iskVytváranie možností pre vznik nadnárodných klastrových konzorcií je jedným z cieľov medzinárodného projektu ClusterFY, na ktorom participuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spolu s ďalšími organizáciami zo siedmich krajín. Zástupcovia slovenských klastrov sa 25. mája stretli v Bratislave.
Ako ďalej informovala SIEA, projekt ClusterFY sa zameriava na podporu vzájomnej spolupráce klastrov a ich integráciu do medzinárodných hodnotových reťazcov. Projekt je súčasťou Programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).
Na projekte sa okrem SIEA podieľajú národné a regionálne inovačné agentúry, ministerstvá, univerzity, technologické klastre a samosprávne orgány z Litvy, Holandska, Švédska, Poľska, Rumunska, Španielska a Grécka.
Stretnutie všetkých zúčastnených strán participujúcich na projekte tzv. stakeholder group sa uskutočnilo v Bratislave s cieľom bližšie rozpracovať projektové výstupy za slovenskú stranu do roku 2021.
Projekt je prioritne orientovaný na podporu oblasti kľúčových technológií, ktoré zahŕňajú nanotechnológie, mikro- a nanoelektroniku, moderné materiály, fotoniku, priemyselné biotechnológie a moderné výrobné systémy. Práve tieto oblasti produkujú množstvo produktových aplikácií s najvyšším inovatívnym stupňom.
Medzi nosné úlohy projektu za Slovenskú republiku je spracovanie odporúčaní pre národnú politiku na podporu klastrov na základe vzájomnej výmeny skúseností, vyváranie možností pre vznik nadnárodných klastrových konzorcií a zvýšenie konkurencieschopnosti klastrov prostredníctvom medzinárodnej certifikácie Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy (ESCA). Medzi technologickými klastrami na Slovensku dominujú klastre orientované na informačno-komunikačné technológie, progresívnu výrobu a nové materiály.
V rámci projektu ClusterFY bude podporená príprava na certifikáciu zlatých, strieborných a bronzových známok excelencie nasledujúcich klastrov: Košice IT Valley, Národný energetický klaster, Klaster Automatizačnej techniky a robotiky AT+R a Slovenský Plastikársky Klaster.

Zdroj: TASR