Pokud má být jakýkoli výrobek nejen kvalitní, ale také vyroben s minimálními náklady, je třeba zajistit kvalitu a efektivitu celého výrobního procesu. Ten lze sledovat z různých pohledů. Velmi efektivní metodou sledování výrobních procesů s prokazatelnými výsledky je využití termokamery a vysokorychlostní kamery, které umožňují zobrazit skryté problémy.

 

 

obr1

Velmi rychlým a efektivním nástrojem pro zjištění okamžitého stavu strojů a zařízení je termodiagnostika – tedy snímání teplotního pole pomocí termokamery. Oproti standardním kontaktním diagnostic­kým metodám má termodiagnostika výhodu, protože se jedná o bezkontaktní metodu a pro­vádí se za plného provozu (zatížení) stroje bez jakéhokoli omezení. Pravidelně prováděná ter­modiagnostika má prokazatelně pozitivní vliv na snížení výrobních a provozních ztrát a zvýše­ní spolehlivosti strojů a zařízení.

 

 

SNÍMÁNÍ POVRCHOVÝCH TEPLOT TERMOKAMERAMI FLIR

Pro zajištění kvalitně prováděné termodiagnos­tiky jsou nejvhodnější odolné a profesionální ruční termokamery FLIR. Nabídka ručních ter­mokamer FLIR, největšího a nejstaršího světo­vého výrobce, je velmi rozsáhlá a uspokojí jaké­koli požadavky na kvalitní bezkontaktní měření teplot. Nabízejí se v širokém spektru rozliše­ní až 640x480 bodů a využívají nejmodernější technologie zajišťující rychlé a spolehlivé bez­kontaktní měření teploty. Mezi hlavní před­nosti patří vysoká odolnost, záruka na snímač 10 let (nenabízí žádný konkurenční výrobce), velmi snadné ovládání s menu v češtině a uni­kátní měřící a obrazové funkce. Široký rozsah měřených teplot (-40 °C až + 2 000 °C) pokrý­vá všechny účely využití, jako např. elektro apli­kace (kontrola rozvodů, elektro zařízení a stro­jů, kontrola FVE panelů), strojírenství (tepelné namáhání strojů a výrobků), výrobní procesy (kontrola teplot při výrobě hmot), hutnictví (kontrola teploty taveniny) nebo až stavebnic­tví (detekce tepelných mostů, vlhkostí a netěs­ností).

obr2

Termokamery FLIR umožňují pořizovat termo­vizní snímky spolu s foto snímky. Oba snímky lze prolnout se zvýrazněním kritických teplot, což zjednodušuje identifikaci vadné části stroje nebo zařízení. Speciální obrazovou funkcí, kte­rou nabízejí jen termokamery FLIR, je funkce MSX, která umožňuje pořídit kvalitnější sním­ky s maximálním důrazem na detail.

 

Pro komplexní diagnostiku je možné vyjma termovizního a foto snímku zaznamenat také další data (například elektrické veličiny – na­pětí, proud atd.) přes bezdrátové Bluetooth roz­hraní z kompatibilního multimetru FLIR, kte­ré jsou novinkou pro rok 2014. Pro snadnější identifikaci zařízení lze také využít Bluetooth hands-free k uložení zvukové poznámky. Bez­drátovou komunikaci lze také využít pro on-li­ne přenos obrazu do mobilních zařízení, jako je tablet/SmartPhone nebo PC.

obr3

Všechny uložené snímky lze rychle vyhodnotit v dodávaném SW FLIR, který je v češtině a na­bízí intuitivní a jednoduchou tvorbu zprávy. Při spojení termokamery s počítačem lze uložit pl­ně vyhodnotitelný termovizní videozáznam s možností exportu naměřených dat do Excel-u s kompletním výpisem měřených hodnot v ča­se. Tato funkce je velmi užitečným pomocní­kem pro rozbor rychlých tepelných dějů právě při výrobních procesech.

 

Termokamery FLIR se dodávají s bezkonku­renční desetiletou zárukou na snímač včetně profesionálního poradenství, školení a kom­pletní záručním a pozáručním servisem.

