titSoučasná doba vyžaduje, aby podniky byly schopny velice pružně, rychle a přesně reagovat na požadavky svých zákazníků. Aby jim byly schopny potvrzovat termíny dodávek a to i za situace, kdy jsou na poslední chvíli tyto termíny ještě měněny.


V nedávné době se naši zákazníci potýkali s tím, že řešili v uvozovkách jen výrobní kapacity strojní. Lidský faktor nebyl až tak důležitý, lidí bylo vždy dostatek. Tato situace se však změnila a je potřeba rovněž reagovat na to, že kvalitní lidské práce je na trhu nedostatek. Při plánování se tak více přihlíží k tomu, jak lidé ovlivňují konečný termín realizace. Z hlediska plánovacích nástrojů v IS KARAT tak dochází k omezování strojní kapacity dostupností lidské pracovní síly pomocí sdílených obsluh.
Bez čeho se výroba samozřejmě rovněž neobejde, jsou jejich vstupy. Ať již ty nakupované anebo i ty vlastními silami vyráběné. Bez dostatečného množství vstupů, které jsou včas k dispozici, není nikdo schopný požadované termíny splnit.
Chceme-li tedy mluvit o pokročilém plánování výroby, musíme uvažovat i o omezeních, které nám způsobují vstupy.

Rezervační mechanismy
IS KARAT dokázal ve svých plánovacích algoritmech zohledňovat dostupnost vstupů i v minulosti. Bylo to za předpokladu, že se používaly rezervační mechanismy. Tedy přesné blokace vstupů pro konkrétní výrobní příkaz a jeho operace. Rezervace je však v mnoha případech příliš svazující a neumožňuje pružně řešit situace v rychle probíhající výrobě. Vhodným příkladem je použití blokované zásoby pro jiný výrobní příkaz, kdy rezervace tomu administrativně brání a nutí uživatele ji v IS zrušit a převést rezervaci na jiný požadavek.
Současně se zohledněním vstupů do kapacit strojů je požadována kumulace výroby, s cílem optimalizovat samotný její průběh. Kumulace pak vede k tomu, že se přichází o adresnost výroby, kdy konkrétní objednávku vykrývá konkrétní výrobní příkaz. Současně však je potřeba vidět, zda je možné pokrýt dodávky kumulovanou výrobou včas.

* * * * *
Jaké jsou tedy požadavky na plánování kapacit a zásob?
• Vyhodnocovat dostupnost vstupů (a tím i výstupů) výroby pouze z hlediska disponibility bez zbytečné administrativní zátěže;
• Disponibilita se musí řešit v čase, tedy za sledované intervaly – den, týden, měsíc;
• Disponibilita se musí vyhodnotit za více skladů současně, nejen za výrobní sklady, ale třeba za centrální sklady, sdílené sklady;
• Musí zohlednit požadavky jiných výrob – sdílené zásoby a vzájemně vyráběné polotovary mezi více pobočkami;
• Musí zohlednit kooperovanou výrobu mezi závody;
• Mít přehled o vykrytí konkrétních objednávek i při neadresné výrobě bez využití rezervačních mechanismů;
• A na závěr umožnit na základě výsledku zaplánování vytvářet návrhy pro objednání materiálů, a to ideálně rozdělené po jednotlivých oblastech nákupu (centrální, dílčí sklady, po nákupčích).
* * * * *

Na to vše má IS KARAT řešení v podobě nového vylepšeného modelu Pokročilého plánování výroby. Tento nový model můžeme rozdělit do dvou stupňů.

