hitachi1V roku 2021 obyvatelia na Slovensku vyprodukovali 2,70 mil. ton komunálneho odpadu. V prepočte na obyvateľa to znamená, že priemerný občan SR vyhodil v roku 2021 do smetných nádob 495 kg komunálneho odpadu. Denne približne 1,4 kilogramu. Slovensko pritom zvýšilo za posledné desaťročie produkciu komunálneho odpadu v priemere o viac ako tretinu.

Jedným z lídrov na svetovom trhu v spracovaní odpadu je Hitachi Zosen Inova. Spoločnosť dokáže využiť tuhý komunálny odpad (TKO), aj biologicky rozložiteľný odpad a premeniť ich na ďalšie formy energie. V Hitachi Zosen Inova (HZI) to volajú „Waste-To-X“.

Čo tvorí domáci odpad priemerného občana
Celosvetový nárast populácie a rast globálnej ekonomiky so sebou prináša nárast spotreby a výroby. To je dôvod, prečo máme odpadu stále viac. Časť z neho síce dokážeme recyklovať, zvyšok však končí na skládkach. Odpad na skládkach pritom spôsobuje nielen environmentálnu zaťaž pre svoje okolie, ale rovnako je veľkým zdrojom skládkového plynu,
ktorý je jedným z významných zdrojov skleníkových plynov prispievajúcich ku globálnemu otepľovaniu.

Domáci odpad priemerného občana SR

Ak si premietneme tieto čísla zo Slovenska na metropolitné oblasti na svete, ktoré majú niekoľkonásobne väčší počet obyvateľov, než celé Slovensko, tak dospejeme k záveru, že pre zachovanie našej planéty aj pre budúce generácie, potrebujeme nájsť udržateľné riešenia na efektívne spracovanie odpadu, napr. premenou na energiu a ďalšie hodnotné zdroje a komodity.

* * * * *
Miera recyklácie na Slovensku v roku 2019 bola na úrovni 39 %. Vznikom Národného integrovaného reformného plánu nazvaného Moderné a úspešné Slovensko, plánuje SR zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu z 39 % na 50 % do roka 2024. V roku 2026 to má byť 55 % a v roku 2030 by sa malo recyklovať 60 % komunálneho odpadu.
* * * * *

Energetické využitie odpadov
Skládky komunálneho odpadu sú stále rozšírené najmä v krajinách východnej a južnej Európy. V SR momentálne konči na skládkach viac ako 40 % odpadu, čo predstavuje približne 1 mil. ton TKO za rok. V severozápadných krajinách skládky dnes už takmer neexistujú, ide najmä o Belgicko, Holandsko, Švédsko, Dánsko, Nemecko, Rakúsko alebo Fínsko. Odpad sa tu buď energeticky zhodnocuje alebo recykluje. Preto v spoločnosti Hitachi Zosen Inova tvrdia, že odpad je zdroj energie 21. storočia. Čo už nemá iné využitie a nezmyselne vytvára environmentálnu záťaž vo voľnej prírode, to ďalej využívajú na výrobu elektrickej energie, distribúciu tepla alebo tiež na ďalšie spracovanie určitých odpadových surovín, ako sú rôzne metalické kovy alebo prímesi do stavebných produktov a asfaltu.
Jedným z riešení je energetické využitie odpadov. Je to proces schopný premeniť odpad na elektrickú energiu a teplo, ktoré je možné ďalej dodať do verejnej siete. Zhodnocovanie odpadov sa realizuje termicky v zariadení s roštovým ohniskom, ktoré výrazne redukuje množstvo a objem odpadu. Klasický zmesový komunálny odpad má výhrevnosť zhruba 8 až 12 GJ na jednu tonu. Na porovnanie, výhrevnosť hnedého uhlia je 11 až 18 GJ na tonu. Na zamyslenie je, že ľudia ťažia zo zeme hnedé uhlie kvôli teplu a energii a porovnateľné palivo zase zahrabávajú na skládkach. Najväčším prínosom energetického zhodnocovania je však znižovanie objemu odpadu, kde z jednej tony energeticky zhodnoteného odpadu vzniká 200 až 250 kg škvary, ktorá je hygienizovaným a použiteľným materiálom v stavebníctve, keďže má podobné vlastnosti ako čadič.

