Bratislava 6. marca (TASR) – Dvojkolový systém výberu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a ďalšie oblasti upravuje návrh zákona z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý vláda schválila v stredu.

Proces výberu sa má zmeniť tak, aby obsah hodnotiacej správy nemal a nemohol mať vplyv na výsledok konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok, uvádza sa v osobitnej časti dôvodovej správy v materiáli na rokovanie vlády.

Cieľom rozsiahleho návrhu ako celku je reflektovať zistenia z auditov Európskej komisie. Tie si vyžadujú upraviť niektoré ustanovenia tak, aby bola garantovaná maximálna ochrana práv a právom chránených záujmov žiadateľov a potenciálnych žiadateľov o príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ďalej sa návrh zaoberá rozsahom práv žiadateľov pri uplatnení obrany voči každému negatívnemu rozhodnutiu, zjednoznačnením legislatívy v oblasti finančného riadenia, vytvorením priestoru pre zníženie administratívnej záťaže žiadateľa v etape posudzovania projektových zámerov, upravuje osobitosti programov cezhraničnej spolupráce či spracovanie osobných údajov. 

V súvislosti so znížením administratívnej záťaže je v návrhu príklad, že ak poskytovateľ, ktorý vyhlasuje výzvu, a sám vydáva hodnotiacu správu, nie je potrebné, aby mu ju žiadateľ v rámci konania o žiadosti opäť predkladal, pretože ňou disponuje. Zužuje sa počet prípadov, kedy nie je prípustné odvolanie voči rozhodnutiu o žiadosti o nenávratný finančný príspevok.    Návrh zákona mení a dopĺňa viacero zákonov, účinnosť by mal nadobudnúť 1. júla 2019.