VVK1aVyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bola Národná konferencia tématický zameraná na oblasť energetiky - „Energetika a jej úloha pre budúcnosť Slovenska: Prínosy vzdelania,výskumu a vývoja pre energetický sektor“. Výskum a vývoj v sektore energetiky je v každom hospodárskom systéme predmetom prioritného záujmu, čo dokazuje aj skutočnosť, že energetika je aj jednou z hlavných priorít Európskej únie. Cieľom Národnej konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu pre zástupcov všetkých sektorov výskumu a vývoja v SR o problémoch a prioritách zamerania sektora energetiky, výskumu a vývoja v oblasti energetiky, ktoré prinesú celospoločenský úžitok.

Konferenciu otvoril Mikuláš Šupín (MŠ SR), ktorý vo svojom príhovore uviedol, že jedným z najvýraznejších trendov súčasného rozvoja a vývoja vo svete, a to nielen v oblasti energetiky, je prepojenie výskumu, vývoja a inovácií pre zintenzívňovanie medzinárodnej spolupráce, najmä v rámci európskeho výskumného priestoru.

Európsky priemysel je priekopníkom moderných technológií obnoviteľnej energie, ako je solárna energia, bioenergia a veterná energia.

VVK1bInvestície do vzdelania

Investície do vzdelávania by mali byť pre Slovensko jednou z hlavných priorít, ak sa chce naša krajina pretransformovať na konkurencieschopný štát, musí mať ľudí vzdelaných a úspešných.

Vzdelanie sa v súčasnosti stáva spolu s vedou a technikou neodmysliteľnou súčasťou každého človeka.

Novobudovaná spoločnosť má byť založená na poznatkoch vedy a techniky, informáciách, inováciách, či nových technológiách, ktoré dokážu ovplyvniť kvalitu a hodnotu ekonomiky a práce aj v energetickom priemysle.

Aj podľa J. Lešinského sú v dnešnej dobe rozhodujúce tri faktory, ktoré hýbu svetom - vzdelávanie, veda a výskum a inovácie.

J. Pastorek, predseda SAV sa zameral vo svojom príhovore na aktívny podiel vedcov SAV na riešení projektov v oblasti energetiky. Výskumníci hľadajú nové alternatívne zdroje, ktoré by dlhodobo zabezpečovali ich narastajúcu spotrebu na výrobu energie. Výskumní pracovníci SAV sú pripravení aktívne sa zapojiť do spolupráce v príprave verzie prototypového jadrového reaktora s názvom ALLEGRO.

Podľa V. Řezníka, sú Slovenské elektrárne, a.s. , vedúcou spoločnosťou v oblasti jadrového priemyslu na Slovensku. Ich hlavný úlohy v oblasti výskumu spočívajú v:

 • udržianí a vyvoji jadrové schopnosti, podpore dokončenia výstavby EMO - blok 3 a 4,
 • zlepšovaní prevádzkovej bezpečnosti a predlžovaní životnosti jadrových elektrární z terajších 30 rokov na 60 rokov.

Slovenské elektrárne vytvorili novú spoločnosť SE Centrum pre vedu a výskum.

Spolupracuje so SAV, STU a ďalšími významnými medzinárodnými partnermi,

nadnárodnými spoločnosťami a univerzitami.

Aktívne je v oblasti výskumu a vývoja materiálov a technológií pre ich ďalšie využitie v energetike a elektrotechnike.

Výskum a vývoj v energetike

Zaujímavý názor vyslovil vo svojom príspevku P. Liška, keď povedal, že „výskum a vývoj je biznis ako ktorýkoľvek iný, len doba návratnosti vložených prostriedkov je zvyčajne nezvyčajne dlhšia“. Základný výskum by sa mal podľa Lišku, robiť na SAV a univerzitách a aplikovaný by mali robiť príslušné firmy.

Prax je však iná, subjekty často vykonávajú oba typy výskumu a hľadajú potom spôsoby ako skrátiť návratnosť vložených investičných prostriedkov v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom výskume a vývoji. Energetika predstavuje vysoké a dlhodobé investície a medzinárodnú spoluprácu .

Strategický energetický technologický plán v EÚ je zameraný na:

 • slnečnú energiu
 • fotovoltaické elektrárne
 • elektrárne s koncentrovaným teplom
 • veternú energiu
 • zachytávanie a uskladňovanie CO2
 • inteligentné prenosové sústavy
 • jadrovú energetiku
 • biomasu, bioenergiu.

V dlhodobých úlohách sa účasť slovenských subjektov sústreďuje na výskum a vývoj reaktora 4. generácie ALLEGRO:

 • stratégiu palivového cyklu pre prevádzku reaktora 4. generácie
 • spracovanie a ukladanie Rrádioaktívnych odpadov všetkých kategórií pre prevádzku reaktora 4. generácie
 • vývoj experimentálnych a analytických nástrojov pre reaktor 4. generácie.

V oblasti spolupráce akademickej obce s energetickou praxou sa podľa A. Beláňa z Rady vysokých škôl, javí terajší spôsob vzdelávania v troch stupňoch : bakalárske- inžinierske- doktorandské perspektívny na prípravu budúcich pracovníkov pre energetický sektor.

L. Dzurenda hovoril o problematike obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku. Poukázal na rastúci trend spotreby energie a uviedol prognózy a program EÚ na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie zo 7 % na 20 % v roku 2030.

D. Petráš informoval o akútnej potrebe riešenia energetických strát najmä starších budov. V súčasnosti prebieha na Slovensku program ich zatepľovania.

V budúcom období by sa malo docieliť, aby prevádzka budovy bola zaradená do energetického stupňa 3 E. Všetky aktivity stavbárov a energetikov by mali smerovať k tzv. inteligentným budovám.

J. Drábek zo Žilinskej univerzity porovnával železničnú a cestnú dopravu z hľadiska spotreby energie, ktorá 6- násobne vyššia než je v železničnej doprave.

Pri porovnaní rôznych typov vlakov, majú najväčšiu spotrebu osobné vlaky, pretože často zastavujú.

V závere konferencie odzneli ešte prednáška (P.Mravec), týkajúca sa Operačného programu Výskum a vývoj – pokrok v implementácii a s tým súvisiace zhodnocovanie projektov, predkladaných správ, výstupov a pod. Na túto prednášku nadväzoval príspevok K Kellembergerovej o podpore projektov, počte projektov a ich úspešnosti pri schvaľovaní. Celkovo bolo predložených 881 projektov, z ktorých bolo schválených 368 žiadostí - čo je približne viac ako 40 % úspešnosť.

TEXT/ FOTO: Dr. Pavol Klucho