obr1Automobilový priemysel prechádza zložitým obdobím. Cyklus hospodárskeho ochladenia, požiadavky Európskej únie na dekarbonizáciu a čoraz zložitejší proces schvaľovania, Brexit i protekcionizmus – to sú len niektoré z globálnych problémov. Keď k nim však priradíme aj miestne špecifiká krajín Višegrádskej štvorky – problémy na trhu práce späté s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a prudkým nárastom miezd, či nezáujem mladých o technické smery; je otázka udržateľnosti odvetvia v regióne na programe dňa.


Apel na riešenie problémov odvetvia, ktoré na Slovensku tvorí 13 percent HDP, má 35-percentný podiel na priemyselnom exporte a priamo zamestnáva viac ako 154-tisíc ľudí, vzišiel z piateho ročníka medzinárodnej konferencie NEWMATEC. Tej sa v Šamoríne zúčastnili okrem ministra hospodárstva SR Petra Žigu aj štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz a jeho českí a maďarskí kolegovia Eduard Muřický a László György. Účasť partnerov z regiónu nebola náhodná, odvetvie je silno prepojené, a aj v okolitých krajinách sa stretáva s rovnakými problémami.
Viac informácií o konferencii, ale aj o téme elektromobility a vodíkového pohonu, vám prinesieme v nasledujúcich vydaniach Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT Michal Múdrý FOTO Ján Minár