obr4Už 25 rokov sa venujeme vývoju a implementácii komplexného informačného systému Dialog 3000Skylla, ktorý je úspešne nasadzovaný do podnikov z oblasti strojárenstva, plastikárskej či chemickej výroby, ale i potravinárstva. Viac ako 90 percent implementácií smerovalo do výrobných odvetví, hlavne však do strojárenstva. Systém využívajú firmy so sériovou ako aj zákazkovou výrobou.


Výhodou systému je jeho flexibilita – pružne sa prispôsobí veľkosti firmy i rôznej výrobe. Dialog 3000Skylla sme upravili pre rozmanité prevádzky a riešenia, previazali s rôznymi konštrukčnými a nestingovými softvérmi, mobilnými aplikáciami a ďalšími zariadeniami. Snažíme sa o multijazyčnosť, v súčasnosti ponúkame popri českej a slovenskej verzii i anglickú, nemeckú a poľskú mutáciu.

Každý si nájde to svoje
Komplexný systém ERP Dialog 3000Skylla má obrovskú výhodu v prepracovanosti, ale tiež v modularite. Napríklad ponúkame moduly pre:
• Výrobu a plánovanie (riadenie výroby, technológie, kalkulácie, MPL modul, zbery dát z výroby)
• Projektové riadenie (projekty, plánovanie projektových činností, hodnotenie projektov, projektová výroba...)
• Obchod, nákup a predaj, sklad (predaj, predajné plány, ankety, e-schop, sklady, nákup, B2B, webové aplikácie...)
• Servis a údržba (údržba sietí, konfigurácie HW, webové aplikácie ...)
• Financie a účtovníctvo (finančné riadenie, účtovníctvo, majetok, riadenie salda odberateľov a dodávateľov, výkazy, fiškálny modul...)
• Personalistika, dochádzka, mzdy (BOZP, vzdelávanie, mzdové účtovníctvo...)
• Administratíva (archív, podateľňa, riadená dokumentácia...)

To dáva možnosť firme inštalovať jednotlivé moduly postupne ako napríklad ekonomický systém a postupne rozširovať o ďalšie nadväzujúce moduly. Naše riešenie je dostupné ako pre malé začínajúce firmy, tak i pre stredné a veľké podniky. Výraznou pomocou pre manažment je spätné vyhodnotenie všetkých spracovaných výrobných zákaziek a 100 % dohľadateľnosť.
Informačný systém Dialog 3000Skyla prináša firme predovšetkým zvýšenie efektivity výrobného procesu a odhalenia nevyužitých kapacít podniku, ktoré môžu viesť k zvýšeniu zisku.
Našim prvoradým cieľom je navrhnúť také riešenie, ktoré prostredníctvom informačného systému Dialog 3000Skylla pokryje celý priebeh zákazky. Sleduje jej priebeh od prijatia na obchodnom oddelení, cez kalkuláciu, rezerváciu materiálov na sklade a samotné zaplánovanie výroby, sleduje tiež skutočný čas strávený na zákazke a spotrebovaný materiál. Je možné spätne dohľadať, ktorý pracovník pracoval na danej zákazke, aj aký materiál použil.
Vďaka prenosu dát do systému je možné pre každý výrobok vystaviť tzv. rodný list výrobku, kde sú zaznamenané všetky potrebné informácie vzťahujúce sa k surovinám, použitému materiálu a procesu výroby. Z pohľadu certifikácie je dôležitým modulom Laboratórium pre sledovanie jednotlivých šarží surovín vstupujúcich do výroby, obsadenie výrobných zmien, dodržovanie doby spotreby.

obr2
Budúcnosť smeruje do oblasti aplikácií pre mobilné telefóny, kde sa vlastný Dialog zmenšuje, funkcionalita pre mobilné telefóny alebo tablety však zostáva rovnaká. Podporujeme projekty digitalizácie výroby. Tu vyberáme napr. projekty pre:
- správu servisných požiadaviek pomocou webovej aplikácie prostredníctvom mobilných zariadení (mobil, tablet);
- výzvy na riešenie servisných požiadaviek prostredníctvom SMS;
- potvrdenie uzavretia servisnej požiadavky, tiež pomocou SMS;
- on-line sledovanie výkonov pracovníkov na jednotlivých zákazkách;
- priame sledovanie parametrov strojov, tzv. „Dialog warning system“;
- automatizovane zo strojov získa používateľ napr. prehľad o využití strojového parku;
- projekty stálej dostupnosti.

obr3

Kvalitné informácie
Proces riadenia podniku je efektívny iba vtedy, ak máme správne informácie. IS DIALOG 3000Skylla vám prináša celkový obraz firmy, konkrétne ekonomické ukazovatele a informácie z výrobného procesu v reálnom čase.

Menšia chybovosť
V rámci IS DIALOG 3000Skylla pre zabezpečenie menšej chybovosti a pre podporu výrobných činností sú na dielni umiestnené zobrazovacie terminály (infoboxy) pre prácu s výkresovou dokumentáciou v ich digitálnej podobe. Využitím terminálov je zaistený prenos aktuálnej verzie dokumentu potrebného k výrobe, čo minimalizuje škody spôsobené prácou s neaktuálnou papierovou dokumentáciou.

Väčšia produktivita
Pre spracovanie laserových zákaziek systém komunikuje pri spracovaní nestingov s príslušným softvérom typu JetCAM, Tops a Bysoft a ďalšími. Vďaka využitiu tejto väzby sa výrazne skrátia časy spracovania na laserových pracoviskách a minimalizujú sa nevyužité odpady.

Rodný list výrobku
Vďaka šaržovaniu materiálu a knižniciam atestov v informačnom systéme sme schopní po ukončení výroby vystaviť pre každý vyrobený kus jeho rodný list. To je veľmi dôležité kritérium pre certifikáciu výroby.

Riadenie skladov
Riadenie skladu cez PDA terminály, wifi sieť a čiarové kódy:
- odbúranie papierovej evidencie;
- minimalizácia chybovosti ľudského faktora;
- aktívne využívanie presnej identifikácie položiek cez čiarové kódy;
- informácie o stave skladu v reálnom čase;
- zrýchlenie procesov príjmu, premiestnenia, výdaja a inventúry položiek;
- funkcia „Kde leží?“ vybraná položka na sklade;
- optimalizácia skladu s reálnymi reportami pre manažment.

Bližšie informácie o informačnom systéme Dialog 3000Skylla nájdete na našich stránkach www.control.cz/sk

obr1

 

 

 

 

TEXT/FOTO Control Informatika