Bratislava 18. septembra (TASR) - Do definície energetickej chudoby zalanej minulý týždeň vláde Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by spadalo približne 150.000 domácností, čo je 8,2 % zo všetkých domácností v SR na základe posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov. V pondelok na to upozornil úrad s tým, že navrhovaná definícia by mohla pomôcť vláde pripraviť adresné opatrenia pre zraniteľné skupiny domácností. "Aj napriek zásadnému poklesu v uplynulom období sú totiž súčasné trhové ceny energií stále oveľa vyššie, ako boli pred krízou. Využitie návrhov z predloženého dokumentu by mohlo pomôcť ohrozeným domácnostiam už v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris. Domácnosť je podľa návrhu ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak jej po úhrade nákladov na základnú úroveň spotreby energií a vody, ktorá zabezpečuje dôstojný štandard pre život a zdravie členov domácnosti, zostane menej než 1,5-násobok životného minima a súčasne jej celkový čistý ročný ekvivalentný disponibilný príjem za predchádzajúci rok prepočítaný na počet členov domácnosti je menší ako národný medián. Energetickou chudobou je domácnosť ohrozená aj vtedy, keď jej ročné náklady na energie za predchádzajúci kalendárny rok sú pod polovicou národného mediánu a súčasne jej celkový čistý ročný ekvivalentný disponibilný príjem za predchádzajúci kalendárny rok je nižší ako 60 % národného mediánu. Ďalšou skupinou ohrozených energetickou chudobou sú domácnosti bez fyzického prístupu k dodávke elektriny z dôvodov, ktoré sú taxatívne určené. Definícia vychádza podľa ÚRSO najmä zo životného minima, čím sa zohľadňuje počet členov v domácnosti, ale aj z porovnania príjmov a výdavkov domácností, čím sa reflektuje aj skutočnosť, že Slovenská republika patrí v rámci Európy medzi štáty s najvyšším pomerom medzi výdavkami na energie a disponibilnými príjmami domácností. Návrh definície je súčasťou dokumentu Závery nadrezortnej pracovnej skupiny k implementačným aspektom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a odporúčania ďalších krokov. vre nik