Seattle, 21. marca (TASR/OTS) – (BUSINESS WIRE) – Spoločnosť Starbucks (NASDAQ: SBUX) oznámila, že Laxman Narasimhan preberá s účinnosťou od dnešného dňa funkciu generálneho riaditeľa a stane sa členom predstavenstva spoločnosti. Narasimhan bol vymenovaný za nového generálneho riaditeľa 1. septembra 2022, ako nástupca zakladateľa spoločnosti a dnes už bývalého generálneho riaditeľa, Howarda Schultza.

Po hľadaní nového lídra spoločnosti Starbucks na celom svete prevzal Narasimhan 1. októbra 2022 funkciu nastupujúceho generálneho riaditeľa a prináša si so sebou takmer 30 rokov skúseností vo vedení globálnych podnikov so spotrebným tovarom a poradenstve v maloobchode, potravinárstve, gastronómii a e-obchodu. Za uplynulých päť mesiacov absolvoval jedinečnú stáž, v rámci ktorej cestoval za prácou s partnermi (zamestnancami) do viac ako 30 predajní, výrobných závodov a podporných stredísk po celom svete. Na svojej púti získal aj certifikát baristu. Ponoril sa do plánov na obnovu spoločnosti pod vedením Schultza, ktorý sa vrátil ako dočasný generálny riaditeľ s účinnosťou od 4. apríla 2022.

Odkedy sa Schultz minulý rok vrátil, spoločnosť Starbucks predstavila celopodnikovú stratégiu obnovy a pokračuje v investíciách vo výške viac ako 1 miliardy dolárov do maloobchodných partnerov a predajní v prioritných oblastiach, ako je zvýšenie platov a nároku na nemocenské, nové benefity v oblasti finančnej pohody, modernizácia školení a spolupráce, inovácie a vybavenie predajní a oslava kávy. Od vyhlásenia výsledkov za 2. štvrťrok FY22 do vyhlásenia výsledkov za 1. štvrťrok FY23 zaznamenala spoločnosť nárast ceny akcií o 47 % a za to isté obdobie vzrástla trhová hodnota jej kapitálu približne o 40 miliárd USD. Spoločnosť za toto obdobie dosiahla aj 50-percentný celkový výnos pre akcionárov, čím výrazne prekonala index S&P 500. Spoločnosť Starbucks bola nedávno menovaná za najhodnotnejšiu značku medzi reštauráciami, už 7. rok po sebe podľa hodnotenia Brand Finance.

V predvečer oznámenia sa Schultz podelil o list adresovaný vyššiemu vedeniu spoločnosti – pozrieť si ho môžete tu.

„Predstavenstvo by sa chcelo úprimne poďakovať nášmu zakladateľovi Howardovi Schultzovi za to, že sa veľkoryso ujal vedenia spoločnosti, keď ho o to požiadali – vzdal sa odmeny a odložil svoje vlastné záujmy – z lásky k našej spoločnosti a jej partnerom,“ povedala Mellody Hobsonová, predsedníčka nezávislej správnej rady Starbucks. „Bez neho by sme dnes neboli tam, kde sme.“

Narasimhan dnes oficiálne prevzal funkciu výkonného riaditeľa a tento štvrtok, 23. marca, povedie výročné zhromaždenie akcionárov Starbucks. Po nástupe do funkcie bude naďalej spolupracovať s vedením, deliť sa o svoje prvé poznatky a postrehy a vyhodnotí príležitosti pre spoločnosť pri ďalšom plánovaní do budúcnosti.

