MOSAIC je cenově dostupná bezpečnostní programovatelná jednotka určená k zabezpečení strojních zařízení. Zvládne monitorování několika bezpečnostních snímačů, jako jsou bezpečnostní světelné závory, laserové skenery, bezpečnostní spínače, nouzová tlačítka a další.

 

Tento modulární systém disponuje až 14 rozšiřujícími jednotkami a díky až 128 vstupům a 16 OSSD párům výstu­pů je schopen vyřešit i složité bezpečnostní úlo­hy. Výhodou bezpečnostní jednotky MOSAIC je její rychlé zapojení a snadná konfigurace pomocí programovacího softwaru, který je v ceně hard­waru a poskytuje široké možnosti diagnostiky, jako grafické i textové online vizualizace, moni­torování v reálném čase, logování s CRC kódy, dvě úrovně hesel a funkční blok Network. Jed­notlivé jednotky je možné decentralizovat do vzdálenosti až 250 m.

Bezpečnostní jednotka má k dispozici komu­nikační jednotky pro Profibus DP, DeviceNet, CANopen, Ethernet IP, EtherCAT, Profinet, USB. Pro přenos konfiguračního programu lze využít MCM karty.

BEZPEČNOSTNÍ MONITOROVÁNÍ RYCHLOSTI

obr1

Pomocí rozšiřujících modulů MV poskytu­je MOSAIC spolehlivé bezpečnostní moni­torování rychlosti (až PL e) – monitorování nulové rychlosti, max. rychlosti a rozsahu rychlostí a směrů.

 

Monitorování nulové rychlosti ověřuje, zda je nebezpečné zařízení skutečně zastaveno. Monitorování maximální rychlosti kontrolu­je, zda není překročena nastavená bezpečná rychlost, např. během seřizování nebo oprav. Monitorování maximální rychlosti a nulo­vé rychlosti se uplatní ve strojích, kde je třeba rozdílné rychlosti pro výrobu různých materi­álů různými nástroji.

Rozšiřující moduly MV mají až čtyři logic­ky volitelné prahy rychlosti volně konfigu­rovatelné pro každý logický výstup (osu). Každý modul má dva logické výstupy konfi­gurovatelné pomocí programovacího softwa­ru a umožňuje monitorovat až dvě nezávislé osy. Kromě rozšiřujících modulů pro bezpeč­nostní monitorování rychlosti je k dispozi­ci bezpečnostní inkrementální enkodér Sin/ Cos, který ve spojení s bezpečnostní jednot­kou MOSAIC splňuje bezpečnostní katego­rii 4 a standardy SIL3 – PL e.

 

Více informací o produktech výrobce REER naleznete na webu výhradního distributora, firmy REM-Technik s. r. o.: www.rem-technik.cz

 

TEXT/FOTO REM-TECHNIK, S. R. O.