obr1V rámci prvého dňa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre boli na programe aj Valné zhromaždenie Zväzu strojárskeho priemyslu SR a galavečer spojený so slávnostným odovzdávaním Cien veľtrhu, cien za Inovatívny čin roka 2015, Strojársky výrobok roka 2015 a ďalšie ocenenia.
Počas Valného zhromaždenia ZSP SR bola prednesená správa o činnosti za roky 2015 a 2016, prednesená štúdia „Spracovateľský priemysel SR: Stav a perspektívy rozvoja“ a boli prediskutované ďalšie aktuálne témy.


Na nasledujúcich riadkoch vám prinášame kompletný zoznam ocenených:

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2016 získali:
Vystavovateľ: Strojnícka fakulta, TUKE, SR
Výrobca: Strojnícka fakulta, TUKE, SR
Názov exponátu: PROTOTYP ODĽAHČENEJ KAROSÉRIE ŠTUDENTSKÉHO ELEKTROMOBILU Z KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV, NA PLATFORME VOLKSWAGEN E-UP
Za precíznu realizáciu odľahčenia karosérie prostredníctvom moderných ultraľahkých materiálov disponujúcich významnými mechanickými vlastnosťami na báze kompozitov. Samotné moderné materiály a technológia boli aplikované na platforme Volkswagen E-UP.

Vystavovateľ: MT-MONT s.r.o. SR
Výrobca: T-DRILL OY, Fínsko
Názov exponát: Poloautomatický stôl HFT 2000+T-65 SS
Stôl slúži na robenie vyhrdlení na potrubí
Za unikátne riešenie pre vytváranie vyhrdlení na potrubí určených pre prípoj vedľajšieho potrubia s vysokou flexibilitou a produktivitou. Systém je aplikovateľný pre rôzne priemery potrubia a rovnako rôzne hrúbky steny.

Vystavovateľ: Misan Sk s.r.o.. SR
Výrobca: CONCEPT LASER GmbH, DE
Názov exponátu: Systém pre laserové spekanie kovov CONCEPT LASER Mlab cusing R
Za významný prínos v oblasti spekania kovových materiálov prostredníctvom laserových technológii systém CONCEPT LASER Mlab. Technologické zariadenia disponuje vysoko produktívnym laserovým lúčom s dvoma nezávislými hlavami, ktoré spracovávajú komponenty pre výrobu foriem, automobilový a letecký priemysel.

Cenu za najkrajšiu expozíciu veľtrhu získala firma:
Vystavovateľ: ABB, s.r.o., SR

Ocenenie za najlepšiu expozíciu prezentujúcu technologické zariadenia s automatizačnými systémami s inteligentným zariadením, kde boli prezentované nové myšlienky v riešení industrializácie 4.generácie s pôsobivou simbiózou robotických kinematických štruktúr

Cenu za tematickú výstavu EUROWELDING 2016 získal:
Vystavovateľ: VALTEC spol. s r.o., Zvolen, SR
Výrobca: LORCH SCHWEISSTECHNIK GmbH, SRN
Názov exponátu: LORCH TF PRO 300 ACIDC
Zváracie zariadenie LORCH TF PRO AC/DC predstavuje perfektnú kombináciu techniky invertora TIG a podávača studeného drôtu v jednom kompaktnom celku so systémom rýchleho zavádzania drôtu.

Cenu za tematickú výstavu EMA 2016 získal:
Vystavovateľ: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, SR
Výrobca: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, SR
Názov exponátu: Inšpekčný potrubný robot
Za špičkové riešenie lokomócie pohybu riadenia a inšpekčných podmienok v potrubiach rôzneho druhu.

Cenu za tematickú výstavu TECHFÓRUM 2016 získal:
Vystavovateľ: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SR
Výrobca: Martin Ondraščin, SR
Názov exponátu: Prototyp veternej turbíny s vertikálnou osou otáčania
Za zariadenia určenej na využitie veternej energie. Riešenie je postavené na automatickom natáčaní listov turbíny, čím sa dosahuje významné zvýšenie účinnosti tohto typu turbíny.