Pre príklad najväčšie ZEVO (závod energetického využitia odpadu) na svete, Dubai Erf od HZI, je schopné spracovať 5 600 ton odpadu denne, čo predstavuje 45% celkového vyprodukovaného odpadu denne od 10,2 mil. obyvateľov Spojených arabských emirátov. Ročne to predstavuje spracovanie 1,8 mil. ton odpadu, z ktorých vieme dodať do siete 193 MWe čistej energie pre 120 000 domácností.
Podľa stratégie rozvoja SR by sme mali do roku 2030 zvýšiť mieru recyklácie na 60 % do roku 2035 a mieru skládkovania znížiť na max. 25 %. S postupným nárastom nákladov za odvoz komunálneho odpadu budú mať takéto zariadenia okamžité vplyvy na tieto ciele, ale aj výdavky domácnosti. Potenciál energetického zhodnotenia odpadov SR v roku 2035 je na úrovni 700 000 – 1 000 000 ton ročne.
V súčasnosti zariadenia ZEVO na území EÚ produkujú pri množstve spracovaného odpadu 88 miliónov ton ročne elektrickú energiu pre 19 miliónov obyvateľov a teplo pre 16 miliónov obyvateľov. Toto množstvo vyprodukovanej energie nahrádza 11 – 55 miliónov ton fosílnych palív potrebných na prevádzku elektrární a teplární a zabraňuje vzniku 24 – 49 miliónov ton CO2 emisií, ktoré by takto vznikli pri spálení fosílnych palív. V merných jednotkách je to 40 TWh elektrickej energie ročne a 93 TWh tepla ročne.

hitachi3

Moderné alternatívy ku kompostárňam
Spoločnosť Hitachi Zosen Inova má pre svojich zákazníkov, ktorými sú zväčša najväčší hráči v oblasti spracovania odpadov a samosprávy, riešenia na mieru aj v tejto oblasti. Cieľom je splniť aj odvážne výzvy Európskej komisie pre Zero waste policy, prípadne národné rámce na reguláciu miery skládkovania a tým znižovania počtu aktívnych skládok vo voľnej prírode. Vďaka investíciám si HZI rozšírila portfólio zariadení o najmodernejšie alternatívy ku kompostárňam – biometánové kompogas a biogas stanice, na tvorbu náhrady za zemný plyn a ďalej ako výrobne LNG a CNG palív pre verejnú alebo aj súkromnú dopravu.

Výroba biometánu membránovou technológiou

Biometán je plyn, ktorý má rovnaké vlastnosti ako zemný plyn. To znamená, že je možné jeho bezproblémové vtlačenie do plynovodnej sústavy a dodanie koncovým používateľom. Je uhlíkovo neutrálny a pri jeho spaľovaní nevznikajú tuhé znečisťujúce látky. Preto je vo forme bioCNG a bioLNG mimoriadne vhodnou voľbou na dekarbonizáciu dopravy. Výroba biometánu v bioplynových staniciach môže byť popri kompostovaní jednou z alternatív pre nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO) z domácností. Jeho triedený zber od minulého roka povinne zabezpečujú slovenské samosprávy. Separovaný bioodpad môžeme spracovať v bioplynových staniciach a z jednej jeho tony vyrobiť asi 125 metrov kubických bioplynu. Z odpadu vyprodukovaného v roku 2021 sme tak mohli získať viac ako 76 miliónov kubíkov biometánu.

* * * * *
Na Slovensku máme potenciál vyprodukovať 400 až 500 miliónov kubíkov biometánu ročne.
* * * * *

Biogénne surové plyny možno vyrábať z akéhokoľvek druhu biomasy vrátane energetických a potravinárskych plodín, zvyškov a hnoja, bioodpadu z domácností, veľkoobchodov a maloobchodov, komunálneho zeleného odpadu a zvyškov z výroby potravín. Biometán možno vyrábať aj z plynu generovaného kanalizáciou a skládkami, čím sa zvyšuje hodnota, ktorú vytvárajú a pomáha sa uzavrieť cyklus odpadového hospodárstva.
Zariadenia Hitachi Zosen Inova riešia aj najväčšie environmentálne výzvy tohto storočia, a to dosah globálneho otepľovania formou znižovania tvorby skleníkových plynov a zachytávanie CO2, čo je vedľajší produkt kompogas a biogas staníc. To môže byť aj zdrojom dodatočných príjmov. Rôzne priemyselné odvetvia vyžadujú oxid uhličitý v jeho rôznych fyzikálnych stavoch (plynnom, kvapalnom alebo pevnom). CO2 sa napríklad používa ako hnojivo v skleníkoch, ako hasiace činidlo alebo chladivo, ako surovina v chemickom priemysle, suchý ľad, aj ako surovina potrebná na rôzne technológie.

Hitachi Zosen Inova realizovala projekt najväčšieho ZEVO závodu na európskom kontinente v Istanbule s troma kotlami a celkovou kapacitou 1 milión ton spracovaného odpadu ročne
Hitachi Zosen Inova realizovala projekt najväčšieho ZEVO závodu na európskom kontinente v Istanbule s troma kotlami a celkovou kapacitou 1 milión ton spracovaného odpadu ročne.

