OTS: Akcelerátor podnikania žien oslavuje tretie narodeniny na podujatí v Ženeve, spojenom s prezentáciou výzvy v oblasti digitálnych inovácií

pre začínajúce ženské podniky v spolupráci s Medzinárodnou telekomunikačnou úniou

New York A Ženeva, 20. marca (TASR/OTS) – (BUSINESS WIRE) – Keďže Akcelerátor podnikania žien (Women’s Entrepreneurship Accelerator – WEA) si uvedomuje vzájomný vzťah medzi inováciami, technológiami, digitálnym priestorom a rodovou nerovnosťou, pri príležitosti tretieho výročia založenia sa stretli poprední predstavitelia jeho zakladajúcich partnerov, aby pred CSW67 prediskutovali, ako sa posunúť smerom k vytváraniu inovačného ekosystému, ktorý by viac zohľadňoval rodovú rovnosť a zároveň riešil digitálne rodové rozdiely.

Prvýkrát od svojho vzniku sa komisia CSW67 komplexne zaoberala témou inovácií a technológií z rodového hľadiska, čo prináša jedinečnú príležitosť preskúmať rodové vplyvy inovácií a technológií s odporúčaniami, ktoré určia smer inkluzívnejšej a spravodlivejšej digitálnej ekonomiky.

V snahe odstrániť prekážky, ktorým čelia ženy podnikateľky pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), sa WEA usiluje o vytvorenie priaznivého ekosystému digitálnych inovácií pre ženy podnikateľky, aby mohli krajiny využívať výhody prebiehajúcej digitálnej transformácie na vytváranie inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho sveta.

Výročné podujatie WEA, ktoré hostila Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union – ITU) v Ženeve a na ktorom sa zúčastnilo päť ďalších partnerov WEA z OSN, zdôraznilo potrebu investovať do žien podnikateliek prostredníctvom digitálnych technológií, aby mohli svoje podnikanie rozširovať. Podujatie zdôraznilo, v akej zásadnej miere môže digitálna revolúcia zlepšiť ekonomické postavenie žien tým, že otvára prístup k vedomostiam a medzinárodným trhom a umožňuje ženám zapojiť sa do širšej siete. Cieľom podujatia bolo zároveň zdôrazniť riziká, ktoré predstavuje prebiehajúca digitálna transformácia, pokiaľ sa existujúce vzorce rodovej nerovnosti nezmenia. Medzi hlavné poznatky z podujatia patria:

• Existujúce ekosystémy inovačných a začínajúcich podnikov sa vyznačujú značným nedostatkom rodovej rozmanitosti a nerovnomerným rozdelením príležitostí a finančných zdrojov.

• Ženy podnikateľky neustále čelia nedostatku kapitálu a investícií na rozširovanie svojich podnikov1, obmedzenému prístupu k pripojeniu a k informačným a komunikačným technológiám (IKT), ako aj k možnostiam osvojiť si kľúčové zručnosti potrebné na to, aby mohli v digitálnej ekonomike konkurovať.2

• Digitálne technológie, platformy a nástroje môžu tiež upevňovať škodlivé rodové stereotypy a diskriminovať ženy a dievčatá, pokiaľ nie sú od začiatku navrhnuté bezpečne, inkluzívne a prístupne. Rodové predsudky zistené v súboroch údajov a zakódované v algoritmoch umelej inteligencie môžu napríklad viesť k systémom a službám, ktoré kopírujú diskriminačné vzorce.

• Ženy a dievčatá, a najmä tie ohrozené viacerými a vzájomne sa prelínajúcimi formami diskriminácie, sú tak isto hlavnými terčmi online násilia a zneužívania, ktoré ich vytláčajú z účasti na verejnom živote, konverzácií a digitálneho priestoru v širšom zmysle. To je len niekoľko z naliehavých výziev, ktoré si v digitálnom veku vyžadujú riešenia s ohľadom na rodovú rovnosť.

