bpsPodle studie Doing business 2014 byla na tom Česká republika s rychlostí připojení k elektrické síti podobně jako africké státy, toto tvrzení ale neobstálo před fakty.


Podle studie Světové banky bylo podnikatelské prostředí v České republice dlouhodobě srovnatelné se zeměmi jako třeba Ghana, Mongolsko nebo Vanuatu. Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) ve spolupráci s poradenskou firmou Grant Thornton Advisory a provozovateli distribučních soustav proto revidoval tuto studii a odhalil metodologickou nesrovnalost v hodnocení rychlosti a nákladnosti procesu připojení k elektrické energii, jednoho z významných hodnotících kritérií studie Doing Business.
Studie Doing business, vydávaná Světovou bankou, má za cíl pomoci zahraničním investorům při rozhodování, ve které zemi zahájí své podnikání. Každý stát (celkem jich studie zahrnuje 189) je v rámci průzkumu hodnocen podle deseti kritérií, která sledují postup při zakládání a provozování firmy. Počínaje prvotními kroky, jako je založení společnosti, nabytí majetku, získání stavebního povolení a zajištění připojení k elektrické energii, až po hodnocení právní vymahatelnosti, ochrany zahraničních investorů nebo procesu podání daňového přiznání. V každém z hodnocených kritérií je sestaveno pořadí jednotlivých zemí, dle rychlosti procesu a nákladů na vyřízení potřebných náležitostí, které jsou podkladem pro výsledné pořadí, jak je snadné začít podnikat v jednotlivých zemích.

Nejslabší jsme byli v oblasti přístupu k elektrické energii
Česká republika výrazně zaostávala zejména v případě hodnocení kategorie „možnost připojení k elektrické energii“, kde byla v roce 2014 na 146. příčce ze 189, a tím pádem se řadila naroveň například s africkými státy, či státy jihovýchodní Asie.
„Když jsem s kolegy procházel výsledky studie, nedokázal jsem si vysvětlit, proč je Česká republika v hodnocení tak nízko a neblíží se například Rakousku, Slovensku či Německu. Český svaz zaměstnavatelů v energetice musel na tuto studii nějak zareagovat a detailně ji přehodnotit.“ Komentuje výsledky studie Richard Vidlička, předseda představenstva ČEZ Distribuce, a.s.

Metodika hodnocení států v oblasti „možnost připojení k elektrické energii“
V obecné rovině jsou hodnocena ve zmiňované oblasti tři kritéria (počet kroků v procesu potřebných k připojení k soustavě, délka trvání celého procesu a celkové náklady na připojení), která mají při vyhodnocování rovnocennou váhu jedné třetiny.
Světová banka v první fázi oslovuje lokální distributory elektrické energie, aby dodali data popisující referenční případy připojení „standardizovaného skladu“ v oblasti největšího průmyslového města. V další fázi jsou tato data předána zástupcům regulačních úřadů, zprostředkovatelům energie, stavebním firmám a nezávislým konzultantům ke kontrole.
Ačkoliv se na první pohled zdá, že je tato metodika přesně definována a nemělo by docházet k nepřesnostem, je z výsledků přesto patrné, že jednotlivé státy poskytují data odlišným způsobem.
K prvním nejasnostem dochází již v samotném hodnocení potřebných kroků k připojení k soustavě, kdy není jasně dáno, zda by v hodnocení měly být zahrnuty skutečně všechny kroky potřebné k připojení. V procesu totiž hrají roli jak distributoři elektřiny, tak samotní žadatelé. Tato nejasnost má ovšem zásadní vliv jak na náklady na připojení do sítě, tak na dobu trvání tohoto procesu.
V případě České republiky byly pro studii zřejmě brány v minulosti v potaz skutečně všechny kroky potřebné pro připojení nového zákazníka a to i ty, na které nemá distributor elektřiny žádný vliv. Modelový příklad výpočtu doby a nákladů na připojení je k dispozici níže.

tab1

Problém studie Doing Business ale nespočíval pouze ve fázi sběru vstupních dat, ale také v jejich zpětné kontrole. Podíváme-li se na seznam odpovědných hodnotitelů z České republiky, odhalíme například, že za oblast energetiky byl uveden zástupce Energetického regulačního úřadu, který již téměř dva roky není jeho zaměstnancem.
Validita vstupních dat pro studii a jejich zpětná kontrola je proto více než diskutabilní. Vzhledem k tomu, že studie Doing Business má zásadní vliv na rozhodování zahraničních investorů, mělo by být v zájmu každého ze zúčastněných států, aby byl proces zadávání vstupních dat skutečně jednotný, včetně jejich následné kontroly, a nedocházelo tak k pochybnostem o celkových výsledcích.
„Výsledky naší analýzy pro mě byly na jednu stranu zarážející, ale také jsem rád, že jsme tyto nedostatky odhalili a upozornili tak na problém. Jsem potěšen, že se nám podařilo zajistit nápravu. Na přípravě tak zásadní studie by měly aktivně pracovat všechny zainteresované instituce.“ Zhodnotil výsledky analýzy Jan Klas, člen představenstva a ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Modelová revize výsledků v oblasti přístupu k elektrizační soustavě
Český svaz zaměstnavatelů v energetice provedl pro studii Doing Business, vydávané Světovou bankou, revizi zadaných vstupních dat v oblasti přístupu k elektrizační soustavě. Na revizi se podílely obě distribuční společnosti, které operují v Praze (PREdistribuce)
a jejím širším okolí (ČEZ Distribuce) a vypracovala ji poradenská společnost Grant Thornton Advisory.
„Snažili jsme se o jediné - aby závěry co nejpřesněji odrážely skutečnou realitu českého podnikatelského prostředí,“ komentoval analýzu David Pirner, Managing Partner Grant Thornton Advisory s.r.o.
Výsledky jsou zpřesněné o reálné lhůty procesu připojení očištěné o veškeré externí vlivy, které není provozovatel schopen vlastními silami odstranit. Výstupy analýzy vycházejí velmi odlišně od dříve posuzovaných a zveřejněných dat Světovou bankou. Následující tabulka popisuje proces a dobu jeho trvání v několika vzorových projektech. Nejedná se o „nejlepší“ ani „nejkratší“ projekty, nýbrž o vzorek projektů, které se nejvíce blížily zadaným parametrům v rámci metodiky vydané Světovou bankou pro řešení studie Doing Business.

tab2

Informace o procesu hodnocení
Ačkoliv se na revizi hodnocení a dat předávaných za ČR začalo pracovat na jaře roku 2014, výsledky se projevily až v aktualizaci na rok 2016. V mezidobí probíhalo detailní ověřování ze strany Světové Banky, která byla v ČR na osobní inspekci a jednáních, kde zástupci PREdi, ČSZE a ERÚ vysvětlovali náležitosti připojení k elektrizační soustavě a specifika ČR. Posun o 81 míst značí dobrý legislativní a metodický přístup české strany a zároveň reálný úspěch ve srovnání s ostatními hodnocenými státy.

Od roku 2015 je poskytovatelem vstupních dat za oblast energetiky Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

TEXT Kateřina Hamzová FOTO archív