titulnyProces zavádzania produktu do sériovej výroby v automobilovom priemysle sa skladá z niekoľkých fáz. Jednou z kľúčových fáz celého procesu je nábehová fáza, v ktorej sa produkt, ako aj výrobné technológie pripravujú na nábeh do sériovej výroby.


Nábehová fáza sa začína po odsúhlasení konečného dizajnu výrobku, keď sa začne príprava výroby prvých prototypov. Následne sa prototypy skúšajú a optimalizujú. V závislosti od komplexnosti produktu, môže proces testovania a optimalizovania trvať od pár týždňov do niekoľkých mesiacov.
Ak prototypy úspešne prešli testami, začína sa s fázou prípravy produktu a produkčných zariadení do sériovej výroby. Ak je výroba otestovaná a pripravená, vyrobia sa následne prvé sériové vzorky, ktoré je potrebné uvoľniť do sériovej výroby udelením Part Submission Warrant. Uvoľnením produktu do sérovej výroby sa nábehová fáza končí.

Nábehová fáza projektu
Nábehová fáza projektu v automobilovom priemysle je ohraničená míľnikmi a pre jej spustenie alebo ukončenie je potrebné formálne naplnenie obsahu kontrolných bodov (míľnikov) predložením potrebných dokumentov. V automobilovom priemysle je jeden z najdôležitejších dokumentov pre ukončenie nábehovej fázy Part Submmission Warrant. Je to dokument, ktorý kvalitatívne uvoľňuje produkt do sériovej výroby.

* * * * *
Part Submmission Warrant
Dokument, ktorý kvalitatívne uvoľňuje produkt do sériovej výroby.
* * * * *

Nábehová fáza projektu sa začína odsúhlasením konečného dizajnu produktu. Tento míľnik predstavuje stav, kedy je zmena dizajnu produktu možná iba za nevyhnutných podmienok, pretože sa začína s výrobou sériového náradia pre výrobné zariadenia. Sériové náradie je vyrobené z tvrdých materiálov, aby vydržalo veľké výrobné dávky a neopotrebovávalo sa. Preto je jeho následná úprava technologicky a ekonomicky nevýhodná.

Výroba prototypu
Následne sa v tejto fáze spúšťa výroba prototypov alebo v automobilovom priemysle označovaných ako M1 vzoriek. Prototypy sa vyrábajú z mäkkého náradia v malých výrobných dávkach, niekedy iba pár desiatok kusov, aby ak je to nevyhnutné, boli možné drobné úpravy na náradí alebo produkte. V ďalšom kroku sa začína proces testovania a skúšania prototypov.
V závislosti od komplexnosti a funkčnosti produktu môžu testy trvať niekoľko dní až mesiacov. V prípade kritických častí automobilu ako napríklad kolesové ložiská, brzdy, časti nápravy prebieha testovanie bezpečnosti za špeciálnych podmienok v laboratóriu. Výsledky testov ako aj výrobné rozmery prototypov sa posudzujú oddelením kvality resp. oddelením kontroly vzoriek a tieto sa predkladajú zákazníkovi vo forme M1 vzorkovej správy ako dôkaz, že produkt je vhodný na spustenie do sériovej výroby.
Po uvoľnení prototypových vzoriek zákazníkom sa v ďalšom kroku samotný produkt, ako aj výrobné zariadenia optimalizujú. Výrobné zariadenia sú už v nábehovej fáze vyrobené a počas výroby a testovania prototypov prebieha ich inštalácia a uvedenie do prevádzky vo výrobnom podniku. Výrobné zariadenia je následne potrebné optimalizovať, aby bolo možné v sériovej výrobe dosiahnuť výrobné a nákladové ciele.
Proces optimalizácie produktu a výrobných zariadení je rozdelený do viacerých fáz.

V nemeckej literatúre sa tieto fázy označujú:
• Prototypen (prototypová) fáza
• VFF (Vorserien-Freigabe) fáza
• PVS (Produktions-Vorseie) fáza
• 0-Serie (nultá séria)
• SOP (Start-of-Production)

V anglickej literatúre sa tieto fázy označujú:
• VP (Verification Prototype) fáza
• HTFB (Hard-Tool-Functional-Build) fáza
• TT (Tooling Trial) fáza
• PP (Pre production) fáza
• J1 (Job1)

