HZ01Nosný výrobný závod spoločnosti ZSNP, a. s., v Žiari nad Hronom, závod FINALCAST, je renomovanou slovenskou zlievarňou, s viac ako 40-ročnými skúsenosťami v produkcii odliatkov z hliníkových zliatin.

Medzi prednosti závodu patrí najmä komplexnosť v poskytovaní služieb zákazníkom – od prijatia projektu, cez výrobu odliatku, až po opracovanie do stavu, ktorý zákazníkovi umožňuje okamžité použitie odliatku v montáži.

Podľa informácií riaditeľa závodu, Ing. Petra Gažúra, FINALCAST viac ako 90 % svojej ročnej produkcie exportuje do zahraničia. Jeho služby už dlhé roky využívajú špičkové svetové firmy. Odliatky závodu FINALCAST sa uplatňujú v strojárstve, energetickom a elektrotechnickom priemysle a vo výrobe poľnohospodárskych strojov.

Zameranie závodu

Závod sa zameriava na výrobu odliatkov z hliníkových zliatin odlievaním do gravitačných kokíl a nízkotlakovým liatím a na dokončovacie operácie, ktoré zabezpečujú zvýšené mechanické, štrukturálne a povrchové vlastnosti odliatkov ako sú: opracovanie frézovaním a sústružením na CNC strojovom vybavení, trieskanie médiom CrNi40, Cr40, GRANOX40, omieľanie – vibračné čistenie odliatkov, tepelné spracovanie. Doplnkové povrchové úpravy sú: pomedenie a silikónovanie.

Odliatky, pri ktorých sú zvýšené nároky na rozmery a hmotnosť, ako aj olejotesnosť, resp. vodotesnosť, vyrába technológiou nízkotlakové­ho liatia. To umožňuje vyrábať odliatky zo zliatin hliníka až do priemeru 1,2 m a hmotnosti vyše 35 kg. Je to ojedinelá technológia. Na Slovensku pod nízkym tlakom neodlieva žiadna iná zlievareň. V závode FINALCAST touto technológiou vyrábajú kolesá, elektrorozvodné skrine, olejové vane, rozvodové telesá, časti kompresorov a ďalšie produkty.

Hlavnou prednosťou technológie odlievania do gravitačných kokíl je flexibilita. Umožňuje výrobu tvarovo náročných odliatkov a vytváranie vnútorných tvarov s použitím pieskových jadier. Nosným výrobným programom tejto technológie je výroba hláv valcov, telies čerpadiel, komponentov pre chladiče nákladných áut a telies plynomerov.

hz02Vybavenie závodu

Závod Finalcast je vybavený najmodernejšími technologickými zariadeniami, ako aj zariadeniami, ktoré chránia zdravie zamestnancov. Do tejto podoby ho ZSNP, a. s., prebudoval po privatizácii tohto – jedného z najvýznamnejších slovenských spracovateľov hliníka – private equity skupinou Penta, počas následnej reštrukturalizácie. Od privatizácie v roku 2002 investoval ZSNP, a. s., do modernizácie závodu viac ako 9 miliónov EUR. Investície sa týkali hlavne výrobného procesu. Smerovali do zariadení: linka tepelného spracovania Al odliatkov, moderný jadrovací stroj Laempe 40, CNC obrábacie centrá, expedičný sklad. Na zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov vykonal rekonštrukciu vykurovacieho systému, osvetlenia a vybudoval nové odhlučnené pracovisko vybíjania pieskových jadier z odliatkov.

V závode sa, ako v jedinom na Slovensku, vyrábajú odliatky metódou nízkotlakového liatia.

Ročná produkcia závodu sa v uplynulých rokoch pohybovala okolo 1 700 ton odliatkov, s výnimkou uplynulého roka, keď boli odberatelia v dôsledku krízy nútení znížiť objednané množstvá odliatkov. Túto situáciu rieši závod Finalcast aktivitami zameranými na získavanie no­vých zákazníkov. V súčasnosti má rozpracované niektoré nové projekty.

Shaped and Dimensional Difficult Castings

Main production division of ZSNP, a.s. in Žiar nad Hronom, division FINALCAST, is renowned Slovak foundry, with more than 40 years experience in the production of aluminum alloy castings. Among the advantages of this division belongs to the complexity of the customer service from acceptation of project through production of casting, up to mechanical machining to a condition that enables customer to immediate use in the casting assembly. According to the division`s director Ing. Peter Gažúr, FINALCAST more than 90 % of its annual production is exported abroad, its service for many years is used by top-level global companies.

Castings of division FINALCAST are applied in general engineering, energy and electronics manufacturing industry and agricultural machinery.

Focuses on the production of aluminum alloy castings by casting into the gravity dies and low-pressure die casting method and finishing operations to provide increased mechanical, structural and surface properties of castings such as milling and turning on CNC machinery, shot-blasting medium CrNi40, Cr40, GRANOX40, tumbling – vibratory deburring / cleaning of castings, heat treatment. Additional surface finishes such as coopering, siliconing.

Castings, which have increased demand on dimensions and weight, as well as oil-proof, resp. water-proof technology are produced as low-pressure die casting, which enables production of aluminium alloys castings up to 1,2 m in diameter and weight over 35 kg. It is a unique technology, in Slovakia there is not other foundry with low-pressure die casting technology. Division FINALCAST produces by this technology wheels, electro-switch boxes, oil bath, switchgear bo­dies, compressor parts and other products.

Unique in Slovakia with Low-Pressure Die Casting Method.

The main advantage of gravity die casting technology is it`s flexibility enabling the production of aluminium castings of great complexity, including inner casting shaping using sand cores. The main production program of this technology is production of cylinder heads, pump bodies, components for cooling system in trucks and bodies of gasmeters.

Division Finalcast is equipped with latest technological equipment, as well as with devices which protect health of employees. Into this form it ZSNP, a.s. transformed after the privatization of this – one of the leading slovak manufacturer of aluminium by private equity group Penta, during subsequent restructuring. Since privatization in 2002 invested ZSNP, a.s. to modernize the division more than 9 million EUR. The investments mainly concerned the manufacturing process – Heat treatment line of Al castings, modern sand core machine Laempe 40, CNC machining centers, dispatch store. To improve the working environment of employees carried out the reconstruction of heating system, lighting and built a new soundproofed workstation for decoring of castings.

Annual production division has ranged in recent years around 1 700 tons of castings with exception of last year, when customers were forced by the crisis to reduce the quantities ordered castings. This situation is solved by division Finalcast with activities aimed at acquiring new customers and now has in process some new projects.

TEXT/FOTO: Ing. Eva Huľová