„Vďaka svojej intenzívnej zanietenosti pre podnik, spolu s rozsiahlymi skúsenosťami osvedčeného tvorcu značky, inovátora a prevádzkovateľa, je Laxman jedinečne pripravený viesť spoločnosť Starbucks do ďalšej fázy rastu,“ povedala Hobsonová. „Toto zanietenie pomohlo Laxmanovi prehĺbiť chápanie kultúry a hodnôt Starbucks. Už v tejto fáze spoznávania a načúvania si získal srdcia a mysle našich partnerov na celom svete.“

„S veľkou pokorou oficiálne nastupujem na pozíciu generálneho riaditeľa Starbucks, aby som mohol viesť neuveriteľný tím viac ako 450 000 partnerov zelenej zástery po celom svete. Základy, ktoré položil Howard – vytvorenie ikonickej globálnej značky poháňanej trvalou vášňou pre potešenie ľudí – sú skutočne pozoruhodné a je mi cťou, že mám možnosť stavať na tomto hlbokom dedičstve,“ povedal Narasimhan. „Ako spoločnosť zameraná na medziľudské kontakty máme neobmedzené možnosti, ako prostredníctvom každého hrnčeka kávy a každého kontaktu slúžiť našim partnerom, zákazníkom, investorom a komunitám. Teším sa, že budem môcť spolupracovať s našimi partnermi na celom svete, aby sme sa vydali smerom k neobmedzenej budúcnosti Starbucks.“

O spoločnosti Starbucks

Spoločnosť Starbucks Coffee Company sa od roku 1971 venuje etickému obstarávaniu a praženiu vysokokvalitnej kávy arabica. Dnes má viac než 36 000 predajní po celom svete a je tak najväčšou pražiarňou a predajcom výberovej kávy na svete. Vďaka nášmu trvalému záväzku k dokonalosti a hlavným zásadám prinášame jedinečný zážitok Starbucks každému zákazníkovi v každej jednej šálke. Ak s nami chcete zdieľať tento zážitok, navštívte nás v predajniach alebo online na adrese stories.starbucks.com alebo www.starbucks.com.