Vystavovateľ: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, SR
Výrobca: SYLEX, s.r.o., SR
Názov exponátu: FASTLINK systém
Inovácia produktového radu a jej propagačná podpora
Za inovačné riešenie pre inštaláciu optických káblov. Riešenie sa vyznačuje detailnou prácou, prepracovanosťou, profesionalitou, estetickosťou a trh naň veľmi pozitívne zareagoval.

Čestné uznania Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2016 získali:
Vystavovateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, SR
Výrobca: ŽU v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra konštruovania a časti strojov, SR
Názov exponátu: Lineárny tribometer
Za unikátne zariadenie, určené na výskum vplyvu mechanických a chemických účinkov na degradáciu povrchu materiálu pri kontaktnom zaťažení. Ocenenie získava exponát za svoju originalitu a praktickú aplikáciu.
Ocenení v kategórii Inovatívny čin 2015 + Výrobková inovácia

V súťažnej kategórii „Výrobková inovácia“

KWD, s.r.o. – Banský koľajový žeriav DH 18
Mobilné koľajové zariadenia DH 18 je určené na manipuláciu s ťažkými bremenami a servisné práce v priestorovo obmedzených podzemných prevádzkach a baniach. Má originálnu koncepciu a účelový design. Technické riešenie hlavných uzlov je podľa najnovších poznatkov vedy a techniky, zabezpečuje variabilitu pracovných nástrojov. Spĺňa prísne emisné, hygienické a environmentálne kritériá , originálne je riešenie pojazdu stroja v obmedzených priestoroch.

INNOV8, s. r. o. - ERGOVIA E-rgo 50.
E-RGO 50 je merací nástroj, špeciálne vyvinutý pre meranie síl zaťažujúcich horné končatiny a slúži na:
- ergonomické posúdenie procesov a prepočet celotelového zaťaženia na pracovisku
- testovanie zákonných požiadaviek a procesných obmedzení
- výskum v oblasti ergonómie a pracovného lekárstva
- návrh optimálneho výkonu na pracovisku.
Záujem o výrobok prejavili mnohé domáce, ale hlavne zahraničné vývojové a výrobné spoločnosti.

Nové impregnanty s tixotropnou úpravou nanomateriálmi
Tieto impregnanty sú určené pre teplotnú triedu 180 °C. V zvýšenej miere spĺňajú protichodné požiadavky na dobré zatekanie pri súčasnej vysokej filmotvornosti (1,5 násobok oproti impregnantom bez nanoaditív) pre vysoké spevnenie vinutia, ktoré sa dosahuje už pri jednorázovej aplikácii. Sú určené pre impregnáciu vinutí elektromotorov a transformátorov a vyznačujú sa nízkymi stratami. Významnou výhodou týchto progresívnych materiálov je aj eliminácia znečistenia samotných statorov, resp. rotorov, pretože odpadá nutnosť ich čistenia pri montáži.

EKOM, spol. s r.o. – Medicínsky kompresor DK 50 DI
Medicínsky kompresor DK 50 DI Invent produkuje čistý tlakový vzduch pre prístroje na umelú ventiláciu pľúc (UVP) a anestéziu. Výrobok je riadený mikroprocesorom a obsahuje unikátnu jednotku pre úpravu vzduchu. Výrobok je mobilný, kompaktný a modulárny. Má zníženú hladinu zvuku a originálny design. Spoločnosť dodáva medicínske kompresory do vyše 70 štátov sveta.

Inovatívny čin 2015 + Technologická inovácia
V súťažnej kategórii „Technologická inovácia“

Na druhom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti Patent Pending, s.r.o. - Zariadenie na dávkovanie a predaj nebalených pekárenských výrobkov
Súčasná situácia predávania pečiva v drevených boxoch je z hľadiska zabezpečenia hygieničnosti predaja problematická. Rožkomat tento atribút mení. Automatické zariadenie je určené, pre predajne nebaleného pečiva, kde zákazník nebude musieť pečivo naberať rukami, ale stlačí tlačidlo a automat mu pečivo nadávkuje do vrecka a tiež vytlačí čiarový kód.

