Pred páostatne1 rokmi sme boli v ekonomike, strojárstvo nevynímajúc, svedkami prudkého nárastu záujmu o outsourcing. Outsourcingové firmy vznikali ako huby po daždi, zasahovali postupne do širokého spektra firemných činnosti. Prišla však kríza a záujem o tieto služby tak ako pred časom rástol - pre zmenu padal...

Čo teda znamená outsourcing? Ide o umelo vytvorené slovo z anglických slov out (von) a source (zdroj). Outsourcing je koncepcia, ktorá sa zakladá na odbere zdrojov z oblasti mimo podniku. Jednotlivé podnikové procesy vykonáva externý poskytovateľ služieb alebo výrobca. Outsourcing je rozšírený napríklad vo výrobnom priemysle, kde sa výroba presunie na zmluvného výrobcu. Pojem outsourcing sa najčastejšie aplikuje na IT infraštruktúru alebo na procesy náročné na IT, lebo sa stal známym v 80. rokoch v súvislosti s veľkými IT-ousourcingovými zmluvami od General Motors a Eastman Kodak. Outsourcing sa rozšíril z oblasti IT do takmer všetkých podnikových procesov, od výskumu, cez výrobu, účtovníctvo až po ľudské zdroje.

Strojárske reálie

Boom outsourcingu sa nevyhol ani strojárstvu. Veľmi zreteľne fungoval pred krízou a funguje dodnes. Poznáme najmä jeho úspešnú formu - Toll manažment, označovaný aj ako integrovaný dodávateľ.

Tak napríklad v USA dosahuje trh s integrovanými dodávateľmi objemy vyše 8 miliárd USD. Integrovaný dodávatelia sa podieľali cca 22 percentami na celkových integrovaných dodávkach trhu. V celosvetovom meradle je toll manažment rýchlo rozvíjajúcim sa trhom s potenciálom ďalšieho rastu.

Práve v oblasti obrábania a komplexných služieb súvisiacich so zabezpečovaním obrábacieho náradia si tool manažment aj v čase krízy zachoval a v prípade úspešných firiem, posilnil svoju pozíciu. Tam, kde firmy bežne v rámci šetrenia a redukcie nákladov sa zbavovali vonkajších dodávateľov služieb - toto neplatilo v oblasti náradia.

Prozákaznícka orientácia

Čím je tool manažment zaujímavý pre strojársku firmu? Úspešní dodávatelia náradia stavajú na filozofii, podľa ktorej je prvoradá spokojnosť zákazníka.

V priebehu rokov sa aj v našich pomeroch vyprofilovali nasledovné ciele pri prozákazníckej orientácií:

  • Úspora administratívnych nákladov
  • Spoľahlivá dátabáza využívania rezných nástrojov
  • Neustála redukcia nákladov
  • Eliminovanie zničenia nástroja, tzn. možnosť lepšieho využitia nástroja
  • Presne definované  náklady na obrobok
  • 100 - percentná  dostupnosť rezného náradia
  • Jednoduchý nákup

Znižovanie skladových zásob

Firma využívajúca tool manažment, vďaka spolupráci s externým špecialistom na náradie, dnes vie jasne definovať fixné náklady na obrobok. Ruka v ruke s tým rastie vzdelanostná úroveň jej technológov a operátorov strojov a možnosti efektívneho a ekonomického využívania náradia a pod. Konečným efektom je zvýšenie kvality obrobku a vyššia produktivita.

Tool manažment nezabezpečuje len dodávku konkrétneho náradia, zaškolenie obsluhy, nastavenie a meranie prvkov pre konkrétne obrábanie. Zasahuje do celej sféry od logistiky (skladové zásoby, on-line dodávky), obmenu náradie ( brúsenie, povlakovanie), kontrolu, redukciu nákladov, ponuky produktívnejšieho náradia.

Vďaka tool manažmentu sa vytvára skutočné partnerstvo so zákazníkmi pri dosiahnutí hlavných cieľov: Neustálemu zvyšovanie produktivity a znižovaní nákladov pri rešpektovaní kvalitatívnych požiadaviek

Strojárska firma sa tak môže naplno venovať svojej hlavnej činnosti- výrobe.

TEXT: Ján Minár FOTO: archív redakcie