Výhľadové vyhlásenia

Niektoré vyhlásenia uvedené v tomto dokumente sú „výhľadové“, v zmysle platných zákonov a predpisov o cenných papieroch. Výhľadové vyhlásenia je vo všeobecnosti možné rozpoznať podľa slov ako „zamýšľať“, „očakávať“, „veriť“, „pokračovať“, „môcť“, „odhadovať“, „cítiť“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „možno“, „vyhliadky“, „plán“, „potenciálny“, „predvídať“, „projektovať“, „snažiť sa“, „mal by“, „bude“, „bol by“ a podobných výrazov, určených na označenie výhľadových vyhlásení, hoci nie všetky výhľadové vyhlásenia tieto identifikačné slová musia obsahovať. Tieto vyhlásenia môžu zahŕňať vyhlásenia týkajúce sa trendov alebo očakávaní vo vzťahu k dopadom našich súčasných a prípadných budúcich iniciatív, stratégií, investícií a plánov vrátane nášho plánu obnovy (Reinvention plan), ako aj trendov alebo očakávaní ohľadom našich finančných výsledkov a modelu dlhodobého rastu a hnacích činiteľov; našich prevádzok v USA a Číne; našich environmentálnych, sociálnych a riadiacich aktivít; našich partnerov; ekonomických a spotrebiteľských trendov vrátane dopadu tlakov inflácie; vplyvu konverzie cudzích mien; strategického oceňovania; konverzie niektorých trhových prevádzok na plne licencované modely; našich plánov na zefektívnenie prevádzok vrátane otvárania, zatvárania a zmien formátov a modelov predajní; úspechu nášho licenčného vzťahu s Nestlé, podnikania v oblasti spotrebiteľského balenia tovaru a gastronómie a jeho vplyvu na výsledky nášho segmentu Channel Development; daňových sadzieb; obchodných príležitostí, rozširovania a nových iniciatív vrátane Starbucks Odyssey; strategických akvizícií; našich dividendových programov; nákladov na komodity a stratégie ich zmierňovania; našej likvidity, cashflow z prevádzok, investícií, úverovej kapacity a použitia výnosov; neustáleho dodržiavania našich zmluvných podmienok v rámci úverových rámcov a programu komerčných cenných papierov; návratu peňažných prostriedkov do USA; pravdepodobnosti emisie ďalšieho dlhu a platnej úrokovej sadzby; trvajúcich dopadov pandémie COVID-19 na na e finančné výsledky a budúcu dostupnosť vládnych dotácií na COVID-19 alebo iné udalosti v oblasti verejného zdravia; zmeny vo funkcii generálneho riaditeľa; nášho programu spätného odkúpenia akcií; nášho využitia hotovosti a hotovostných požiadaviek; očakávaných dopadov nových účtovných rozhodnutí a odhadovaného vplyvu zmien v amerických daňových zákonoch vrátane daňových sadzieb, investícií financovaných týmito zmenami a potenciálnych výsledkov; a účinkov súdnych konaní. Tento typ vyhlásení je založený na aktuálne dostupných prevádzkových, finančných a konkurenčných informáciách a podlieha rôznym rizikám a neistotám. Skutočné budúce výsledky a trendy môžu byť podstatne odlišné v závislosti od rôznych faktorov, okrem iného od: pretrvávajúceho dopadu COVID-19 na naše podnikanie; regulačných opatrení alebo dobrovoľných krokov, zavedených na obmedzenie šírenia COVID-19, vrátane obmedzenia obchodných prevádzok alebo požiadaviek na sociálny odstup, ako aj trvania a účinnosti takýchto obmedzení; opätovného nárastu infekcií COVID-19 a šírenia nových variantov COVID-19; výkyvov v amerických a medzinárodných ekonomikách a menách; našej schopnosti udržiavať, rozvíjať a presadzovať naše značky; schopnosti našich obchodných partnerov a externých poskytovateľov plniť si svoje povinnosti a záväzky; potenciálnych negatívnych účinkov incidentov vo vzťahu k ochoreniam prenášaným potravinami alebo nápojmi; falšovania, pozmeňovania, kontaminácie alebo nesprávneho označovania; potenciálnych negatívnych účinkov závažného narušenia našich IT systémov v miere závažného narušenia; závažného zlyhania našich systémov informačných technológií; nákladov spojených s iniciatívami a plánmi Spoločnosti a ich úspešnej realizácie; nových iniciatív a plánov či revízie existujúcich iniciatív alebo plánov; našej schopnosti získať financovanie za prijateľných podmienok; prijatia produktov Spoločnosti zákazníkmi, vývoja spotrebiteľských preferencií, vkusu a zmeny v spotrebiteľskom správaní; investícií partnerov, zmien v dostupnosti a nákladoch na pr covnú silu vrátane akýchkoľvek snáh o organizovanie odborov a našich reakcií na ne; neschopnosti prilákať alebo udržať si kľúčové vedúce alebo zamestnanecké talenty či úspešne vymeniť vedúcich pracovníkov; výrazného zvýšenia logistických nákladov; inflačných tlakov; vplyvu konkurencie; prirodzených rizík prevádzkovania globálneho podniku vrátane akýchkoľvek potenciálnych negatívnych dopadov ruskej invázie na Ukrajinu; cien a dostupnosti kávy, mliečnych výrobkov a iných surovín; vplyvu súdnych konaní; a vplyvu prípadných zmien daňových zákonov a súvisiacich usmernení a nariadení, vrátane zákona o znížení inflácie z roku 2022 a ďalších rizík podrobne opísaných v našich podaniach Komisii pre cenné papiere a burzy, vrátane častí „Rizikové faktory“ a „Diskusia a analýza manažmentu ohľadom finančnej situácie a výsledkov hospodárenia“ v posledných podaných pravidelných správach spoločnosti na formulári 10-K a formulári 10-Q a následných podaniach.

Výhľadové vyhlásenie nie je prognózou ani zárukou budúcich udalostí či okolností a tieto budúce udalosti alebo okolnosti nemusia nastať. Na výhľadové vyhlásenia, ktoré platia len k dátumu vydania tejto správy, by ste sa nemali príliš spoliehať. Nie sme povinní ich aktualizovať ani upravovať, či už v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo inak.

Originál tohto textu je oficiálna, záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.

Fotografie/Galéria Multimédií dostupná na: https://www.businesswire.com/news/home/53364481/en

Kontakty

Kontakt Starbucks, Médiá:

Reggie Borges

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

206-240-2953

Zdroj: Starbucks