ZEVO rekordmani
Hitachi Zosen Inova realizovala projekt najväčšieho ZEVO závodu na európskom kontinente v Istanbule s troma kotlami a celkovou kapacitou spracovaného odpadu na úrovni 1 milióna ton odpadu ročne. Pri plnom výkone je schopný generovať 77 MWe elektrickej energie, čomu zodpovedá produkcia 112 ton pary za hodinu s maximálnou teplotou 426°C a prevádzkovým tlakom 72 bar. Tento závod rieši problémy s TKO pre vyše 15 miliónov Istanbulčanov. Každú hodinu môže spracovať až 138 ton odpadu. Nie je to úžasné?
Spoločnosť stojí aj za projektom svetovo najväčšieho ZEVO v Dubaji. V roku 2024 uvedú do prevádzky päťkotlový závod s celkovou kapacitou spracovaného odpadu vo výške 1 890 000 ton odpadu ročne, kde pri plnom výkone bude vyrábať až 170 ton pary za hodinu a bude tak generovať 193 MWe elektrickej energie. Každú hodinu môže spracovať až 235 ton odpadu. To sú neuveriteľné čísla, ktoré budú zabezpečovať elektrickú energiu pre približne 120 000 domácností.

Proces fungovania spaľovne odpadu

Z jednej tony organického odpadu dokážeme vyprodukovať 120 m3 bioplynu, 700 kWh alebo 72 m³ biometánu, prípadne prejsť zhruba 1 000 km s CO2 neutrálnym palivom. Závod Hitachi Zosen Inova v Hogbytorpe, severozápadne od Štokholmu vo Švédsku, má kapacitu 83 000 ton spracovaného bio odpadu ročne. Produkuje približne 12,4 mil. m3 bio plynu, 6 500 ton kompostu a 52 400 ton tekutého hnojiva. Závod produkuje tiež 6,8 mil. m3 biometánu, teda ekvivalent ku 7 000 000 litrov vykurovacieho oleja alebo nafty.

Odpad ako zdroj energie 21. storočia
Štatistiky aj odhady predpovedajú skôr stúpajúci trend tvorby odpadu na našej planéte. Pre udržateľnú budúcnosť by preto bolo dobré nájsť riešenia, ktoré nás nielen zbavia odpadu, ale zároveň ho premenia na ďalšie hodnotné zdroje. A to je presne poslaním Hitachi Zosen Inova.
Odpad je užitočný zdroj, ktorý v HZI dokážu ďalej zhodnotiť. V podstate ho rôznymi procesmi a technológiami premieňajú na energiu a iné komodity. Moderné zariadenia a technológie tak pomáhajú premieňať odpad, ktorý by inak ležal niekde na skládkach, na udržateľné zdroje energie a ďalšie hodnotné komodity.

Kompogas technológia

O Hitachi Zosen Inova
Hitachi Zosen Inova je globálna spoločnosť s medzinárodným pôsobením. Pôsobí v strategickej energetickej oblasti, je trhovým lídrom v segmente Waste to Energy a rastie aj v oblasti bio plynov. Globálne zamestnáva viac ako 2 000 zamestnancov v 26 pobočkách v 14 krajinách po celom svete vrátane EÚ, SAE a USA.
Spoločnosť má vyše 90-ročnú históriu a za sebou viac ako 800 realizovaných projektov. Väčšinu projektov realizovala v západnej Európe, rovnako tak v Škandinávii. Okrem výstavby ZEVO zariadení na kľúč sa venuje aj ich servisu, manažmentu, ale aj technologickým zlepšeniam už existujúcich zariadení na spracovanie odpadu.

Pozrite si nasledujúce video o HZI a dozviete sa viac.

Hitachi Zosen Inova na Slovensku
Na Slovensku pôsobí HZI od roku 2017. V súčasnosti má už viac ako 150 zamestnancov s kanceláriami v Leviciach a v Bratislave. HZI Slovakia je dôkazom toho, že aj z pomerne malého Slovenska môžete byť súčasťou veľkých projektov s globálnym dosahom. HZI na Slovensku neustále rastie a hľadá nových zamestnancov na rôzne pozície. „Hľadáme ľudí, ktorí sa chcú pridať k spoločnosti, ktorá má priamy vplyv na udržateľnosť, neboja sa výziev, práce v medzinárodnom kolektíve a chcú byť súčasťou realizácie aj najväčších projektov vo svojej oblasti na svete. Rozširujeme tímy predovšetkým o pozície s technickým backgroundom: strojní a elektrotechnickí inžinieri, projektanti, špecialisti v oblasti zabezpečenia dodávateľskej a projektovej kvality, nákupcovia ale aj podporné pozície ako IT, HR, financie, administratíva,“ otvára dvere nádejným kandidátom Lucia Valachová z Hitachi Zosen Inova Slovakia. Všetky aktuálne ponúkané pracovné pozície nájdete na portáli Profesia.

TEXT/FOTO Marek Devečka a Tomáš Tramita