Prvé miesto získal projekt spoločnosti MATADOR Industries, a.s. za Aplikáciu kolaboratívneho robota
MATADOR Industries, a.s. ako prvá firma v strednej a východnej Európe a zároveň aj ako prvá firma v celom koncerne Volkswagen nasadila aplikáciu kolaboratívneho robota, ktorú táto firma vyvinula. Nóvum riešenia spočíva v tom, že robot už nemusí byť kvôli bezpečnosti uzatvorený v klietke, ale môže pracovať priamo vedľa človeka pri zachovaní všetkých bezpečnostných štandardov. Na Slovensku sa jedná o jedno z prvých riešení Industry 4.0.

V súťažnej kategórii „Inovácia služby“

sa na treťom mieste umiestnil projekt spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - Výučbový portál e-learning
Výučbový portál e-learning predstavuje inováciu celoživotného vzdelávania vyššieho odborného personálu vo zváraní, ktorými sú medzinárodný zváračský inžinier, technológ a špecialista, pomocou dištančnej formy vzdelávania s využitím moderných informačno – komunikačných technológií. Originalita služby spočíva v úplne novom prístupe k informáciám v oblasti materiálov a ich správania sa pri zváraní, navrhovania zváraných konštrukcií, výroby a inžinierskych aplikácií a zváracích procesov. Riešenie je plne v súlade so svetovým trendom v tejto oblasti.

na druhom mieste sa umiestnilo riešenie spoločnosti Slovenská legálna metrológia, n.o. – Metrologická kontrola vážiacich zariadení využitím aplikácie
OVAH je inovatívne, originálne riešenie metrologickej kontroly vážiacich zariadení. „User friendly“ automatizovaný proces je na báze tabletov s dotykovým ovládaním. Elektronizácia procesu zvýšila efektivitu, transparentnosť dokumentovania procesu, automatizáciu výpočtov a vyhodnotenia, elimináciu subjektívnych chýb, jednotnosť vydávaných dokumentov. Archivácia dokumentuje priebeh a výsledky pre vlastné a kontrolné účely. Riešenie je možné hodnotiť ako jedinečné v porovnaní s konzervatívnym prístupom v okolitých krajinách.

na prvom mieste sa umiestnil projekt spoločnosti CEIT, a.s. – VIRTUÁLNY TRENAŽÉR
Virtuálny trenažér je originálnym, inovatívnym nástrojom pre moderné zážitkové tréningy. Slúži najmä na školenia zamestnancov priemyselných podnikov, aktuálne ho využívajú napríklad v automobilovom závode Volkswagen Slovakia či Škoda Auto, na tréning operátorov údržby. Virtuálny trenažér prenáša prostredie reálnej robotickej bunky do virtuálneho prostredia. Tréning tak možno realizovať na malom priestore a nie je nutné kvôli nemu postaviť samostatnú robotickú bunku. Virtuálny trenažér je využiteľný v akejkoľvek oblasti priemyselnej výroby.
Dámy a páni, dovoľte ešte, aby som Vás oboznámil(a), že oceneným spoločnostiam v súťaži Inovatívny čin roka venuje mimoriadne ocenenie aj Úrad priemyselného vlastníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Tento ponúka poradenstvo v priemyselnoprávnej oblasti “šité na mieru”. Ponuka zahrnuje podľa potrieb a požiadaviek jednotlivých spoločností prediagnostiku priemyselných práv, ochranu technických riešení, dizajnov, označení, kolíziu doménovych mien s ochrannými známkami, vyhľadávanie v bezplatných patentových databázach a základy licenčnej politiky.
V mene ocenených ďakujeme ÚPV za túto ponuku.

