titmNa Slovensku sa v minulom roku vyrobilo podľa Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) viac ako 1 100 000 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom 2018 mierny nárast. S týmto výsledkom aj naďalej zostávame svetovým lídrom vo výrobe automobilov per capita, čo znamená, že sme u nás vyrobili 202 osobných motorových vozidiel na 1 000 obyvateľov. Podiel automobilového priemyslu na celkovom priemysle dosiahol 49,5 percenta a podiel na exporte 46,6 percenta. Automobilový priemysel priamo zamestnáva viac ako 177 000 ľudí a priamo aj nepriamo generuje až 275 000 pracovných miest. Akokoľvek sú tieto čísla pozitívne, predstavitelia ZAP SR upozorňujú, že na udržanie konkurencieschopnosti bude potrebné prijať v tomto roku zásadné opatrenia. Aj preto chcú pokračovať v začatom dialógu s vládou a apelovať na rýchlejšiu realizáciu navrhnutých opatrení.

 

Bariéry napredovania
ZAP SR má dlhodobo jasne zadefinované základné bariéry ďalšieho napredovania automobilového priemyslu na Slovensku. Ide hlavne o akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, rýchly a nepredvídateľný nárast mzdových nákladov, neexistenciu systému transferu vedeckých poznatkov do aplikačnej praxe a nízku úroveň rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility. „Okrem toho nás znepokojujú ďalšie kroky zo strany vlády, ktoré naďalej znižujú našu konkurencieschopnosť,“ hovorí Alexander Matušek, prezident ZAP SR. „Absencia kvalitného sociálneho dialógu pri stanovení minimálnej mzdy, priame aj nepriame zvyšovanie nákladov zamestnávateľov či prijímanie ďalších opatrení bez ochoty kompenzácií – to všetko ohrozuje budúcnosť automotive sektoru.“

obr1

Dialóg s vládou
Zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu SR rokovali s vládou dvakrát - v decembri 2017 a vo februári 2019. Výsledkom sú uznesenia s konkrétnymi úlohami. Do žiadneho z uznesení sa nedostalo 13 bodov z materiálu ZAP SR, z čoho 5 je zásadných. Medzi ne patrí odpojenie minimálnej mzdy ako referenčnej veličiny pre zvyšovanie nákladov zamestnávateľov; vytvorenie účinného mechanizmu na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov a ich pracovných návykov v čase stagnácie ekonomického vývoja; možnosť vyplácania prostriedkov na rekreačné poukazy zo sociálneho fondu zamestnávateľa; oslobodenie 13-teho a 14-teho platu, prípadne ďalších platov vyplácaných nad rámec zákona minimálne do výšky priemerného mesačného platu zamestnanca, od odvodov a daní na strane zamestnancov aj zamestnávateľov; revízia pravidiel pracovného času z hľadiska ich flexibility, vrátane rozšírenia možnosti dohody zamestnávateľa s podnikovou odborovou organizáciou na flexibilite pracovného času. Preto ZAP SR od súčasnej vlády požaduje urýchlené plnenie prijatých uznesení a podpis spoločného memoranda. Zásadným dokumentom, ktorý bude ovplyvňovať budúcnosť automotive sektoru, bude aj programové vyhlásenie novej vlády.
„Za mimoriadne dôležitú považujem podporu nákladovej stability zamestnávateľov tak, aby legislatívne opatrenia ovplyvňujúce náklady zamestnávateľov neznižovali konkurencieschopnosť priemyslu,“ hovorí Alexander Matušek. „Nepremyslené opatrenia majú negatívny dopad na výšku nákladov, napríklad vo forme odvodov alebo obecných daní. Tak ako požadujeme pri prijímaní legislatívy, zvyšujúcej administratívu, vypustenie inej byrokracie, tak nové dane a poplatky, zvyšujúce náklady, je treba kompenzovať v iných oblastiach. To sa týka aj prípadne nových daní, akými sú environmentálne, digitálne či náklady na realizáciu Green Deal – uhlíkovej neutrality.“ Zároveň je podľa Alexandra Matušeka nevyhnuté pripraviť sa na novú realitu, ktorá prináša iné vnímanie mobility. „Zmeny v pohonoch, prechod na autonómne riadené vozidla, dobudovanie infraštruktúry, digitalizácia, automatizácia, kybernetická bezpečnosť – to všetko sú výzvy, ktoré pred nami stoja v krátkej budúcnosti.“

obr2

Registrácia vozidiel
Vysoké hodnoty dosiahli v roku 2019 aj registrácie nových automobilov, dokonca padol aj doterajší rekord. Dohromady bolo zaregistrovaných 113 863 nových oficiálne dovezených vozidiel všetkých kategórií. V porovnaní s rokom 2018 je to nárast o 1 998 vozidiel. V minulom roku padol rekord aj v predaji osobných motorových vozidiel (kategória M1). Celkový počet dosiahol 101 568 vozidiel, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 3 488 vozidiel. V ostatných kategóriách – ľahké úžitkové vozidlá, ťažké úžitkové vozidlá, autobusy – bol zaznamenaný v roku 2019 pokles. Najviac nových automobilov bolo registrovaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji. Na Slovensku sa v minulom roku zaregistrovalo aj 68 155 individuálne dovezených vozidiel. Podiel nových vozidiel na celkových registráciách tak dosiahol 59,8 percenta. V roku 2019 stále pretrvával trend dovozu veľmi starých vozidiel (viac ako 15-ročných), čo má vplyv na bezpečnosť na cestách, úroveň emisií z dopravy a životné prostredie.

TEXT/FOTO ZAP SR