pořízení nového ERP řešení v roce 2011 byly nové potřeby vyplývající z téměř dvacetileté úspěšné historie firmy. První z nich byla nutnost zajištění profesionálního servisu na vysoké úrovni pro nově uváděné produkty, avšak při zachování schopnosti poskytovat servis i pro dříve dodaná zařízení. To vyžaduje dokonalý přehled o historii každého výrobku od okamžiku objednání až po jeho dodání zákazníkovi a následný servis. Druhá potřeba souvisela s plánovaným spuštěním tzv. opakované výroby standardních produktů VF Nuclear. Oba důvody měly jeden společný cíl – nové řešení musí umožnit kompletní přehled o veškeré dokumentaci a jejích vazbách na produkty společnosti. Třetí klíčová oblast, projekty, byla pro firmu důležitá zejména z toho důvodu, že firemní kultura byla vždy postavena na projektovém řízení, kdy na rozdíl od procesního řízení je nejdůležitější osobou projektový manažer a jeho projekt.
Prvním krokem výběru byl interní datový audit, který potvrdil, že pro téměř všechna oddělení je klíčová dostupnost kvalitní, a především aktuální dokumentace jako základní předpoklad dalšího rozvoje společnosti. Doposud byly veškeré dokumenty ukládány v souborovém systému podle sice propracovaného, ale již nevyhovujícího systému. Bylo potřeba změnit stav, kdy každý výrobek byl v podstatě unikátní originál s vlastní originální dokumentací. Tak vznikl plán na zavedení firemní infrastruktury PDM, PLM a ERP systémů, díky níž by všechny profese pracovaly se stejnými položkami a jejich synchronizovaným stavem, v budoucnu i s komplexně propojeným změnovým řízením.
Firma postupně zavedla pro jednotlivá oddělení jejich vlastní PDM systémy pro správu dokumentace, čím byl zajištěn zdroj pro ERP a DMS.
Pro výběr ERP byly proto od počátku stanoveny tři základní klíčové parametry:
• standardní funkce moderní, technologicky vyspělé ERP aplikace (důležitý základ),
• možnosti pokročilé správy dokumentace, DMS a integrace s CAD systémy (nejdůležitější pro integraci s PLM),
• projektové řízení a podpora Workflow (důležité pro rozvoj implementace procesů společnosti do jednoho systému).

obr1

Důvody pro výběr IS KARAT
K účasti na výběrovém řízení na nový ERP systém v roce 2012 bylo vyzváno deset dodavatelů, mezi kterými byl i KARAT Software. Po prvotní volbě jiného soutěžícího, s nímž se spolupráce ukázala jako neuspokojivá, se společnost VF Nuclear rozhodla oslovit druhého kandidáta v pořadí výběrového řízení, společnost KARAT Software. Po porovnání výsledků předimplementační analýzy obou dodavatelů si nakonec společnost VF Nuclear zvolila jako vítězné ERP řešení informační systém KARAT.

Průběh implementace a kritické faktory úspěchu
Implementace IS KARAT byla od počátku rozdělena na čtyři klíčové etapy s pevně daným harmonogramem realizace:
1. 2015 – 2016
a) Standardní funkce ERP aplikace v oblasti EKO, PaM, Nákupu a Prodeje
b) Výroba
c) BPM (základní firemní procesy)
2. 2016 – 2017
a) DMS (produktová a výrobní dokumentace)
b) PLM (kompletní správa portfolia společnosti)
3. 2018
a) Projektové řízení (náhrada řízení pomocí MS Project)
b) DMS (zakázková/projektová dokumentace)
c) Servisní modul
4. 2019
a) CRM
Samotná implementace proběhla u většiny již realizovaných etap z hlediska termínu, kvality i ceny na výbornou. Problém nastal v roce 2018 u projektového řízení, které si vyžádalo větší úsilí. Na začátku letošního roku se však podařilo i tento problém vyřešit a aktuálně je i tato etapa předána a funguje v rutinním provozu.

obr2
Zásahový radiometr DC-3H-08

 

Zkušenosti z provozu IS KARAT a spolupráce s KARAT Software
Ačkoli celý projekt provázela snaha o minimalizaci proprietárních firemních řešení, jedno zásadní projekt přesto obsahuje. Jedná se o tzv. Knihu produktů, která zde slouží jako PLM řešení s vazbou na DMS a BPM. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o systém pro řízení změn, který zastřešuje produkty celé firmy a má vazbu na všechny návrhové systémy. Na druhou stranu se právě při vývoji tohoto firemního řešení projevila zcela unikátní flexibilita ERP aplikace s pevnými aplikačními jádry, na které jsou napojena řešení standardní i firemní. Má-li navíc standardní i firemní řešení graficky sjednocené uživatelské prostředí, znamená to z pohledu uživatele ideální stav. Aktuálně lze říct, že jedna z hlavních věcí, která odlišuje VF Nuclear od konkurence, je digitální zpracování dokumentace, kterého bylo dosaženo integrací všech návrhových systémů s ERP aplikací.
Za největší přidanou hodnotu spolupráce s KARAT Software považuje společnost VF Nuclear kvalitu vzájemné komunikace, především přímočarost a otevřenost při řešení problémů. Po přibližně pěti letech spolupráce již překvapení nad příkladností realizace nevyjadřují ani tak pracovníci společnosti VF Nuclear, jako potenciální další zákazníci, které společnost KARAT Software přivádí na referenční návštěvu.

obr3
Centrální informační systém radiační kontroly JE Dukovany

 

Plány do budoucnosti a další rozvoj spolupráce
Aktuální plány do budoucnosti jsou spojeny s doladěním funkcí projektového řízení. Především zapracovat nové standardní funkce pro operativní plánování, které byly do standardního projektového řízení IS KARAT implementovány v průběhu roku 2018. V oblasti TPV pak pokračovat v realizaci tzv. konfigurátoru výrobků a podle původního harmonogramu byla v letošním roce zahájena poslední klíčová etapa celé implementace – řešení CRM.

www.karatsoftware.cz

TEXT Marek Hejna FOTO VF, a. s.