Bez ohľadu na to či s digitalizáciou začínate, alebo máte pred sebou zložité digitalizačné výzvy, európsky digitálny a inovačný hub (EDIH) EXPANDI 4.0 vás bude sprevádzať na ceste k digitálnej budúcnosti. Prichádza s ponukou špecializovaných služieb v oblasti digitalizácie, automatizácie a bezpečnosti, spojenou s vysokou odbornosťou a individuálnym prístupom. Služby EXPANDI 4.0 máte možnosť financovať v plnej výške zo zdrojov Európskej komisie a z Plánu obnovy a odolnosti. Schéma financovania otvára možnosť dostať sa k expertným službám aj tým podnikom, pre ktoré boli dosiaľ z kapacitných či finančných dôvodov nedostupné.

EDIH – podpora firiem v digitalizácii
Európska komisia (EK) v snahe dosiahnuť vyššiu a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ) pripravila program Digitálna Európa, prostredníctvom ktorého v prvej fáze zriadila viac ako 130 EDIH vo všetkých členských krajinách EÚ. Tie postupne začínajú ponúkať svoje služby. Výberom prešlo úspešne päť slovenských digitálnych a inovačných hubov. Pre svoj projekt získalo podporu aj konzorcium partnerov EXPANDI 4.0.

* * * * *
EXPANDI 4.0 tvorí konzorcium šiestich renomovaných spoločností s vysokou expertízou v rôznych oblastiach digitalizácie: Matador Industries, Národné centrum robotiky, SOITRON, SOVA Digital, Slovenská inovačná a energetická agentúra a Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM.
* * * * *

EXPANDI 4.0 sa špecializuje na podporu v digitalizácii malých a stredných podnikov. „Našim poslaním je priniesť do podnikov digitalizačné know-how. EXPANDI 4.0 poskytuje podnikom služby od auditov digitálnej zrelosti a bezpečnosti, cez testovanie pred investíciami, poradenstvo v strategickej a implementačnej oblasti,“ informuje Michal Műhl, hlavný projektový manažér EXPANDI 4.0, a dodáva: „Pomáhame tiež so vzdelávaním a prehlbovaním zručností aktuálnych a budúcich zamestnancov, a radíme, ako financovať digitalizačné projekty.“

V špičkovom TestBede 4.0 spoločnosti SOVA Digital, robotických pracoviskách Národného centra robotiky, laboratóriách a pracoviskách Matador Industries zameraných na technológie Industry 4.0 vám pomáhame overovať a optimalizovať vaše projekty a riešenia. V špičkovom TestBede 4.0 spoločnosti SOVA Digital robotických pracoviskách Národného centra robotiky laboratóriách a pracoviskách Matador Industries
V špičkovom TestBede 4.0 spoločnosti SOVA Digital, robotických pracoviskách Národného centra robotiky, laboratóriách a pracoviskách Matador Industries zameraných na technológie Industry 4.0 vám pomáhame overovať a optimalizovať vaše projekty a riešenia.

Digitalizácia malých a stredných podnikov dlhodobo stagnuje
Malé a stredné podniky majú nezastupiteľnú úlohu v štruktúre slovenského hospodárstva a pri tvorbe pracovných miest. Pre slovenskú ekonomiku je ich podpora mimoriadne dôležitá, a je jednou zo strategických priorít aj EK. Majú zásadný význam na transformáciu slovenského priemyslu na udržateľný a digitálny. Podľa výsledkov prieskumu Industry4UM, však práve malé a stredné podniky najvýraznejšie stagnujú v digitalizácii. Celkovo dnes digitalizuje len necelá štvrtina podnikov.

Transformačné tempo brzdí rastúca inflácia, zvyšovanie cien materiálov, energií a palív, ako aj neistota spojená s domácimi politickými turbulenciami a vojnovým konfliktom na Ukrajine. Tieto okolnosti podnikom určujú priority, ovplyvňujú postoj k digitalizácii a tempo aplikácie Industry 4.0. Napriek zložitej situácii si podniky uvedomujú, že by im digitalizácia v situácii spojenej s krízami pomohla. „Chýbajú im však vedomosti a zručnosti potrebné na aplikáciu digitálnych riešení. V tejto fáze im vieme efektívne pomôcť a sprevádzať ich na ceste k digitálnej budúcnosti,“ konštatuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital, konzorčný partner EXPANDI 4.0.

Chodíme za vami do regiónov školíme radíme a diskutujeme o našich službách o financovaní inovačných a digitalizačných projektov ale aj prístupe k informáciám a zdrojom prostredníctvom siete EDIH ovjpg Chodíme za vami do regiónov školíme radíme a diskutujeme o našich službách o financovaní inovačných a digitalizačných projektov ale aj prístupe k informáciám a zdrojom prostredníctvom siete EDIH ovjpg
Chodíme za vami do regiónov, školíme, radíme a diskutujeme o našich službách, o financovaní inovačných a digitalizačných projektov, ale aj prístupe k informáciám a zdrojom prostredníctvom siete EDIH-ov.