Dílčí plány s plánovaním materiálu
Prvním stupněm je, že daná výroba – pobočka, má možnost plánovat jak své výrobní kapacity, tak své materiálové požadavky izolovaně. Nesdílí vstupy ani kapacity s jinou výrobou – pobočkou – střediskem.
Výchozím předpokladem je, že si daná organizační jednotka zvolí, že chce omezovat plánování svých kapacit i dostupností vstupů.
Může se rozhodnout, že zahrne všechny vstupující materiály do propočtu, nebo si selektivně vybere pouze některé, pro ni klíčové materiály. Ty, které významně ovlivňují výrobu a jejich nedostatek, jsou pak pro realizaci výroby fatální.
Systém umožní zohlednit, jaké jsou obvyklé dodací lhůty materiálů a jejich dostupnost na více skladech. Zohlední již vydané a dosud nedodané objednávky a bere v potaz potvrzené data dodání. Stejně tak termíny výroby dříve uvolněných dílců, které se vyrábějí v hospodárných dávkách dopředu na sklad.
Výsledný plánovací algoritmus pak vyhodnocuje časovou osu vstupů, zda-li je onen vstup v datu, na kdy je operace plánována, k dispozici a to i se zohledněním na požadavky jiných výrobních příkazů, které mají stejný datum plánované spotřeby. V případě, že nikoliv a daná nomenklatura vstupu je pod disponibilním množstvím, posune zaplánování až na datum, kdy se dostupnost vstupu dostane do kladných mezí. Samozřejmě, i nadále platí, že vyhodnocuje i strojní kapacitu.
Takto zohlední každý jednotlivý vstupující materiál nebo polotovar do operace. Stejným způsobem jsou pak prezentovány zaplánované výstupy z výroby. Rovněž ovlivňují časovou osu a tím i zaplánování výrobních příkazů, které je požadují.
Vývoj disponibility v čase je za jednotlivé nomenklatury vizualizován plánovači přímo v plánovacím nástroji IS KARAT – Ganttových diagramech.
Stejně jako jednotlivé karty, jsou do Ganttových diagramů nahrávány konkrétní položky objednávek, které jsou výsledkem zaplánování ovlivněny. Časová osa konkrétní karty výrobku je vyhodnocována vůči požadovaným objednávkám v daném datu.
Pro snadné zobrazení kolizí je pro plánovače k dispozici sada nových filtrů, které dokáží snadno dohledat:
• nedisponibilní karty vstupů a výstupů,
• zobrazení výrobních příkazů, které jsou nezaplánovány z důvodu nedostatku materiálu anebo kapacit stroje,
• kolize nevykrytí položek objednávek, které jsou z hlediska předání výrobku z výroby na sklad nedisponibilní.

obr1
Zobrazení časové osy karet vstupujících do operace. Zobrazení nedisponibilní karty
obr2
Karty po objednávkách se zobrazením přírůstků a úbytku ovlivňujícím časovou osu
obr3
Zobrazení detailních informací způsobující pokles nebo přírůstek na časové ose
obr4
Společné zobrazení výrobních příkazů, objednávek a časové osy karet

 

Master plán
Vyšší úrovní plánování je pak situace, kdy se jednotlivé druhy výrob ovlivňují a prolínají se svými požadavky. Tyto dílčí plány je pak možné v rámci IS KARAT spojit do jednoho jediného Master Plánu.
Propojením vícerých dílčích plánů dochází k vzájemnému zohlednění časové osy vstupů a výstupů z výroby napříč pobočkami, přičemž si stále plánují jen na svém vlastním strojním zařízení. Plánovač ve svém plánu vidí i požadavky z jiného plánu.
Ať už uzavřením dílčích plánů nebo master plánu dochází k zaznamenání výsledku plánovaní jak do kapacit strojů, tak do požadavků na výdej a příjem z výroby. Zaznamenají se datumy, které byly vypočteny po zohlednění všech výše uvedených parametrů.

Generování objednávek
U obou variant, jak dílčích plánů, tak master plánu platí, že je možné vytvářet si modelace variant, a až tu s nejlepším výsledkem prohlásit za platnou a uložit do ostrých dat v IS KARAT. Na základě uložených dat se následně generují objednávky, průvodky a další nezbytné dokumenty související s realizací výroby.
Uzavřením cyklu plánovaní a uložením dat vzniká podklad pro generování objednávek na dodávky materiálů.
K tomu slouží nový nástroj IS KARAT – Návrhy objednávek. Tento nový nástroj umožňuje na základě opakovaného přeplánování, a případně i na základě ručních vstupů generovat návrhy toho, co by se mělo objednat na konkrétní termíny. Od původního nástroje Generování objednávek dle disponibility v čase se liší v tom, že návrh je možné uložit a kdykoliv se k němu vrátit a dokončit. Po dokončení návrhů se pak tento podklad použije pro Generování objednávek vydaných podle návrhů objednávek.
Tímto se uzavírá kruh optimálního plánování výroby se zohledněním kapacit zdrojů – strojů a dostupnosti výstupů a výstupů výroby. To vše je podpořeno nástrojem pro tvorbu podkladů pro generování objednávek nad velkým množstvím dat, které je časově náročné a je třeba práci na něm i přerušovat, vracet se k ní a korigovat. A to vše ve velmi krátkém čase, kdy proces samotného automatického výpočtu plánů běží řádově jednotky minut v závislosti na objemu plánovaných dat.

Autor článku je Ing. Tomáš Lovas, konzultant výroby ve společnosti KARAT Software, a. s.