Vedeli ste, že:

• 37 % žien na svete nemá prístup k internetu.3

• Do roku 2050 bude 75 % pracovných miest spadať do oblasti STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika).4

• Ženy aktuálne zastávajú len 22 % pozícií v oblasti umelej inteligencie a len 1 z 3 svetových vedcov sú ženy.5

• Len 28 % absolventov inžinierstva a 40 % absolventov informatiky sú ženy.6

• Vylúčenie žien z digitálneho sveta spôsobilo zníženie hrubého domáceho produktu krajín s nízkymi a strednými príjmami za posledné desaťročie o 1 bilión USD.7

Spustenie výzvy WEA v oblasti digitálnych inovácií

Na podujatí ITU oficiálne uviedla výzvu v oblasti digitálnych inovácií (Digital Innovation Challenge) WEA s podporou spoločnosti Mary Kay Inc, ako kľúčovú príležitosť podporiť tento program. V rámci celosvetovej výzvy sa vyberá 10 najlepších digitálnych postupov a digitálnych riešení s potenciálom vytvoriť ekosystém pre začínajúce podniky a podniky s vyššou mierou rodovej inklúzie. Víťazi získajú prístup do programu Digital Innovation Eco-System, v rámci ktorého absolvujú školenie zamerané na budovanie kapacít, ktoré im pomôže ďalej zdokonaliť svoje podnikateľské plány, ako aj špecializované poradenstvo a prístup k sieti podnikov zameraných na zmeny.

Ukážky z výročného podujatia:

• Doreen Bogdan-Martinová, riaditeľka Medzinárodnej telekomunikačnej únie, prehovorila o preukázanom hospodárskom vplyve prekonávania digitálnych rodových rozdielov. Uviedla, že len v roku 2020 boli potenciálne príjmy, ktoré ženy stratili v dôsledku nedostatočného prístupu k podnikateľským príležitostiam, vyčíslené na 126 miliárd USD. Bogdan-Martinová vyzvala k aktívnejšej snahe o rozvoj digitálneho ekosystému s ohľadom na rodovú inklúziu prostredníctvom partnerstiev s podnikmi, organizáciami občianskej spoločnosti, tvorcami politík, regulačnými orgánmi a sesterskými agentúrami OSN.

• Deborah Gibbinsová, prevádzková riaditeľka Mary Kay, poznamenala, že prechod na digitálne technológie síce poskytuje ženám jedinečnú príležitosť na inováciu a rozšírenie vlastného podnikania, ale digitálna akcelerácia môže zároveň nerovnosti prehlbovať. Gibbinsová preto vyzvala na riešenie nerovností a vytváranie prostredia priaznivého pre ženy, aby sa mohli do digitálneho hospodárstva plne zapojiť. Výzva v oblasti digitálnych inovácií je najnovšou iniciatívou WEA. Počas celého podujatia kládli partneri WEA dôraz na kľúčové oblasti práce, v ktorých pokročili v podpore podnikania žien od vzniku tohto transformačného partnerstva viacerých zainteresovaných strán.

• Rozvoj online podnikateľských zručností

Medzinárodné obchodné centrum (ITC) upozornilo na úplne prvý bezplatný online Podnikateľský certifikačný program vyvinutý na podporu WEA a spustený v januári 2022. Digitálny vzdelávací plán s 27 modulmi pokrýva 7 kľúčových fáz podnikateľskej cesty a je dostupný v angličtine, španielčine, francúzštine a čoskoro pribudne arabčina, ruština a čínština. Učebný plán dopĺňa 200 videí a jeho cieľom je naučiť začínajúce aj etablované podnikateľky zručnostiam na založenie a rozvíjanie svojich podnikov. Účastníci sa oboznamujú s podnikateľskou kultúrou, učia sa rozvíjať podnikateľské nápady a osvojiť si metodiky zakladania podnikov, pripraviť obchodný model, navrhnúť prezentáciu, identifikovať zdroje financovania, nájsť správnych partnerov a mentorov a vytvoriť tím.

• Podpora obstarávania s ohľadom na rodové hľadisko v súkromnom sektore

Agentúra UN Women pripomenula svoju prácu na presadzovaní obstarávania s ohľadom na rodové hľadisko, pričom zdôraznila minuloročné vydanie osvetového materiálu s podporou UN Global Compact pod názvom Strategická hodnota obstarávania. Prečo rodovo citlivé obstarávanie dáva zmysel z obchodného hľadiska. Materiál uvádza aj presvedčivé dôkazy o výhodách posilnenia účasti žien v dodávateľských reťazcoch súkromného sektora s cieľom dosahovať inkluzívny rast a udržateľný rozvoj.