Počas obdobia optimalizácie sa v niekoľkých krokoch v závislosti od náročnosti produktu alebo výrobných technológii produkujú skúšobné vzorky označované ako M3 vzorky, ktoré sa následne rozmerovo kontrolujú.
V prípade zistenia odchýlky od výkresového stavu, ktorú nie je možné úpravou technologického postupu odstrániť, je možné pristúpiť k schváleniu tejto odchýlky produktu od výkresovej dokumentácie, ak táto nemá vplyv na bezpečnosť a funkčnosť produktu.
K schváleniu odchýlky dochádza iba na vopred stanovené obdobie, v automobilovom priemysle sú to pri prvom schválení tri mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak nedošlo ku korekcii na výkresový stav. V súčasnosti sa tento proces deje pomerne často, aj keď využitím moderných technológií, ako CAD modelovanie a 3D tlačiarne, došlo k výraznému zníženiu počtu nutnosti schvaľovania odchýlok.
Za predloženia rozmerovej odchýlky produktu je zodpovedný konštruktér. Ten vyplní preddefinovaný dokument, ktorý obsahuje podrobné údaje o produkte, ako číslo dielu, jeho popis, materiál, číslo výkresu a detailný popis odchýlky. Následne je potrebné vyjadrenie dotknutých oddelení – kvality, konštrukcie, nákupu, logistiky a projektového vedenia. Ak je odchýlka schválená, je to potrebné zdokumentovať v príslušnom systéme (najčastejšie SAP, ale niektoré automobilky využívajú vlastné systémy) a je možné diel uvoľniť pre výrobu sériových vzoriek.

obr1

Testovanie
Po uplynutí obdobia, keď je odchýlka v platnosti a nie je možná korekcia na výkresový stav môže dôjsť k úprave výkresovej dokumentácie podľa aktuálneho stavu výrobku. Treba mať na zreteli, že každá zmena výkresu v tejto fáze predstavuje zmenu sériového náradia, ktorá je spojená s vysokými nákladmi na jeho úpravu. O zmenu výkresovej dokumentácie smie žiadať iba konštruktér a proces vystavenia požiadavky na zmenu je totožný s procesom vystavenia odchýlky.
Počas výroby M3 vzoriek sa naďalej vykonáva ich rozmerová kontrola a testovanie. Ak sú výrobné zariadenia optimalizované na dosiahnutie výrobných a nákladových cieľov, je možné pristúpiť k uvoľneniu vzoriek podľa QS9000/PPAP pre sériovú výrobu označovaných ako M4 vzorky.

Sériová výroba
Výroba sériových vzoriek prebieha za sériových podmienok, ktoré by mali byť počas výroby vzoriek nemenné. Pri samotnom procese výroby sériových vzoriek je prítomný zástupca zákazníka zodpovedný za kvalitu.
Ak z nevyhnutného dôvodu došlo k úprave alebo zmene sériových podmienok, všetky odchýlky od sériového stavu zaznamená pracovník zodpovedný za kvalitu a pri konečnom uvoľňovaní vzoriek je potrebné ich schválenie. Sériové vzorky sú potom odoslané na vzorkové oddelenie, kde sa vykonáva ich rozmerová kontrola a preveruje sa existencia potrebných dokumentov.

Zoznam dokumentov potrebných na uvoľnenie podľa QS9000/PPAP procesu:
• Výkres produktu schválený zákazníkom;
• D-FMEA;
• P-FMEA;
• Flow chart;
• Kontrolný plán;
• Výrobný plán;
• Výrobné výkresy produktu;
• Uvoľňovací list pre všetky výrobné zariadenia;
• IMDS International-Material-Data-System;
• Správa z overenia výrobných kapacít;
• Rozmerová správa z M4 vzoriek;
• Výsledky testov;
• PSW.

obr2

Zodpovední pracovníci
Pracovník zabezpečenia kvality alebo oddelenia kvality pre prípravu na nábeh do série je zodpovedný za nasledujúce dokumenty: P-FMEA (spolu s technológom a konštruktérom), Flow chart, kontrolný plán, uvoľňovací list pre všetky výrobné zariadenia a správu z overenia výrobných kapacít.