STROJÁRSKY VÝROBOK ROKU 2015

Prvým oceneným výrobkom je: BIATEC LASER BLT F3
Výrobca: BIATEC LASET TECHNOLOGY s.r.o., Bratislava
Krátky popis:
Zariadenie BLT F3 /Fiber 3 verzia/ predstavuje novú generáciu rezania ultra tvrdých materiálov na báze pulzného lasera. Pracuje až 30-násobne vyššou rýchlosťou oproti konvenčným zariadeniam. Zároveň reže tak vodivé ako aj nevodivé materiály. Jeho energetické nároky sú takmer zanedbateľné a podstatne vyššia je jeho životnosť i užívateľský komfort. BLT F3 reže ultra tvrdé materiály PCD, CBN a tvrdokovy rýchlosťou až 60 mm za 1 minútu (hrúbka 1,6mm). Životnosť lasera pri 24 hod dennej prevádzke dosahuje 10 rokov. Zastavovací priestor zariadenia je minimálne 4 krát menší ako u konvenčných tuholátkových laseroch s pulznou lampou.

Druhým oceneným výrobkom je: Nákladný vozeň na prepravu kontajnerov Sggnss 80', typ N-221-02
Výrobca: Tatravagónka a.s. Poprad.
Krátky popis:
Spoločnosť Tatravagónka vyvinula vagón na prepravu kontajnerov Sggnss 80´ – s familiárnym názvom „ľahká osemdesiatka“. Tento najvyužívanejší vozeň na prepravu kontajnerov sa vyníma nižšou vlastnou hmotnosťou, vysokou ložnou nosnosťou a svojou univerzálnosťou. Loženie vagóna je možné 30timi rôznymi kombináciami 20´, 26´, 30´, 40´, 45´, High cube, High cube pallet wide kontajnerov a výmenných a cisternových nadstavieb. Markantné zníženie vlastnej hmotnosti s unikátnou konštrukciou kostry umožňuje operátorom rapídne zvýšiť efektivitu prepravy . Úspora na trati pri prázdnom (neloženom) vlaku predstavuje 113 ton, čo je skoro 20 % hmotnosti vlaku. Odstránením kĺbového mechanizmu a teda odstránením stredného podvozku sa taktiež znižujú náklady na obstaranie a údržbu vagóna.

Tretím oceneným výrobkom je: Vysoko presný aktuátor DSH 155
Výrobca: SPINEA, s.r.o. + SPINEA Technologies, s.r.o., Prešov
Krátky popis:
DSH 155 je predstaviteľ novej série aktuátorov DriveSpin v hollow shaftovom prevedení, ktoré v sebe spája vysoko presnú prevodovku TwinSpin, širokú škálu snímačov a servomotorov. Tento technicky vyspelý pohon ponúka najvyššiu hustotu výkonu s najväčšou dierou a najkratšou axiálnou dĺžkou. Statická tuba s priemerom 40mm, ktorá prechádza naprieč celým aktuátorom umožňuje zákazníkom viesť kabeláž, hriadeľ alebo iné rozvodné systémy bez rizika ich poškodenia. Rozmery pohonu a inovatívny dizajn uľahčujú integráciu pohonu v stiesnených montážnych priestoroch pre všetky aplikácie. S týmto produktom môžete presne ovládať pohyb a riešiť vaše aplikačné požiadavky.

obr2

Cena časopisu STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ
Za dlhodobý prínos k rozvoju strojárskeho priemyslu na Slovensku udeľuje vydavateľstvo Media/ST cenu časopisu Strojárstvo Strojírenství a.s. Tatravagónka Poprad.
Cenu odovzdávala riaditeľka vydavateľstva Media/ST p. Ing. Antónia Franeková.

Viac informácií o priebehu MSV v Nitre získate už v júnovom vydaní časopisu Strojárstvo/Strojírenství.

TEXT Michal Múdrý, Agrokomplex FOTO Michal Múdrý