obr1Už o pár mesiacov čaká, nielen našich, vodičov „milé“ prekvapenie. Keď si budete chcieť natankovať na čerpacej stanici zaužívanú pohonnú látku do svojho automobilu, a to ako benzín, tak aj motorovú naftu, môžete byť nemilo prekvapený. Už od apríla sa totiž môže stať, že vaše palivo má nové označenie než malo doteraz.
Od apríla 2017 bude platiť nová norma EN 16942, podľa ktorej už budú pohonné látky označené novými symbolmi. Stojan na benzín bude označený veľkým písmenom E v kruhu, nafta veľkým písmenom B vo štvorci, plynné palivá budú označené štvorcom pootočeným o 45 stupňov (nie kosoštvorec, ako sa mylne uvádzajú v niektorých publikovaných článkoch), v ktorom sú veľkými písmenami napísané skratky ich názvov.

Cieľ – jednotiť označenie v celej Únii
Komisia EÚ pre normy pracovala na zavedení novej EN 16942 pred jej oficiálnym schválením v októbri 2016 už dlhší čas. Jej cieľom je odstrániť pomerne časté problémy a nedorozumenia pri tankovaní rôzne označených a pomenovaných palív na čerpacích staniciach (stojanoch)v zahraničí. Zavedením jednotného označenia (symbolov) pohonných látok na čerpacích staniciach v celej Európskej Únii by tomu malo predísť.
Medzi plynné palivá, ktoré možno tankovať na niektorých našich čerpacích staniciach a aj v zahraničí, patria tieto:
CNG - (Stlačený zemný plyn)
LNG – (Skvapalnený zemný plyn)
LPG – (Skvapalnený propán- bután)
H2 – (vodík).

znacenie

Čo znamenajú nové značky?
V stručnosti bližšie uvádzame niektoré príklady. Benzín – kruh s písmenom E a číslom 5 označuje benzín, ktorý obsahuje maximálne päť percent biozložky ETBE (bioetyltercbutyéter) v zmesi. alebo Typ E 10 pre zmenu obsahuje maximálne desať percent rovnakej biozložky v zmesi s benzínom. Dnes používaný benzín natural 95 bude v kruhu označený E 5.
Podobne motorová nafta bude označená štvorcom s veľkým písmenom B a číslom vo vnútri. Číslicou pri nafte bude 7 alebo 10. Čísla vyjadrujú maximálny podiel metylesteru kyselín repky olejnatej v zmesi s motorovou naftou. V súčasnosti používaná motorová nafta (označovaná ako diesel) by mala označenie B7 vo štvorci. So zavedením motorovej nafty B10 sa u nás uvažuje v neskoršom časovom horizonte.
Týmito novými znakmi (symbolmi) motorových palív musia byť označené stojany a plniace pištole, ako i viečka na nádrži automobilu vo všetkých členských krajinách EÚ.

obr2

Začína sa prechodné obdobie
Nová EN 16942 už bola schválená v októbri v roku 2016, ale jej praktické uplatnenie v jednotlivých krajinách EÚ sa bude postupne zavádzať do praxe v priebehu dvoch rokov od platného začiatočného termínu - apríl 2017.
V tomto dvojročnom období sa ešte vyjasnia niektoré problémy, ako je napr. doplnkové označenie paliva, ktoré zatiaľ ostáva ako dodatočná informácia. U nás i v Českej republike prebieha v súčasnosti upresňovanie niektorých pripomienok k zneniu novej EN 16942, ktorej slovenská a česká verzia nie je v súčasnosti ešte k dispozícii.
Predpokladá sa, že keď bude k dispozícii slovenská verzia, tak sa začne na jej zavedení do praxe intenzívne pracovať v druhej polovici 2017 a v prvej polovici roka 2018 tak, aby sa splnili požiadavky normotvornej komisie EÚ k novej EN.
O nových skutočnostiach a dianí pri zavádzaní tejto novej EN do praxe budeme priebežne informovať čitateľov nášho magazínu.

TEXT/FOTO Dr. Pavol Klucho, SSTT Bratislava