Konštruktér je zodpovedný za prípravu dokumentov:
D-FMEA a výkres produktu. Pracovník vzorkového oddelenia pripraví rozmerovú správu M4 vzoriek, IMDS správu, správu z testovania a PSW. Ak je to z dôvodu bezpečnosti alebo požiadavky zákazníka potrebné, je možné zo sériovej výrobnej dávky odoslať vzorky na konečné testovanie. Pri rozmerovej kontrole sa posudzuje vopred definované množstvo dielov na rozmerovú presnosť. Ak zákazníkom nie je definované inak, zvyčajne to býva päť náhodne vybraných dielov zo sériovej výrobnej dávky. Jeden diel zo začiatku tri diely zo stredu a jeden z konca výrobnej dávky.
Ak sa jedná o komplexný produkt celý proces nábehu produktu je koordinovaný samostatným pracovníkom označovaným ako nábehový inžinier. Ten koordinuje jednotlivé čiastkové úlohy v rámci nábehovej fázy.
Overenie výrobných kapacít sa označuje procesom Run&Rate, keď poverený pracovník oddelenia kvality od zákazníka preverí dostupnosť a stabilitu výrobných zariadení. V rámci procesu sa preveruje kvalita a stabilita procesu, ako aj kvalita jednotlivých produktov v rámci dohodnutej výrobnej dávky, ktorá je stanovená zákazníkom.
O priebehu kontroly je vyhotovený zápis, ktorý sa následne prikladá k vzorkovým dokumentom. Ak sú všetky potrebné dokumenty k dispozícii pracovník vzorkového oddelenia je zodpovedný za odoslanie dokumentácie zákazníkovi. Oddelenie kvality u zákazníka obsahovo preverí všetky dokumenty a následne ich schváli, vyžiada si chýbajúce dokumenty alebo požiada o ich úpravu.
V poslednom kroku zodpovedný pracovník oddelenia kvality zákazníka, vyjadrí súhlas na základe zaslaných dokumentov podpísaním PSW dokumentu a tým uvoľní daný produkt do sériovej výroby.
Uvoľnením produktu do sériovej výroby sa nábehová fáza projektu končí a naplnením obsahu kontrolného bodu je možné nábehovú fázu uzavrieť. Za uzavretie nábehovej fázy je zodpovedný projektový vedúci, ktorý pripraví dokumenty pre schválenie ukončenia fázy.

ZÁVER
Zložitosť produktov vyrábaných v automobilovom priemysle v súčasnosti narastá. S ňou sa ruka v ruke zvyšujú aj nároky na riadenie procesu zavádzania týchto produktov do sériovej výroby. Poznanie celého procesu zavádzania produktu do sériovej výroby a tým jeho efektívne riadenie vedie k dosiahnutiu stanovených základných cieľov projektu v oblasti kvality, termínov, a nákladov. Jednou s dôležitých fáz vzniku produktu je nábehová fáza, v ktorej sa uvoľnením konečného dizajnu výrobku mení produkt z virtuálneho na skutočný.
Produkt v rámci nábehovej fázy prechádza jednotlivými krokmi výroby prototypov, optimalizácie výrobku a parametrov výrobných zariadení a následne výroby sériových vzoriek a ich uvoľnením do sériovej výroby. Uvoľnenie vzoriek sa uskutočňuje podľa procesu popísaného v QS9000/PPAP a VDA. Nábehová fáza sa končí uvoľnením produktu do sériovej výroby a jej spustením.

Poďakovanie:
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0718/17 Štúdium vplyvu technologických parametrov povrchových vrstiev poľnohospodárskej a lesníckej techniky na kvalitatívne parametre, bezpečnosť a environmentálnu prijateľnosť

TEXT/FOTO: Martin Baláž a kol.
Ďalší spoluautori:
Zuzana CSILLAGOVÁ, Gabriel POLÓ, Maroš KORENKO, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Technická fakulta, Anna SZELĄG-SIKORA, University of Agriculture in Krakow, Faculty of Production and Power Engineering
Recenzent/Reviewer: Ing. Erika Sujová, PhD.

POUŽITÁ LITERATÚRA
[ 1] firemné podklady Jaguar Land Rover Ltd., PCDS
[2] firemné podklady Schaeffler, štandardy S296001_1 2016-02-09, P 173200 verzia E 2014/12, P173200-20 verzia B 2014-11, P170112 verzia F 2014-09
[3] Gerhard Hab, Reinhard Wagner: Projektmanagement in der Automobilindustrie Effizientes Management von Fahrzeugprojekten entlang der Wertschöpfungskette, Gabler Verlag, 2013, ISBN-978-3-8349-9252-9
[4] KORENKO, M. 2013. Riadenie projektov. Vydavateľstvo SPU, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, 2013, s. 28, ISBN-978-80-552-0962-3.
[5] STN EN ISO 9000: 2006: Systém manažérstva kvality, Základy a slovník.
Bratislava: SÚTN, 2006.
[6] BENKOVÁ, M. 2007. Zabezpečovanie kvality procesov. Košice: TECHNICKÁ UNIVERZITA, 2007. s. 85.