Ako digitalizujú podniky
- Digitalizácia podnikov stagnuje, digitalizuje len necelá štvrtina podnikov
- Prekážkou digitalizácie je nedostatok strategických vedomostí o digitalizácii
- Pretrvávajú problémy s prípravou implementačných stratégií a tímov
- Podniky nemajú vybudovaný systém inovačného riadenia a rozvoja
- Podniky začínajú uvažovať o vzdelávaní a posilňovaní zručností zamestnancov
- Napriek zložitej hospodárskej situácii je väčšina podnikov odhodlaná digitalizovať
- Podniky sú presvedčené, že by vplyvy kríz zvládali lepšie, ak by boli digitalizované

(Zdroj: Prieskum Industry4UM)

Pre tých, ktorí s digitalizáciou len začínajú, ale aj pre rozbehnuté projekty
Cieľom EXPANDI 4.0 je poskytnúť podnikom efektívne nástroje na akcelerovanie inovácií, zlepšenie výkonnosti, podporu digitalizácie a digitálnej transformácie. „Aktuálna ekonomická a politická situácia v Európe si vyžaduje zvyšovať odolnosť, flexibilitu a konkurencieschopnosť podnikov. Slovenské podniky sa potrebujú udržať v dodávateľskom reťazci ako jeho životaschopné súčasti. Ponuka služieb EXPANDI 4.0 bude významne prispievať na ich posilnenie,“ konštatuje Martin Morháč. Preto sú poradenské a realizačné tímy v intenzívnom kontakte s podnikmi. „Sme denne v podnikoch, testbedoch alebo na špeciálnych podujatiach, kde informujeme o službách a podmienkach ich využívania. Považujeme za nevyhnutné šíriť osvetu a byť pre podniky partnerom v procese digitalizácie,“ približuje Michal Műhl.

Služby EXPANDI 4.0
- hodnotenie digitálnej vyspelosti
- hodnotenie kybernetickej bezpečnosti
- laboratórne a expertné overenie riešení
- zvýšenie digitálnych zručností zamestnancov
- prepojenie v rámci digitálneho ekosystému
- pomoc so získaním finančnej podpory pre digitalizačné projekty

Služby EXPANDI 4.0 sú koncipované tak, aby umožnili prístup k potrebnej výbave zručností v rôznych oblastiach súvisiacich s digitálnou transformáciou a Industry 4.0. Podnik môže využiť služby jednotlivo, alebo ich kombinovať podľa potreby. V tímoch nájdete odborníkov, inovátorov, digitalizačných a technologických expertov. Na overenie riešení majú k dispozícii špičkové laboratórne pracoviská.
Vstupnou službou je hodnotenie digitálnej zrelosti. „Odborne posúdime a vyhodnotíme aktuálny stav digitalizácie podniku. Na jeho základe upozorníme na potenciál príležitostí na dosiahnutie zmien, zlepšení jeho vnútorného fungovania a výsledkov podnikania,“ informuje Martin Morháč. So strategickým nastavovaním digitalizačných procesov ide ruka v ruke nutnosť posilniť zručnosť zamestnancov. V tejto súvislosti EXPANDI 4.0 pracuje na modulárnom vzdelávacom programe ING 4.0, pripravuje odborné školenia a technologické bootcampy nielen pre aktuálnych zamestnancov podnikov, ale aj budúcich – študentov univerzít a stredných odborných škôl.

Služby si financujete z európskych a štátnych zdrojov
50na50Služby EXPANDI 4.0 si firmy financujú v plnej výške z externých zdrojov. Polovica hodnoty služby je pokrytá z Plánu obnovy a odolnosti prostredníctvom schémy de minimis, a druhá polovica zo zdrojov EK.

Nárok na financovanie služieb zo schémy má podnik po splnení podmienok – musí patriť do kategórie malý a stredný podnik, v priebehu posledných troch rokov neprekročil čerpanie zo schémy de minimis vo výške 200 tis. eur (vrátane dcérskych a sesterských firiem), a nefiguruje v zoznamoch dlžníkov.

Schéma finančnej podpory umožňuje naštartovať a akcelerovať digitalizáciu aj v podnikoch, ktoré z rôznych dôvodov doteraz váhali, alebo nemali dostatok kapacít venovať sa jej. „Je to efektívny nástroj na akcelerovanie inovácií, digitalizácie a digitálnej transformácie organizácií. Podnikom táto forma financovania pomôže rozbehnúť procesy digitalizácie a podporí ich v rozvoji,“ konštatuje Michal Műhl. Vytvorí priaznivé podmienky na dynamizovanie prenosu potrebného know-how do kľúčového segmentu slovenského priemyslu.

Viac informácií: www.expandi40.sk
Sledujte nás: FB a LinkedIn // expandi40

financovane

TEXT/FOTO redakcia EXPANDI 4.0