Bratislava 21. augusta (TASR) - Finančné náklady na pozemkové úpravy na Slovensku presiahnu v nasledujúcich desaťročiach miliardu eur. Vyplýva to z návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR z dielne rezortu pôdohospodárstva, ktorým by sa mal v stredu zaoberať vládny kabinet. Úpravy v 3103 katastrálnych územiach by počas 30 rokov mali stáť 1,093 miliardy eur. Ich rýchlejšia realizácia v priebehu 20 rokov by bola ešte drahšia, vyšli by na 1,132 miliardy eur.

Vláda sa bude zaoberať aj viacerými novelami zákonov Ministerstva financií (MF) SR. Cezhraničné obchodovanie má upraviť novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Zmeny sa dotknú platiteľov DPH, ktorí vykonávajú intrakomunitárne transakcie a obchody s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy, ako aj tých zdaniteľných osôb, ktoré obchodujú s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom. Intrakomunitárny obchod predstavuje dodanie alebo nadobudnutie tovaru alebo služby medzi krajinami v Európskej únii (EÚ).

Podnikateľským subjektom má priniesť zníženie administratívnej záťaže novela daňového poriadku. Ministerstvo v prípade daňových subjektov navrhuje upraviť ustanovenie o zastupovaní tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. Taktiež sa navrhuje skrátenie lehoty, v ktorej správca dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach z dôvodu, že daňovník nedodržal podmienky z rozhodnutia správcu dane. Lehota sa má skrátiť z piatich rokov na dva. Zmeny sa majú dotknúť aj vymáhania daňových nedoplatkov. Tí, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti, môžu prísť o vodičský preukaz.

Novelou zákona o účtovníctve majú zase niektorým firmám ubudnúť povinnosti overovať ročné závierky. "Nastáva úprava existujúceho vymedzenia účtovných jednotiek a umožňuje sa oslobodenie od uvádzania informácií opisu politiky rozmanitosti, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami," priblížil rezort financií v predkladacej správe. Oslobodenie sa má týkať veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme.

Minimálny vek inštruktora autoškoly by sa mal zrušiť. Zaviesť sa má inštitút skúšobného komisára a povinné by malo byť aj pravidelné doškoľovanie inštruktorov. Navrhuje to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v novele zákona o autoškolách, ktorou by sa mala tiež zaoberať vláda.

Rezort dopravy predkladá kabinetu aj novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Tá by mala priniesť úpravy pri typovom schválení vozidiel, ako aj zmeny v prípade staníc technickej kontroly (STK).