• Riešenie prekážok, ktorým čelia start-upy vo vlastníctve a pod vedením žien

Agentúra UN Women pre región Európy a strednej Ázie (ECA) spomenula premiérové podujatie EXPO podnikania žien – bootcamp, ktorý sa uskutočnil v celom regióne v roku 2021 s cieľom zvýšiť schopnosti podnikateliek prilákať investície. Aktivita vyvrcholila finále prezentácií investorom - Investors Pitch Finale v apríli 2022, kde 25 podnikateliek z 9 krajín (Turecko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kazachstan, Kosovo, Kirgizsko, Severné Macedónsko, Moldavsko a Srbsko) predstavilo svoje začínajúce start-upy a obchodné plány, aby sa popasovali s jednou z najväčších výziev, ktorým podnikateľky čelia pri rozvíjaní svojich podnikov – prístup ku kapitálu. Po prezentácii im ponúkli investori finančnú podporu, mentoring a možnosti nadväzovania kontaktov, aby im pomohli rozšíriť ich podnikanie. V novembri 2022, na druhom vydaní EXPO podnikania žien, v partnerstve s PricewaterhouseCoopers, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj a spoločnosťou Yildiz Holding sa stretli ženy podnikateľky s obchodnými partnermi, s cieľom zmobilizovať a podniknúť konkrétne kroky na zlepšenie situácie v oblasti rozvoja podnikania žien v regióne ECA.

• Zásady a podpora podnikania žien v regióne LATAM

Medzinárodná organizácia práce (ILO) prezentovala svoju prácu v oblasti zásad a podpory pre rozvoj podnikania žien v Latinskej Amerike. V rokoch 2020 až 2021 ILO viedlo a zverejnilo na podporu WEA vyhodnotenie politických podmienok z hľadiska rozvoja podnikania žien (WED), ktoré majú dopad na podnikateľsky, so zameraním na sektory obchodu a priemyslu v Mexico City. Vyhodnotenie obsahovalo sériu 19 realizovateľných odporúčaní na riešenie inštitucionálnych nedostatkov, ktoré brzdia podnikateľky. V Brazílii spolupracovalo ILO so Serviçio Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) na podporu rozvoja podnikania žien prostredníctvom súboru komunikačných a osvetových kampaní, workshopov na budovanie schopností a podujatí.

Záznam z podujatia nájdete tu.

O Akcelerátore podnikania žien (Women’s Entrepreneurship Accelerator)

Akcelerátor podnikania žien (Women’s Entrepreneurship Accelerator – WEA) je partnerstvo viacerých strán zamerané na podnikanie žien, založené počas UNGA 74. Združuje šesť agentúr OSN, Medzinárodnú organizáciu práce (ILO), Medzinárodné obchodné centrum (ITC), Medzinárodnú telekomunikačnú úniu (ITU), Rozvojový program OSN (UNDP), OSN Global Compact (UNGC), UN Women a Mary Kay Inc., s cieľom upevniť postavenie 5 miliónov podnikateliek do roku 2030.

Hlavným zámerom iniciatívy je maximalizovať vplyv rozvoja podnikania žien na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG), a to vytvorením priaznivého ekosystému pre ženy podnikateľky na celom svete. Akcelerátor je príkladom transformačnej sily partnerstva viacerých strán s jedinečným rozsahom, ktoré využíva potenciál žien podnikateliek. Viac informácií na we-accelerate. Sledujte nás na: Twitter (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

1 Výskum uvádza, že ženy podnikateľky čelia nedostatku finančných prostriedkov vo výške 1,5 bilióna USD. MSME Finance Gap, International Finance Corporation, 2017. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03522e90-a13d-4a02-87cd-9ee9a297b311/121264-WP-PUBLIC-M SMEReportFINAL.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m5SwAQA

2 Z približne 2,9 miliardy ľudí, ktorí sú doteraz stále offline, ide väčšinou o ženy a dievčatá, u ktorých je menej pravdepodobné, že používajú telefón, majú prístup na internet alebo zručnosti na využívanie digitálnych technológií. https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2022/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2022.pdf?utm_source=website&utm_medium=download-button&utm_campaign=gender-gap-2022

3 ITU (2022). Facts and Figures 2022 – The gender digital divide (itu.int)

4 A smart move (pwc.com.au)

5 https://www.unesco.org/reports/science/2021/en/women-digital-revolution

6 We need more girls and women in science. Akými tromi spôsobmi ich môžeme podporiť? (worldbank.org)

7 UN Women. Progress on the Sustainable Development Goals. The Gender Snapshot 2022.

Fotografie/Galéria Multimédií dostupná na: https://www.businesswire.com/news/home/53363951/en

Originál tohto textu je oficiálna, záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.

Kontakty

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

(+1) 972.687.5332 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Originál tohto textu je oficiálna, záväzná verzia. Preklad uvádzame len ako pomocný text, odvolávajúci sa na originál, ktorý je jediným právne záväzným dokumentom.