Bratislava 21. júla (TASR) – Výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s právom na podporu doplatkom sa podpora predĺži o ďalších päť rokov. Súčasne sa im zníži výkupná cena elektriny. Vyplýva to z novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

"Navrhovaná legislatíva rieši zníženie ročného objemu finančných nákladov predĺžením doby podpory a súčasným znížením ceny elektriny, ktorá bola výrobcovi elektriny z obnoviteľných zdrojov energie stanovená pri uvedení zariadenia do prevádzky," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiálu.

Výrobcovia, ktorých priemerná výška doplatku dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok najmenej 150 eur za megawatthodinu (MWh) a celková výška doplatku dosiahla najmenej 75.000 eur, musia do konca augusta podľa návrhu predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) návrh na zníženie ceny elektriny.

ÚRSO má podľa novely znižovať cenu elektriny s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka. Zároveň sa bude pri znížení ceny elektriny zohľadňovať okrem hodnoty doplatku aj hodnota elektriny určenej na výkup. Návrh obsahuje aj zvýšenie prípustnej miery investičných nákladov na opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny na najviac 15 % investičných nákladov na obstaranie novej, porovnateľnej technologickej časti zariadenia.

V praxi sa môžu objaviť závažné dôvody, keď výrobca elektriny nebude vedieť prevádzkovať zariadenie v predĺženej päťročnej dobe podpory. Musí ísť pritom o dôvody nezavinené výrobcom elektriny s právom na podporu. "Úrad bude mať právo pre takéto prípady neznížiť cenu elektriny, ak by znížením nebola zachovaná požiadavka hospodárskej životaschopnosti zariadenia," zdôvodnili poslanci. Existenciu takýchto dôvodov musí výrobca voči úradu aj preukázať, najneskôr pri svojom prvom procesnom úkone v cenovom konaní. O takéto prípady nepôjde hlavne vtedy, ak výrobca alebo jeho právny predchodca uzavrel záväzkové vzťahy, ktoré obmedzujú prevádzku zariadenia len na dobu podpory, alebo na dobu, ktorá je kratšia ako životnosť zariadenia.

Podpora doplatkom je súčasťou tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá zohľadňuje pomernú časť nákladov na výrobu elektriny z OZE, vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET), ale napríklad aj na výrobu elektriny z domáceho uhlia. Hoci podľa rezortu patrí TPS na Slovensku k najvyšším v EÚ, čo zvyšuje koncovú cenu elektriny najmä pre podnikateľov, v minulosti jej výška nestačila na pokrytie zmluvných záväzkov voči výrobcom. MH tak evidovalo ročný dlh štátu voči distribučným spoločnostiam alebo organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) vo výške od 80 až po viac ako 100 miliónov eur.

Taktiež sa rozšírili dôvody na predĺženie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy o predĺženie podpory so zníženou cenou elektriny. Predĺžiť dočasné odňatie bude možné len na dobu predĺženia podpory so zníženou cenou elektriny. Zákon nadobudne účinnosť od 1. augusta 2021.

mdu vre pop