SZTVS

Dňa 29. septembra sa v Congress Hoteli Centrum v Košiciach uskutočnil - 14. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2021 – FITS 2021. Podujatie zorganizoval Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.

 Aj napriek obmedzujúcim anticovidovým opatreniam sa na predmetnom fóre zúčastnilo mnoho odborníkov a zástupcov našich spoločností, štátnej a akademickej sféry.

 

Podujatie ponúklo 4 prezentácie v rámci dvoch prednáškových blokov: odborná časť konferencie a akademická časť konferencie. Účastníci konferencie vzhliadli tieto vystúpenia:

 • Vedecká a výskumná spolupráca v rámci zahraničných kontaktov pracovísk SAV

Zuzana Panczová, podpredsedníčka Slovenskej akadémie vied

 • Mechanochémia: multidisciplinárny nástroj využiteľný v rôznych odvetviach vedy a techniky

Matej Baláž, laureát ocenenia mladý Vedec roka SR

 • Trendy rozvoja vedy a techniky na technických univerzitách a spolupráca s praxou

Ivo Petráš, prorektor TU v Košiciach

 • ZSVTS a jeho novodobých 30 rokov

Dušan Petráš, prezident ZSVTS

 V rámci akademickej a slávnostnej časti programu konferencie boli významným osobnostiam vedy, techniky a vzdelávania, a tiež členom ZSVTS, za ich aktívnu a obetavú prácu na poli vedy a techniky, odovzdané tieto ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 30. výročiu vzniku ZSVTS.

 ZSVTS

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnosti (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové združenie záujmových odborných vedecko-technických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 20-tisícovú členskú základňu, združenú v 45 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike. Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky. ZSVTS je členom významných medzinárodných mimovládnych organizácií ako sú FEANI (Európska inžinierska federácia), WFEO (Svetová inžinierska federácia), ENAEE (Európska sieť akreditačných agentúr) a ďalšie.

TEXT Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING, FOTO Ján Minár

 Z podujatia prinesieme v najbližšom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství príspevok o 30. výročí SZVTS, inšpiratívny článok od Mateja Baláža a článok Vedca roka prof. Michala Cehlára.