 

VIZUALIZACE A ZÁZNAM RYCHLÝCH DĚJŮ VYSOKORYCHLOSTNÍ KAMEROU

V každém průmyslovém provozu se používa­jí stroje s velmi rychle se pohybujícími částmi po přesných drahách. Jejich spolehlivost a přes­nost ovlivňuje kvalitu výrobku, tedy i provozní a výrobní náklady. Důraz na spolehlivost je kla­den zejména na obráběcí stroje a výrobní, balí­cí a třídící linky.

obr4

Z důvodu rychle se pohybujících částí stro­je není možné provést vizualizaci jen pouhým zrakem či jakoukoli běžnou průmyslovou ka­merou. Spolehlivým řešením je pouze vysoko­rychlostní kamera, která umožňuje záznam od několika stovek až po tisíce snímků za sekun­du. A právě takové jsou vysokorychlostní kame­ry FASTEC Imaging (USA).

 

KAMERY FASTEC IMAGING

Standardní koncepce vysokorychlostních ka­mer je založena na děleném uspořádání a větši­nou jsou velmi finančně náročné. Tyto kamery vyžadují přivést napájení, připevnění na stativ a připojení obrazovky či počítače. To je jak z ča­sového, tak hlavně prostorového důvodu v prů­myslových provozech neefektivní a někdy také zcela nemožné.

Proto firma FASTEC Imaging vyvinula plně přenosnou vysokorychlostní kameru FASTEC TS3, které se velmi úspěšně používají v průmy­slu s prokazatelným přínosem ke zvýšení spo­lehlivosti strojů, ale také v mnoha dalších apli­kacích při testování a vývoji. Přenosná kamera nabízí široké uplatnění a její hlavní předností je unikátní konstrukce, která je založena na prin­cipu All-in-one. Kamera FASTEC TS3 v ergo­nomickém a odolném kovovém těle umožňuje pořizovat záběry v jakýchkoli podmínkách pří­mo „z ruky“ s následnou vizualizací záznamu a možnosti nastavení stroje, což usnadňuje je­jí využití zejména v průmyslových provozech, kde jiné koncepce kamer jsou velmi těžko vy­užitelné.

obr5

V kameře FASTEC TS3 je použit špičkový sní­mač zajišťující velmi kvalitní barevný záznam i při nižším osvětlení. Záznam je možné spus­tit ruční spouští nebo přes externí trigg a lze ho okamžitě přehrát a analyzovat na velkém ve­stavěném dotykovém LCD. Pro pozdější analý­zu lze záznam uložit na SD kartu nebo inter­ní SSD disk.

Bezkonkurenční výhodou je režim FastFire, který umožňuje opakované spuštění záznamu za sebou ve stejném čase, kdy probíhá ukládání předchozího záznamu. Zejména v průmyslu je tato funkce velmi významná.

obr6

Kameru je možné díky rozhraní LAN a Wi­Fi ovládat také ze vzdáleného PC nebo tabletu. V případě potřeby je možné kameru upevnit na stativ a začlenit do stávající podnikové sítě pro provádění automatického záznamu bez nut­nosti přítomnosti obsluhy na místě měření.

 

Poslední novinkou pro rok 2014 je přenosná kamera FASTEC TS4 LR, která umožňuje dlou­hodobý vysokorychlostní mnohaminutový zá­znam s vysokým počtem snímků za sekundu. To neumožňují žádné standardně dostupné ka­mery na trhu a díky této možnosti již nemůže uniknout žádný rychlý děj.

Další novinkou jsou stacionární vysokorych­lostní kamery FASTEC IL3 a FASTEC IL4, které vycházejí z přenosné verze kamery FASTEC TS.

Vyjma dotykového displeje a možnosti ovládá­ní na těle kamery nabízejí stejně vysokou kva­litu záznamu i rozhraní pro ovládání z PC ne­bo tabletu. Koncepce kamer FASTEC IL3 a IL4 umožňuje její plnou integraci do průmyslových provozů stejně tak jako do systémů pro experi­mentální záznam.

Hlavní předností vysokorychlostních kamer FAS­TEC Imaging oproti konkurenčním typům jsou vyjma technické vyspělosti a jednoduchosti obslu­hy, zaručující rychlé a kvalitní pořízení záznamu, také velmi příznivé ceny, které umožňují využi­tí vysokorychlostních kamer při malých investič­ních nákladech a s rychlou návratností.

Termokamery, vysokorychlostní kamery a dal­ší diagnostické přístroje spolu s profesionálním zaškolením, záručním a pozáručním servisem a zcela bezplatným odzkoušením přímo u zá­kazníka nabízí autorizovaný zástupce pro ČR a SR, společnost SpektraVision, s. r. o.

Tel.: +420 312 310 258, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.spektravision.cz

 

TEXT/FOTO ŠTĚPÁN SVOBODA