obr1Väčšina stredných a menších výrobných firiem na Slovensku má málosériovú, zákazkovú výrobu s množstvom rôznych typov výrobkov, ich variantov a modifikácií. Riadenie firmy od vrcholového manažmentu (často samotný majiteľ) až po pracovníka vo výrobe je neštandardné - „svojské“ - podriadené efektivite.


Práve tieto špecifiká sú často aj konkurenčnou výhodou týchto firiem. Nájsť vhodný softvér / informačný systém pre takéto firmy nie je jednoduché. Majú možnosť zvoliť si jednoduchší krabicový softvér (sklady, účtovníctvo a nejaké základy výroby), alebo „veľký“ softvér primárne určený pre sériové výroby a štandardné viacúrovňové riadenie podniku. V prvom prípade síce finančne ušetria, ale softvér kryje len základné procesy vo firme. Zvyšok riadia pomocou MS Excel a pomocných evidencií, spoliehajúc sa na skúsenosti a vedomosti pracovníkov.
V druhom prípade možno vyjednajú akceptovateľnú (nie malú) cenu najdôležitejších funkčností a implementácie, ale dodatočné úpravy, prípadne dokúpenie ďalších funkčností a modulov je už podstatne drahšie. Preto sa tieto funkčnosti často riešia softvérmi tretích strán, prípadne „svojpomocne“. V tejto situácii je dodávateľská schéma nasledovná: zahraničný výrobca softvéru + lokálny implementátor s väčšími, či menšími možnosťami a právomocami na prispôsobenie zákazníkovi. Pri implementácii veľmi často nastáva situácia, že požadované prispôsobenie nevie spraviť implementátor, takže sa musí obrátiť na výrobcu, odkomunikovať požiadavku, vyžiadať cenu, po odsúhlasení počkať na naprogramovanie, následne novú verziu odskúšať a nasadiť.
Zapracovanie legislatívnych zmien je tiež často na implementátorovi. Nemalé problémy môžu nastať pri upgrade softvéru na výrobcom uvoľnenú novú verziu systému. Toto všetko je časovo a finančne veľmi náročné. Firmy preto často zvažujú, či si vybrať „veľký“ zahraničný softvér, alebo možno menšieho slovenského výrobcu.

pokus1Lokálny softvér
Firma EMELIX sa zaoberá vývojom informačného systému Elvis a jeho implementáciou skoro 20 rokov. Počas tohto obdobia nasadila softvér v desiatkach firiem. Každá firma je jedinečná, má iné požiadavky, iné priority, iných pracovníkov. Každá implementácia je iná – nedá sa ponúknuť len jedno univerzálne riešenie. Informačný systém a služby sú maximálne prispôsobené konkrétnej firme tak, aby softvér pomáhal a neobťažoval. Spolu so zákazníkom nájde optimálne riešenie jeho požiadaviek, navrhne možnosti, upraví program a nastaví procesy, metodicky usmerní. So zákazníkom komunikujú priamo analytici a programátori vývojárskeho tímu, ktorí vedia posúdiť a realizovať potrebné zmeny. To zrýchľuje a sprehľadňuje cyklus vývoja od požiadavky po konečnú implementáciu.
Zavedením nového informačného systému sa spolupráca so zákazníkom nekončí. Zostávajú dlhodobým partnerom pri vylepšovaní systému riadenia firemných procesov.

Komplexné IT služby
Okrem vývoja softvéru sa v EMELIX-e zaoberajú aj správou, návrhom a dodávkou informačnej techniky. Zákazníci používajú softvér a zabezpečenú majú aj správu počítačov a serverov. Takto má zákazník jedného partnera pre podnikový softvér aj IT. S akýmkoľvek „problémom s počítačom“ sa obracia na jedného partnera. Dodávateľ softvéru sa nemôže odkazovať („vyhovárať“) na správu IT a opačne. Jeden technik dokáže vyriešiť problémy s hardvérom aj so softvérom. Tým výrazne znižujeme náklady zákazníka. Len málo IT dodávateľov dokáže poskytovať služby aj v oblasti správy IT, aj vývoja a implementácie informačného systému riadenia firmy.

pokus3Elvis
Informačný systém Elvis je určený pre stredné a menšie výrobné firmy (od 1 do cca 100 používateľov). Okrem štandardných subsystémov ako účtovníctvo, majetok, sklady máme špecializované odvetvové riešenie pre výrobné firmy - riadenie výroby, a rozširujúce nadstavby:
- úložisko dokumentov;
- riadenie výrobnej dokumentácie;
- riadenie a evidencia údržby strojov a zariadení;
- riadenie procesov v podniku;
- úlohy a ich sledovanie.

 

Filozofiou systému je nesnažiť sa o automatizáciu procesov za každú cenu, ale množstvom nástrojov podporovať nezastupiteľnú flexibilitu a skúsenosť človeka pri každodennom rozhodovaní od tvorby podkladov pre výrobu po dielenské riadenie:
- simulácia predpokladanej spotreby materiálu,
- simulácia zaťaženia pracovísk,
- riadenie a optimalizácia spracovania na CNC strojoch,
- podpora evidencie a sledovania používaných prípravkov,
- sledovanie a vyhodnocovanie nezhodností.

Súčasťou informačného systému ELVIS sú aj podporné programy pre: 
- dotykové výrobné terminály pre pracoviská, ktoré umožňujú preberanie a odpisovanie zadaných výrobných operácií, zobrazenie technologických postupov a výkresovej dokumentácie, sledovanie postupu výroby,
- mobilné terminály s využitím čiarového kódu určené na riadenie materiálového skladu, expedíciu výrobkov, kontrolu kvality,
- výrobné nástenky - veľkoplošné displeje so zobrazením celkovej fronty požiadaviek pre pracoviská.

Na základe dvadsaťročných skúseností na trhu ERP systémov ich považujeme za dlhodobú službu, ktorá rastie spolu s používateľmi.

Viac informácií na: www.emelix.sk

 pokus4

 

 

TEXT/FOTO Petra Laclavíková