Automatizácia, Robotizácia, Digitalizácia

obr1mServisní mobilní roboty určené pro monitorování a manipulaci s objekty musí být vybaveny kamerovým subsystémem. Kamerový subsystém zahrnuje také kameru umístěnou na stožáru. Pohled z této kamery dává informaci o dění na platformě robotu. Článek prezentuje vyrobený prototyp teleskopického monitorovacího ramena, které je určeno pro monitorování robotu, získávání a zpracování metrických 3D informací v reálném čase.

obr1Systém popísaný v príspevku poskytuje nástroje na zvýšenie ziskovosti robotizovaného systému tým, že umožní vykonávať úlohy, akými sú napríklad školenie, programovanie a optimalizácia bez nutnosti zásahu do výrobného procesu.

 

Jednou z najmodernejších technológií, ktorá významnou mierou prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a efektívnemu riadeniu výrobných podnikov je simulácia. Možnosti jej nasadenia sú veľmi široké, od testovania súčiastok vo fáze vývoja až po simuláciu komplexných výrobných systémov, akým je digitálny podnik.

tb1mNeustále znižovanie času výroby v podmienkach súčasných automatizovaných systémov si vyžaduje použitie off-line programovania. Táto technológia je však na jednej strane podmienená reálnosťou namodelovaného stavu v porovnaní so skutočným stavom, na strane druhej geometrickou presnosťou reálneho prostredia v porovnaní s nominálnymi hodnotami.

titmRozširovanie používania robotov a moderných automatických systémov núti seriózne sa zamyslieť nad možnými dôsledkami tohto procesu v širokom spektre sociálnych a pracovných aspektov, ako sú úroveň a štruktúra zamestnanosti, potreba kvalifikovaných pracovných síl, organizácie práce, predĺženie pracovného dňa, zmennosť a podobne.

titServisné roboty môžu pracovať v čiastočne alebo plne autonómnom režime z hľadiska riadenia. Z energetického hľadiska sa obvykle vyžaduje, aby systémy boli autonómne. Režim činnosti určuje zložitosť a komplexnosť senzorového systému, riadiaceho systému, komunikačného systému, metód a algoritmov riadenia.